Ta strona używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności RODO
Polityka Prywatności
Regulamin Strony
AKCEPTUJĘ

Fundacja LEX NOSTRA – Działalność

Fundacja Promocji Mediacji i Edukacji Prawnej LEX NOSTRA to organizacja pożytku publicznego, non- profit, która działa nieprzerwanie od września 2010 roku. Główna siedziba Fundacji mieści się w Warszawie przy ul. Siennej 45 lok. 5. Od kilku lat działania prowadzone są również w biurach terenowych Fundacji – w województwie podlaskim, a także w województwie śląskim.

Fundacja prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także we współpracy z podobnymi organizacjami państw europejskich oraz Stanów Zjednoczonych.

Spośród szeregu celów które Fundacja stawia sobie każdego dnia, do głównych należy:

  1. Udzielanie pomocy prawnej i porad prawnych i psychologicznych.
  2. Pomoc osobom pokrzywdzonym i ich rodzinom w wyniku przestępstwa.
  3. Promowanie mediacji jako sposobu na zmianę postrzegania roli instytucji stosowania prawa i roli samych prawników we współczesnych społeczeństwach a przez to odciążenie sądownictwa
    i pozytywne przeobrażenie kultury prawnej.

W ramach prowadzonej działalności Fundacja obejmuje bezpłatną opieką prawną i psychologiczną około 7 000 osób rocznie. Pomoc ta udzielana jest osobiście, drogą telefoniczną, korespondencyjnie oraz poprzez portale społecznościowe- Facebook, Twitter, Większość osób które zwracają się do Fundacji LEX NOSTRA po pomoc to osoby pokrzywdzone przestępstwem, które nie są w stanie samodzielnie ponieść kosztów obsługi prawnej i psychologicznej. Dzięki spotkaniom ze specjalistami współpracującymi z Fundacją, beneficjenci mają możliwość uzyskania bezpłatnej i fachowej pomocy, co skutkuje rozstrzygnięciem sprawy ze skutkiem pozytywnym dla podopiecznych Fundacji.

Tego rodzaju pomoc Fundacja świadczy od początku jej istnienia, tj. od 2010 roku. Dążenie do ciągłego rozwoju a także chęć niesienia pomocy dla jak największej liczby osób sprawia, że Fundacja każdego roku dzięki zaangażowaniu i pracowitości nawiązuje współpracę z pomiotami zewnętrznymi. Współpracuje z wieloma ministerstwami, m.in. Ministerstwem Sprawiedliwości, Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwem Kultury; z Instytutem Adama Mickiewicza, z innymi organizacjami NGO, np. Fundacją Ambasada Kultury, Fundacją A kuku, Fundacją Ordo et Pax; z MOPsami, z ośrodkami społecznymi, z Caritas Diecezji Praskiej,
z organami wymiaru sprawiedliwości- prokuraturą, sądami oraz jednostkami Policji a także z Zakładami Karnymi i Spółkami Skarbu Państwa.

Działania prowadzone przez Fundację są wielopłaszczyznowe i obejmują różnych beneficjentów, bez względu na wiek, płeć, rasę czy miejsce zamieszkania. Przykładem są działania prowadzone od 2014 roku w różnych rejonach Polski (Śląsk, Mazowsze, Podlasie), których celem jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia się poprzez aktywność społeczną a także zwiększenie różnorodności i poprawa jakości oferty edukacyjnej dla osób starszych, tworzenie warunków dla integracji wewnątrz i międzypokoleniowej osób starszych przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury społecznej, rozwój zróżnicowanych form aktywności społecznej, w tym upowszechnianie wolontariatu, partycypacji w procesach decyzyjnych, w życiu społecznym, w tym udział osób starszych w kształtowaniu polityki publicznej oraz zwiększenie dostępności, podniesienie jakości usług społecznych oraz wspieranie działań na rzecz samopomocy i samoorganizacji. Łącznie w ramach prowadzonych działań we wskazanym zakresie do 2019 roku udzielono pomocy ponad 600 osobom w wieku 60 +.

