REGULAMIN STRONY

 

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej fundacja.lexnostra.pl (dalej: Fundacja), czyli usługi świadczonej drogą elektroniczną przez administratora portalu
  Fundacja Promocji Mediacji i Edukacji Prawnej Lex Nostra (dalej: Fundacja)
  z siedzibą ul. Sienna 45/5, 00-121 Warszawa, NIP 525 2492689, KRS 0000365293

1a. Do korzystania ze strony niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.

 1. Użytkownik/-czka zobowiązany/-a jest do przestrzegania regulaminu strony.
 2. Fundacja nie udostępnia w żadnej formie danych użytkowników/-czek strony innym podmiotom, chyba że dzieje się to na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 3. Fundacja umożliwia umieszczanie opinii o działalności Fundacji. Umieszczenie opinii wymaga podania informacji o komentującym/-ej (email, nazwa firmy, strona firmy, nagłówek, rekomendacje) i nie wymaga wcześniejszej rejestracji.

4a. Na stronie działa filtr antyspamowy blokujący publikację komentarzy zawierających adresy URL. Zablokowane komentarze są regularnie przeglądane, a jeśli zostały zablokowane niesłusznie – niezwłocznie publikowane. W przypadku niepojawienia się komentarza na stronie prosimy o kontakt na adres fundacja@lexnostra.pl w ciągu 2 tygodni od umieszczenia komentarza. Po upływie tego okresu może on być bezpowrotnie usunięty.

 1. Użytkownik/-czka strony publikuje opinię we własnym imieniu i wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 2. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników/-czki opinii:
 • sprzecznych z powszechnie obowiązującym prawem;
 • wzywających do dyskryminacji lub nienawiści, w szczególności na tle rasowym, wyznaniowym, etnicznym, orientacji seksualnej;
 • propagujących przemoc;
 • zawierających treści wulgarne lub obraźliwe;
 • zawierających treści niezwiązane z tematyką strony, w tym treści o charakterze reklamowym;
 • mogących naruszać dobra osobiste osób trzecich;
 • mających charakter spamu (dużej liczby komentarzy o jednakowej lub podobnej treści);
 • niebezpiecznych dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń lub systemów informatycznych, w szczególności zawierających linki zagrażające bezpieczeństwu prawidłowego funkcjonowania urządzeń lub systemów informatycznych.
 1. Fundacja zastrzega sobie prawo do usunięcia komentarzy niezgodnych z regulaminem.
 2. Fundacja dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, jednak informuje, że w wypadku awarii, bez względu na jej przyczynę, istnieje możliwość utraty zgromadzonych danych lub zakłócenia przesyłania danych na stronę.Kancelaria  zastrzega sobie prawo do wyłączenia strony lub ograniczenia możliwości z niej korzystania.
 3. Fundacja obowiązuje od momentu opublikowania. Kancelaria zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie.
 4. Zakłócenia w funkcjonowaniu strony mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej (fundacja@lexnostra.pl). Zgłoszenia będą rozpatrywane na bieżąco przez Fundację w terminie nie dłuższym niż 14 dni. Fundacja zastrzega sobie możliwość pozostawienia zgłoszenia bez odpowiedzi, jeśli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości lub nieprzestrzegania regulaminu. Uwagi i pytania dotyczące strony mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej (fundacja@lexnostra.pl).