Ta strona używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności RODO
Polityka Prywatności
Regulamin Strony
AKCEPTUJĘ

Zemsta „nadzwyczajnej kasty” – Fundacja LEX NOSTRA ma zapłacić 110 700 zł za publikację w Internecie przeprosin?

Szanowni Państwo,

 

Siedem lat temu miałem stać się ofiarą wielowarstwowej intrygi, która zniszczyłaby Fundację LEX NOSTRA, a mnie wsadziłaby do aresztu.

 

Na powagę zagrożenia wskazywał m. in. wpis autorki artykułu pt. „Służby zabiły Olewnika” p. Grażyny Niegowskiej, cyt.:

„Wczoraj, tj. 19 października br., zgłosiłam swoje obawy do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Obawy dotyczyły nieudanej – na szczęście – próby wystawienia mnie przestępcom w trakcie umówionego spotkania z Maciejem Lisowskim. Do spotkania nie doszło tylko dlatego, że otrzymałam ostrzeżenie z nader poważnego źródła przed Maciejem Lisowskim. Otóż Dyrektor Fundacji LEX NOSTRA prosił mnie pilnie o spotkanie tuż po ukazaniu się publikacji „Służby zabiły Olewnika”. Zdziwiło mnie to bardzo, gdyż spotkanie miało się odbyć w niedzielę – 14.10.2012 r. Bieg wydarzeń, o którym nie będę szczegółowo pisała, potwierdził, że ostrzeżenie uratowało mi życie.”

 

Oczywiście, było to na tyle absurdalne co poważne, ponieważ osoba podająca, że  posiada naukowy stopień doktora zarzuciła mi publicznie, że uczestniczyłem w próbie jej porwania i zabójstwa. Jednocześnie przez przypadek dowiedziałem się, że wg. Grażyny Niegowskiej tzw. „nader poważne źródło” to „dziennikarz śledczy” Leszek S.

 

Zmuszony do natychmiastowej reakcji opublikowałem na portalu Neon24.pl artykuł pt. „Prawdziwi zabójcy Krzysztofa Olewnika, Leszek Szymowski i Grażyna Niegowska”. Proszę zwrócić uwagę, że w tytule odniosłem się do treści artykułu Niegowskiej, a po słowie Olewnik zamieszczony jest przecinek, a nie dwukropek. Z treścią artykułu możecie się Państwo zapoznać wpisując w Google tytuł artykułu i dodatkowo Neon24.pl

 

W 2013 roku Lech Leszek Szymowski złożył pozew cywilny przeciwko Fundacji LEX NOSTRA zarzucając mi, że naruszyłem jego dobra osobiste poprzez stwierdzenie jego związków z zabójstwem Krzysztofa Olewnika, pracy dla Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz ujawnianie informacji na temat postępowania karnego.

 

Dla mnie był to absurd, bo jak mogą Państwo wyczytać z opisanego powyżej artykułu, żadne z powyższych stwierdzeń nie zostało przeze mnie napisane, o czym świadczą m.in. zeznania świadków (załącznik nr 1). Tyle tylko, że przy pomocy warszawskich sędziów może to teraz kosztować (wraz z dodatkowymi kosztami) Fundację LEX NOSTRA (w której od początku działalności nikt z Zarządu i Rady nie pobiera wynagrodzeń) ponad 125.000,00 zł. (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

 

Skąd wzięła się ta kwota?

W dniu 21.11.2016 r. sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Małgorzata Mączkowska w wyroku o sygn. II C 612/13 nakazała Fundacji Promocji Mediacji i Edukacji Prawnej LEX NOSTRA opublikowanie na stronach internetowych portali www.fundacja.lexnostra.pl oraz www.3obieg.pl (o co w pozwie wnosił Leszek Szymowski) oświadczenia (przeprosin) względem Lecha Leszka Szymowskiego o następującej treści: (punkt I wyroku) Fundacja Promocji Mediacji i Edukacji Prawnej LEX NOSTRA z siedzibą w Warszawie przeprasza Pana Leszka Szymowskiego za rozpowszechnianie w Internecie nieprawdziwych i naruszających dobre imię Pana Leszka Szymowskiego informacji, jakoby Pan Leszek Szymowski był
w jakikolwiek sposób powiązany z zabójstwem Krzysztofa Olewnika
, oczekiwał korzyści majątkowych od Włodzimierza Olewnika w zamian za napisanie artykułu, pracował dla Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz ujawniał informacje na temat postępowania karnego.

 

Jednocześnie sędzia nakazała Fundacji zapłatę na rzecz Leszka Szymowskiego kwotę 10 tys. zł. Z kolei Leszek Szymowski musiał zapłacić na rzecz Fundacji 1.780,00 zł, a na rzecz Skarbu Państwa 7.100,00 zł, ponieważ okazało się, że Leszek Szymowski początkowo całkowicie został zwolniony z kosztów sądowych.

