Ta strona używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności RODO
Polityka Prywatności
Regulamin Strony
AKCEPTUJĘ

Nowelizacja ustawy prawo upadłościowe – jakie zmiany niesie w zakresie upadłości konsumenckiej.

Prawo upadłościowe_LEX NOSTRA

Z dniem 24 marca 2020 r. weszła w życie dość poważna i niosąca wiele zmian nowelizacja ustawy Prawo upadłościowe. Dotychczasowa procedura ogłaszania upadłości konsumenckiej została w istotny sposób zmieniona. Należy pamiętać, że zadłużenie z którym nie sposób sobie poradzić, to problem który dotyka obecnie bardzo wiele osób. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej może być często najlepszym sposobem na wyjście z długów i rozpoczęcie nowego etapu w życiu.

 

  1. Jakie jest swoiste nowum jeśli chodzi o procedurę ogłaszania upadłości?

Dużą zmianą, wprowadzaną przez znowelizowane przepisy jest to, że Sąd na etapie rozpatrywania wniosku o ogłoszenie upadłości nie będzie badał, czy dłużnik doprowadził do niewypłacalności wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa. Istotne będzie jedynie to, czy znajduje się on w stanie niewypłacalności, czyli w sytuacji, w której nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań wobec wierzycieli. To, czy dłużnik podejmował działania w celu doprowadzenia do niewypłacalności lub trwonił majątek, będzie brane pod uwagę dopiero na etapie ustalania planu spłaty wierzycieli. Obecnie bardzo wiele wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej spotyka się z odmową, właśnie z powodu tego, że sądy uznają działania dłużnika za winę umyślną lub rażące niedbalstwo. Są to pojęcia nieokreślone, w dużej mierze uznaniowe. Obecnie jedyną przesłanką ogłoszenia upadłości konsumenckiej ma być stan niewypłacalności.

  1. Jaki to będzie miało wpływ na ustalenie planu spłaty wierzycieli?

W przypadku ustalenia, że upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, plan spłaty wierzycieli nie może być ustalony na okres krótszy niż trzydzieści sześć miesięcy ani dłuższy niż osiemdziesiąt cztery miesiące.

  1. Czy nastąpi jakaś zmiana w formule składania wniosku o ogłoszenie upadłości?

Co istotne, nowe przepisy wprowadzają zasadę, że wniosek o ogłoszenie upadłości należy kierować do sądu z odpisem. Obecnie nie było to jasno uregulowane, w praktyce wnioski składało się zazwyczaj w jednym egzemplarzu.

  1. Co zmieni się w zakresie dochodów upadłego wchodzących w skład masy upadłości?

Jest to ważne zagadnienie, bowiem należy wiedzieć, że z dniem ogłoszenia upadłości majątek upadłego staje się masą upadłości, która służy zaspokojeniu wierzycieli upadłego. Traci więc on zatem nie tylko cały posiadany majątek, ale także znaczną część uzyskiwanych dochodów. Do tej pory w trudnej sytuacji znajdowali się szczególnie emeryci i renciści, ponieważ ZUS pozostawiał im do dyspozycji tylko tę część świadczenia, która jest wolna od egzekucji i potraceń, a było to ok. 500 zł. Trudną sytuację tych osób często ratowały jedynie zarządzenia sędziego – komisarza, który ową kwotę podwyższał. Nowe przepisy zakładają, że w przypadku ogłoszenia upadłości osoby fizycznej, na której utrzymaniu nie pozostają inne osoby, do masy upadłości nie wchodzi także część dochodu upadłego, która odpowiada kwocie stanowiącej 150% kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Przykładowo w 2018 r. ta kwota wynosiła ok. 700 zł. Jeżeli chodzi o osoby, na których utrzymaniu pozostają inne osoby, do masy upadłości nie wchodzi także część dochodu upadłego, która odpowiada iloczynowi liczby osób pozostających na utrzymaniu upadłego oraz upadłego i 150% kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. W 2018 r. była to kwota ok. 528 zł. Jest ona mnożona przez ilość osób pozostających na utrzymaniu upadłego. Nadal jednak sędzia komisarz będzie mógł w inny sposób określić część dochodu upadłego, która nie wchodzi do masy upadłości.

  1. Czy zostały wprowadzone jakieś zmiany mogące usprawnić postępowanie upadłościowe?

Taką zmianą jest między innymi to, iż funkcję sędziego komisarza będzie mógł pełnić również referendarz sądowy. Wydaje się to dobrym pomysłem, biorąc pod uwagę, że większość czynności wykonywanych przez sędziów komisarzy to w istocie czynności nadzoru nad syndykami. Ogromna liczba wniosków o ogłoszenie upadłości składanych w ostatnich latach powoduje, że każde rozwiązanie odciążające sędziów należy ocenić jako pozytywne. Należy dodać, że ustawa przewiduje katalog czynności, zastrzeżonych wyłącznie do kompetencji sędziów (m.in. stosowanie środków przymusu, niektóre sprawy o egzekucję). Decyzje referendarzy będą przy tym podlegały kontroli. Na czynności referendarza sądowego pełniącego funkcję sędziego-komisarza przysługuje skarga w przypadkach, w których na postanowienie sędziego-komisarza przysługuje zażalenie. Wniesienie skargi nie powoduje utraty mocy przez zaskarżone postanowienie referendarza sądowego. Sąd rozpoznaje skargę w składzie jednego sędziego, jako sąd drugiej instancji, stosując odpowiednio przepisy o zażaleniu. Rozpoznając skargę, sąd wydaje postanowienie, w którym zaskarżone postanowienie referendarza sądowego utrzymuje w mocy albo je zmienia.

  1. Jakie dodatkowe informacje będzie trzeba zawrzeć we wniosku o ogłoszenie upadłości po zmianach?

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami wniosek o ogłoszenie upadłości powinien zawierać, oprócz wcześniej wymaganych danych, także informację o numerze NIP dłużnika, jeżeli dłużnik miał taki numer w ciągu ostatnich dziesięciu lat przed dniem złożenia wniosku, informację o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były nieruchomości, akcje lub udziały w spółkach, informację o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były ruchomości, wierzytelności lub inne prawa, których wartość przekracza 10 000 zł oraz oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku.

  1. Czy wprowadzone zmiany mogą ułatwić uzyskanie upadłości konsumenckiej?

Zdecydowanie tak. Uzyskanie upadłości konsumenckiej na podstawie nowych przepisów będzie z całą pewnością łatwiejsze, ponieważ na etapie rozpoznawania wniosku nie będzie badana przesłanka umyślnego doprowadzenia do zadłużenia. Stwierdzenie, że dłużnik doprowadził do niewypłacalności umyślnie lub w skutek rażącego niedbalstwa skutkowało dotychczas oddaleniem bardzo wielu wniosków. Obecnie te osoby mogłyby uzyskać upadłość, a wydłużeniu mógłby ulec jedynie ewentualnie okres spłaty wierzycieli. Odmowa oddłużenia będzie możliwa jedynie w przypadku celowego działania dłużnika nastawionego na trwonienie majątku.

 

Dla osób, które chciałyby skorzystać z bezpłatnej konsultacji prawnej w zakresie upadłości konsumenckiej, oraz w innych majątkowych sprawach, informuję że BEZPŁATNE PORADY PRAWNE  organizowane są w piątki, w siedzibie Kancelarii w Warszawie (kontakt telefoniczny w sprawie pomocy prawnej: +48 724 543 692 lub pod adresem e-mail: pomoc@lexnostra.pl).