Fundacja LEX NOSTRA udzielała również pomocy prawnej m.in. w powiecie ryckim, grójeckim, grajewskim, piaseczyńskim etc. Pomoc ta umożliwiła osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej dostęp do informacji prawnej i usług prawnych z zakresu prawa pracy, cywilnego, karnego, administracyjnego, podatkowego, rodzinnego i opiekuńczego a także przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Z tego rodzaju pomocy skorzystało 1016 osób.

W latach 2017- 2018 Fundacja realizowała zadanie mające na celu pomoc w znalezieniu zatrudnienia.  Projektem zostało objętych 70 osób (25 kobiet i 45 mężczyzn) powyżej 18 roku, które uczą się lub zamieszkują na obszarze województwa śląskiego, są bierne zawodowo lub bezrobotne, niezarejestrowane w PUP i posiadają niskie kwalifikacje (mają wykształcenie co najwyżej ponadgimnazjalne).

W celu podniesienia kwalifikacji zawodowych osób, które mają problem ze znalezieniem pracy, Fundacja prowadziła również szkolenia komputerowe i językowe. Celem głównym projektu było podniesienie kwalifikacji i kompetencji 132 osób dorosłych (powyżej 25 roku życia) o niskich kwalifikacjach, zamieszkujących miasto stołeczne Warszawa, w zakresie języków obcych i TIK (technologii informacyjno- komunikacyjnych). Kurs językowy trwał 180 godzin, komputerowy zaś 70.  Szkolenia kończyły się egzaminem. W przypadku uzyskania oceny pozytywnej, uczestnicy otrzymywali certyfikat honorowany na rynku pracy.

Od 2017 roku Fundacja skutecznie pomaga również osobom pokrzywdzonym przestępstwem, ich rodzinom a także świadkom i ich rodzinom. Pomoc ta jest wielopłaszczyznowa i obejmuje m.in. organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, pomoc tłumacza w celu udzielenia pomocy prawnej jeśli nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim do czasu wszczęcia postępowania przygotowawczego; organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza- przewodnika w celu udzielenia pomocy prawnej; pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią, pomocą psychiatryczną lub psychologiczną; organizowanie
i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe; pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;  finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu, pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych a także pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.
W roku 2017 z pomocy tej skorzystało blisko 100 osób. Od 1 lutego 2019 roku Fundacja prowadzi tożsamy punkt w Okręgu Płockim. Do tej pory z kompleksowej pomocy skorzystało blisko 80 osób.

Od stycznia 2019 roku Fundacja prowadzi również projekt w zakresie udzielania pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym. W  ramach realizacji zadania:

– Zapewnia osobom zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym czasowe zakwaterowanie lub udziela schronienia;

– Udziela porad prawnych dla osób zwalnianych z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz dla osób im najbliższych;

– Prowadzi programy podnoszące kompetencje społeczne, mające na celu przeciwdziałanie czynnikom kryminogennym, a zwłaszcza agresji i przemocy, w tym przemocy w rodzinie oraz problemom uzależnień;

– Pokrywa koszty związane z uzyskaniem dowodu osobistego oraz innych dokumentów niezbędnych do uzyskania pomocy;

– Pokrywa koszty związane z organizacją i udzielaniem pomocy rzeczowej realizowanej
w formie: żywności lub bonów żywnościowych, odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości
i higieny osobistej lub bonów towarowych, biletów komunikacji miejskiej, leków, środków opatrunkowych i sanitarnych, wyrobów medycznych w tym protez, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, pomocy naukowych, dydaktycznych i materiałów biurowych, niezbędnych przedmiotów wyposażenia domowego lub innych przedmiotów użytku osobistego ułatwiających funkcjonowanie społeczne w miejscu zamieszkania lub pobytu, materiałów, narzędzi i wyposażenia niezbędnego do uczestnictwa w szkoleniu zawodowym, wykonywania wyuczonego zawodu albo prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek.