 

Oczywiście Fundacja Lex Nostra złożyła apelację wnosząc o zmianę zaskarżonego wyroku oraz o oddalenie powództwa.

 

Dnia 3 sierpnia 2018 roku w sprawie pod sygn. V ACz 28/17 Sąd Apelacyjny V Wydział Cywilny na posiedzeniu niejawnym (o którym Fundacja nigdy nie była zawiadomiona) w składzie SSA Edyta Jefimko, SA  Przemysław Kurzawa, SA Aleksandra Kempczyńska wydał postanowienie, w którym zwolnił Szymowskiego z wszelkich opłat (również na rzecz Skarbu Państwa), a od Fundacji zasądził dodatkowo  na rzecz Lecha Leszka Szymowskiego kwotę 791,00 zł. O wydanym postanowieniu dowiedzieliśmy się po kilku miesiącach od …Szymowskiego, który żądał zapłacenia na jego rzecz kwoty w wysokości 791,00 zł. pod groźbą egzekucji komorniczej.

 

W tym samym dniu, 3 sierpnia 2018 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie w tym samym składzie (SSA Edyta Jefimko – przewodniczący i zarazem sprawozdawca, SA  Przemysław Kurzawa, SA Aleksandra Kempczyńska) rozpoznał apelację Fundacji i wyrokiem z dnia 3 sierpnia 2018 r. (sygn. V ACa 605/17) zmienił zaskarżony wyrok w pkt. 2, (dot. zakazania Fundacji LEX NOSTRA z siedzibą w Warszawie rozpowszechniania informacji dotyczących rzekomego wyłudzania pieniędzy oraz oczekiwania korzyści majątkowych przez Lecha Leszka Szymowskiego od Włodzimierza Olewnika) jeszcze bardziej go zaostrzając, a w pozostałej części oddalił apelację. Dnia 30 sierpnia 2018 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie nadał wyrokowi klauzulę wykonalności.

 

Co ciekawsze, Przewodnicząca V Wydziału Cywilnego Sądu Apelacyjnego w Warszawie sędzia Marta Szerel zarządzeniem z dnia 7 kwietnia 2018 r. wyznaczyła z pominięciem losowania sędzię Edytę Jefimko jako przewodniczącą składu i zarazem sprawozdawcę (k. 723 – zdjęcie w załączeniu- załącznik nr 2), a kolejnym zarządzeniem z dnia 9 czerwca 2018 r. (dwa miesiące przed wydaniem wyroku) zezwoliła sędzi Edycie Jefimko cyt.: „na wyniesienie akt sądowych poza siedzibę sądu w celu przygotowania rozprawy oraz sporządzenia uzasadnienia orzeczenia (przypominam – dwa miesiące przed wydaniem wyroku) – k. 724 – zdjęcie w załączeniu- załącznik nr 3.

 

W dniu 5 października 2018 roku Fundacja LEX NOSTRA złożyła do Sądu Najwyższego Skargę na działalność Sądu Apelacyjnego wraz z wnioskiem o przeprowadzenie wizytacji. (Skan skargi w załączeniu- załącznik nr 4). Skarga Fundacji pozostała bez odpowiedzi.

 

W następstwie, po uprawomocnieniu się wyroku Fundacja LEX NOSTRA samodzielnie opublikowała oświadczenie (przeprosiny) o wskazanej treści na stronie internetowej www.fundacja.lexnostra.pl oraz na stronie o adresie www.3obieg.pl/prawo, co spowodowało, że tekst przeprosin wyświetlał się również na stronie głównej portalu www.3obieg.pl. Zatem jednoznaczne jest, że organizacja pożytku publicznego Fundacja Promocji Mediacji i Edukacji Prawnej Lex Nostra należycie wykonała wyrok sądu.

 

Dnia 12.02.2019 r. Lech Leszek Szymowski wniósł do Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie wniosek o wszczęcie egzekucji czynności zastępowalnej. Zawnioskował on m.in. o udzielenie mu umocowania do opublikowania na stronach głównych portali internetowych www.fundacja.lexnostra.pl oraz www.3obieg.pl oświadczeń wskazanych w wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 3 sierpnia 2018 r. sygn. V ACa 605/17 na koszt Fundacji Promocji Mediacji i Edukacji Prawnej Lex Nostra oraz przyznanie mu na ten cel  kwoty 110 700 zł. (sto dziesięć tysięcy siedemset złotych) na pokrycie kosztów publikacji, przy czym całość kosztów ma być zdaniem Leszka Lecha Szymowskiego przeznaczona na rzekome koszty publikacji na portalu www.3obieg.pl.