Fundacja LEX NOSTRA angażuję się również w sferę kulturową. W 2018 roku z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości zorganizowała Koncert Symfoniczny w którym Płocka Orkiestra Symfoniczna zaprezentowała wybitny utwór Ignacego Jana Padarewskiego Symfonię h-moll op. 24 „Polonia”. W Koncercie w sposób bezpośredni wzięło udział około 2 000 osób, w tym m.in. przedstawiciele Polskiego Rządu i samorządów, członkowie organizacji kombatanckich i patriotycznych, mieszkańcy Warszawy i okolic, studenci warszawskich Uczelni Wyższych, osoby pokrzywdzone przez wymiar sprawiedliwości i instytucje publiczne oraz przedstawiciele Fundacji Moje Wojenne Dzieciństwo i Klubu Kawalerów Orderu Virtuti Milirati.

17 czerwca 2019 roku we współpracy z Polskim Radio Fundacja zorganizowała Koncert Charytatywny dla Stana Borysa, celem zebrania środków na rehabilitację wybitnego muzyka, który w styczniu doznał udaru. Podczas Koncertu wystąpiły znamienite gwiazdy m.in.: Krzysztof Cugowski, Kayah, Alicja Majewska, Włodzimierz Korcz, Skaldowie, Izabela Trojanowska, Jerzy Grunwald, Marek Piekarczyk oraz Grzegorz Wilk.

Obecnie Fundacja przygotowuje się do realizacji kolejnego Koncertu, tym razem na Litwie. Głównym celem jest promowanie polskiej historii i kultury poza granicami naszego państwa.

Dyrektor Fundacji Maciej Lisowski aktywnie uczestniczy również w życiu publicznym, udzielając wywiadów na temat działalności Fundacji oraz komentując trudne sprawy w programach jak: m.in.: Sprawa dla Reportera (TVP), Uwaga, Państwo w Państwie, Interwencja, Czarno na Białym (TVN24), Tak czy Nie (TVN24), Blisko ludzi (TVN), Wiadomości (TVP), Wydarzenia (Polsat), Fakty (TVN), Wiadomości (Radio Maryja i TV Trwam), Dzień Dobry TVN, Pytanie na śniadanie (TVP2), Raport i Informacje Dnia (Superstacja).

Fundacja każdego roku udziela pomocy coraz większej liczbie osób. Również z roku na rok współpracuje z nami coraz więcej wolontariuszy, wykwalifikowanych prawników oraz psychologów, dzięki którym razem możemy czynić dobro.

Głośnym echem odbiły się liczne skuteczne interwencje Fundacji, opisane na jej stronie internetowej: www.fundacja.lexnostra.pl m.in.:

https://fundacja.lexnostra.pl/2013/04/09/tato-kaze-wachac-kapcia-policjantowi-wszystko-wolno/

http://fundacja.lexnostra.pl/jak-sedziowie-na-przekor-ministrom-kolege-obronili/

http://fundacja.lexnostra.pl/wiadomosci/interwencje/231-mobbing-przykrywka-dla-wiekszej-afery-byly-pracownik-kontra-narodowy-bank-polski

http://www.fundacja.lexnostra.pl/index.php/wiadomosci/interwencje/129-czy-polskie-wladze-ochronia-obywatela

http://fundacja.lexnostra.pl/urzednicza-prostytucja-czyli-wiezien-kategorii-vip/

http://fundacja.lexnostra.pl/kto-zabil-dziennikarza-jaroslawa-zietare-wiezien-vip-rozdaje-karty/

http://fundacja.lexnostra.pl/wiadomosci/aktualnosci/210-petycja-w-sprawie-odwolania-prokurator-katarzyny-kalinowskiej-rinas

http://www.fundacja.lexnostra.pl/index.php/wiadomosci/interwencje/175-beztroska-samowola-radomskiego-komornika

http://fundacja.lexnostra.pl/co-kto-lubi-panie-bubel/

http://fundacja.lexnostra.pl/ile-wart-jest-czlowiek-wedlug-bubla/

http://fundacja.lexnostra.pl/kto-kryje-prezydenta-bubla/

http://fundacja.lexnostra.pl/kto-chce-zniszczyc-fundacje-lex-nostra-afera-bublowa/