 

Fundacja LEX NOSTRA złożyła oczywiście na piśmie szereg wniosków dowodowych, w tym również wskazując na absurdalność rzekomych kosztów publikacji, tym bardziej, że radca prawny w imieniu Fundacji prowadziła korespondencję mailową z osobą reprezentującą www.3obieg.pl i dwudniowa publikacja przeprosin o identycznej długości i wymiarach została wyceniona na 2.000,00 zł. (dwa tysiące złotych). Gdy już miało dojść do podpisania umowy w siedzibie Fundacji, otrzymaliśmy informację, że sprawą publikacji przeprosin przez Fundację LEX NOSTRA zajmuje się wyłącznie Tomasz Parol, natomiast w sprawach prowadzonych przez inne kancelarie można kontaktować się z tą osobą. Skan korespondencji mailowej
z załączeniu- załącznik nr 5.

 

Postanowieniem z dnia 25 czerwca 2019 roku wydanym na posiedzeniu niejawnym, sędzia Renata Jabłońska z Sądu Rejonowego dla Warszawy- Śródmieścia w Warszawie po zapoznaniu sprawy z wniosku wierzyciela Lecha Leszka Szymowskiego wszczęła egzekucję czynności zastępowalnej, wzywając Fundację LEX NOSTRA, aby w terminie jednego tygodnia od uprawomocnienia się postanowienia wykonała czynność przedstawioną w punkcie I wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie II Wydział Cywilny, sygn. akt. II C 612/13, tj. opublikował przeprosiny następującej treści: Fundacja Promocji Mediacji i Edukacji Prawnej LEX NOSTRA z siedzibą w Warszawie przeprasza Pana Leszka Szymowskiego za rozpowszechnianie w Internecie nieprawdziwych i naruszających dobre imię Pana Leszka Szymowskiego informacji, jakoby Pan Leszek Szymowski był w jakikolwiek sposób powiązany z zabójstwem Krzysztofa Olewnika, oczekiwał korzyści majątkowych od Włodzimierza Olewnika w zamian za napisanie artykułu, pracował dla Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz ujawniał informacje na temat postępowania karnego, pod rygorem udzielenia Szymowskiemu umocowania do wykonania tej czynności na koszt Fundacji, po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu.

 

Lech Leszek Szymowski w wyżej przytoczonym wniosku podniósł, iż koszt publikacji oświadczenia (przeprosin) na stronie internetowej www.3obieg.pl został ustalony w dniu 16.08.2018 r. z redaktorem naczelnym portalu Trzeci Obieg, Panem Tomaszem Bartłomiejem Parolem na kwotę 90 000,00 zł. (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) plus podatek VAT.

 

Tak jak wspomniałem wcześniej, kwota wskazana przez Tomasza Parola za opublikowanie oświadczenia na stronie głównej www.3obieg.pl jest tak surrealna, jak postępowanie sędziów w tej sprawie. Szacunkowa wycena całego portalu www.3obieg.pl wedle profesjonalnych szacunków specjalistów w dziedzinie wyceny stron internetowych i portali wynosi od poniżej 100 (sto) USD do maksymalnie 21 732 zł (dwadzieścia jeden tysięcy siedemset trzydzieści dwa złote).

 

Z powyższego niezbicie wynika, że Leszek Lech Szymowski i Tomasz Parol korzystając z opisanych działań warszawskich sędziów, ustalili cenę publikacji na stawkę ponad pięćdziesiąt razy większą od kwoty przyjmowanej od każdego innego klienta.

 

O wieloletniej, bliskiej znajomości i zażyłości Tomasza Parola i Leszka Lecha Szymowskiego świadczy fakt ich współpracy jeszcze w redakcji Nowy Ekran (obecnie www.neon24.pl ), czy np. to, że 9 listopada 2011 roku p. Tomasz Parol na portalu 3obieg.pl mocno rekomendował książkę Leszka Lecha Szymowskiego, a także w 2015 roku podpisał w imieniu Nowego Ekranu pismo wykorzystane przez Szymowskiego w opisywanym postępowaniu  przeciwko Fundacji.

 

Oczywiście Szymowski po uprawomocnieniu się omawianych wyżej wyroków wielokrotnie zwracał się mailowo do Fundacji Lex Nostra oraz jej pełnomocników z groźbami wszczęcia postępowania egzekucyjnego oraz postępowania karnego w celu wymuszenia niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez Fundacje Lex Nostra, poprzez wykupienie po znacząco zawyżonej cenie od portalu internetowego www.3obieg.pl prawa do publikacji oświadczenia (przeprosin) na stronie głównej ww. portalu.

 

Swojej pewności co do „przychylności” warszawskich sędziów Szymowski w swojej bucie nawet nie ukrywał, wskazując chociażby, że Sąd Apelacyjny w Warszawie podzieli jego stanowisko, co do tego, że Fundacja Lex Nostra nie wykonała obowiązku nałożonego wyrokiem i wyznaczył posiedzenie w sprawie przymuszenia do wykonania wyroku, a także sugerował, iż Prezes Zarządu Fundacji Lex Nostra zostanie ukarana grzywną w wysokości 10.000 zł. (dziesięć tysięcy złotych) za niewykonanie wyroku sądu, czytaj niezapłacenie przez Fundację 110.700,00 zł (sto dziesięć tysięcy siedemset złotych) za opublikowanie przeprosin na www.3obieg.pl.

 

Pełnomocnik Szymowskiego właśnie taki wniosek złożył do Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Szymowski dodatkowo zawiadomił prokuraturę o popełnieniu przez Zarząd Fundacji przestępstwa poprzez niewykonanie wyroku sądu, czytaj niezapłacenie przez Fundację 110.700,00 zł (sto dziesięć tysięcy siedemset złotych) za opublikowanie przeprosin na www.3obieg.pl

 

W obliczu pychy i bezczelności Szymowskiego, nie zdziwiły nas groźby kierowane wobec pełnomocnika Fundacji, gdzie Szymowski groził założeniem postępowania dyscyplinarnego naszemu Pełnomocnikowi.

 

Biorąc pod uwagę wszelkie opisane okoliczności, Fundacja złożyła zawiadomienie do prokuratury dotyczące usiłowania doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez nieprowadzącą działalności gospodarczej organizację pożytku publicznego Fundację LEX NOSTRA. Postępowanie jest w toku.

 

Zażalenie na postanowienie sędzi Renaty Jabłońskiej, która na posiedzeniu niejawnym udzieliła Szymowskiemu umocowania do wykonania umieszczenia przeprosin na www.3obieg.pl na koszt Fundacji otworzyła Szymowskiemu drogę do komorniczej egzekucji od Fundacji kwoty 110.700,00 zł (sto dziesięć tysięcy siedemset złotych) w dniu 1 października 2019 r. rozpoznał Sąd Okręgowy w Warszawie V Wydział Cywilny Odwoławczy.

 

Sędzia przewodniczący Bożena Miśkowiec oraz sędziowie Adrianna Szczewczyk- Kubat i delegowana Iwona Lizakowska- Bytof postanawili oczywiście na posiedzeniu niejawnym odrzucić zażalenie i dodatkowo zasądzić od Fundacji LEX NOSTRA na rzecz Lecha Leszka Szymowskiego kwotę 120 (sto dwadzieścia) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego.

 

Oczywiście sędziowie w żaden sposób nie odnieśli się do licznych wniosków dowodowych złożonych przez Fundację podczas postępowania, ani do astronomicznej kwoty 110.700,00 zł (sto dziesięć tysięcy siedemset złotych) ustalonej przez Leszka Szymowskiego i Tomasza Parola za przeprosiny, które każdego innego kosztowałyby 2.000,00 zł. (dwa tysiące złotych)… Widać taka jest cena za dziesięcioletnią pomoc Fundacji ofiarom „sądowej kasty” i publicznego piętnowania jej wyczynów.

 

O postanowieniu Sądu Okręgowego w Warszawie w przedmiocie zażalenia Fundacji na postanowienie nakazujące opublikowanie przeprosin i otwierające drogę do postępowania egzekucyjnego kwoty 110.700,00 zł (sto dziesięć tysięcy siedemset złotych) dowiedziałem się od … Leszka Szymowskiego, który wysłał mi mail (skan w załączeniu – załącznik nr 6) na dwie godziny przed rozpoczęciem uroczystości pogrzebowych śp. Marszałka Seniora Kornela Morawieckiego, którego przez ponad trzy lata byłem asystentem społecznym i dyrektorem warszawskiego biura poselskiego…

 

 

Maciej Lisowski

Dyrektor Fundacji LEX NOSTRA

 

Ps. Na chwilę przed publikacją otrzymałem wiadomość mailową od Leszka Szymowskiego, stanowiącą pogróżki związane z wszczęciem kolejnego procesu, oraz zainspirowania działań prokuratorskich przeciwko mnie – załącznik nr 7

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z artykułem prezentującym blisko 10- letnią działalność Fundacji LEX NOSTRA.

ZAŁĄCZNIKI:

ZAŁĄCZNIK NR.1

ZAŁĄCZNIK NR.2

Załącznik numer 2.

ZAŁĄCZNIK NR.3

ZAŁĄCZNIK NR.4

ZAŁĄCZNIK NR.5

ZAŁĄCZNIK NR.6

ZAŁĄCZNIK NR.7

Wyroki i postanowienie o zwolnieniu Szymowskiego z kosztów