Fundacja LEX NOSTRA – w niniejszej placówce prowadzi się mediacje sądowe i pozasądowe oraz świadczy pomoc w rozwiązywaniu konfliktów, przy udziale mediatorów, będących jednocześnie psychologami i adwokatami.

POSTĘPOWANIE MEDIACYJNE

Postępowanie mediacyjne prowadzone jest na podstawie Międzynarodowych i Polskich standardów dotyczących mediacji:

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/52/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych (Dz. U. UE L z dnia 24 maja 2008 r.)
 • Rekomendacja Nr R (99) 19 Komitetu Ministrów [Rady Europy] dla Państw Członkowskich o mediacji w sprawach karnych (przyjęta przez Komitet Ministrów 15 września 1999 r. na 679 posiedzeniu przedstawicieli Ministrów i Komentarz)
 • Rekomendacja Nr R (98) 1 Komitetu Ministrów do Państw Członkowskich na temat Mediacji Rodzinnych oraz Memorandum Wyjaśniające
 • Europejski Kodeks Postępowania Mediatorów
 • Deklaracja wrocławska dotycząca mediacji dwunarodowościowych
 • Standardy mediacji ADR uchwalone przez Społeczną Radę ds. ADR
 • Kodeks etyczny mediatorów polskich (maj 2008)
 • Standardy szkolenia mediatorów
 • Rekomendacja Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości dotycząca scenariusz spotkania informacyjnego na temat mediacji jako polubownej metody rozwiązania sporów

Koszty mediacji karnej

 • Koszty mediacji (wynagrodzenie mediatora i zwrot wydatków związanych z przeprowadzeniem mediacji) ponosi Skarb Państwa

Koszty mediacji cywilnej- o postępowaniu mediacyjnym w sprawach cywilnych  (a w tym: z zakresu prawa gospodarczego, prawa rodzinnego,  prawa pracy, prawa zobowiązań)

 • Koszty mediacji (wynagrodzenie mediatora i zwrot wydatków związanych z przeprowadzeniem mediacji) obciążają strony, co do zasady w równych częściach, chyba że strony ustalą inny podział rozliczeń.
 • Strona postępowania mediacyjnego może złożyć na zasadach ogólnych wniosek o zwolnienie od kosztów mediacji prowadzonej na skutek skierowania przez sąd.
 • W postępowaniu mediacyjnym ze skierowania sądu, w sporach niemajątkowych oraz w sporach o prawa majątkowe, w których wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić, wynagrodzenie mediatora wynosi 150 zł za pierwsze posiedzenie mediacyjne, a za każde kolejne – 100 zł (łącznie nie więcej niż 450 zł). Jeśli postępowanie dotyczy praw majątkowych, wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu (nie mniej niż 150 zł i nie więcej niż 2000 zł za całość postępowania mediacyjnego). Zwrotowi podlegają też wydatki mediatora poniesione w związku z przeprowadzeniem mediacji (w tym opłata za wynajem pomieszczenia do 70 zł za jedno posiedzenie oraz koszty korespondencji, w wysokości nieprzekraczającej 30 zł). Jeśli mediator jest podatnikiem zobowiązanym do rozliczenia podatku od towarów i usług, do kosztów mediacji dolicza się podatek VAT.
 • Niezależnie od wyniku sprawy, sąd może nałożyć na stronę obowiązek zwrotu kosztów powstałych wskutek oczywiście nieuzasadnionej odmowy udziału w mediacji.
 • Jeśli dojdzie do zawarcia ugody przed rozpoczęciem rozprawy, strona otrzyma zwrot 100% opłaty sądowej, którą zapłaciła wnosząc sprawę do sądu. Jeśli do zawarcia ugody przed mediatorem dojdzie na późniejszym etapie postępowania sądowego (po rozpoczęciu rozprawy), strona otrzyma zwrot 75% opłaty sądowej.
 • W przypadku mediacji pozasądowej, wysokość wynagrodzenia mediatora i zwrot jego wydatków poniesionych w związku z przeprowadzeniem mediacji wynikają z cennika ośrodka mediacyjnego lub strony uzgadniają je razem z mediatorem przed rozpoczęciem mediacji.

Koszty mediacji  o postępowaniu mediacyjnym w sprawach nieletnich

 • Koszty mediacji (wynagrodzenie mediatora i zwrot wydatków związanych z przeprowadzeniem mediacji) ponosi Skarb Państwa.

Koszty postępowania mediacyjnego- pozasądowe/ indywidualni klienci

 1. Mediacje są odpłatne.
 2. Koszt jednego spotkania (1 godzina) wynosi 250 zł brutto i z reguły jest rozłożony w równych częściach między uczestniczące strony
 3. Na koszty postępowania mediacyjnego składają się:
  • a) opłata rejestracyjna,
  • b) opłata mediacyjna,
  • c) wydatki.
 4. Strona składająca wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego wpłaca opłatę rejestracyjną w kwocie 300,00 zł + VAT. Wniosek o rozpoczęcie postępowania mediacyjnego złożony bez wniesienia opłaty rejestracyjnej, nie podlega rozpatrzeniu.
 5. Opłatę mediacyjną ustala się stosownie do wartości przedmiotu sporu.
 6. W sprawach dotyczących praw niemajątkowych opłata mediacyjna jest stała i wynosi 1400 zł
 7. W sytuacji rezygnacji z postępowania mediacyjnego zgłoszonego przez stronę lub strony mediacji przed pierwszą sesją ( z wyprzedzeniem 24- godzinnym), opłata mediacyjna podlega zwrotowi.

Odpowiedzialność prawna

Odpowiedzialność prawna Placówki i mediatora, jest ograniczona jedynie do przypadków winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa.

2019/05/boruc-mDagmara Maria Boruc – absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M.Grzegorzewskiej w Warszawie. Magister psychologii, specjalność – psychologia kliniczna, oraz magister pedagogiki specjalnej- specjalność pedagogika resocjalizacyjna i wspomaganie rodziny. Aktualnie jest doktorantką na studiach doktoranckich na Akademii Pedagogiki Specjalnej im.M.Grzegorzewskiej w Warszawie.

W 2017 roku powołana na stanowisko Biegłego Sądowego przy  Sądzie Okręgowym dla m.st. Warszawy oraz w 2018 roku na stanowisko Biegłego Sądowego przy Sądzie Okręgowym Warszawa – Praga. Certyfikowany mediator sądowy ds. rodzinnych, gospodarczych, cywilnych i karnych w Sądzie Okręgowym dla m.st. Warszawy oraz w Sądzie Okręgowym Warszawa- Praga. Prowadzi mediacje zlecone przez sąd jak również zgłaszanie prze podmioty i osoby prywatne pomiędzy klientami indywidualnymi. Certyfikowany trener Treningu Umiejętności Społecznych oraz Terapeuta-Cień. Od 2017 roku Członek PTP-Polskiego Towarzystwa Psychologicznego z Oddziałem w Warszawie oraz psycholog – członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Posiada doświadczenie w pracy z osobami niedostosowanymi społecznie w placówkach resocjalizacyjnych, m.in.: w zakładach karnych, zakładach poprawczych, świetlicach socjoterapeutycznych i schroniskach dla nieletnich. Poznała również specyfikę funkcjonowania i pracy w ośrodkach zdrowia psychicznego, między innymi: w szpitalach psychiatrycznych, ośrodkach dziennych, fundacjach pomagających osobom zaburzonym psychicznie i ich rodzinom, Dziennym Ośrodku Readaptacyjno – Rehabilitacyjny dla Młodzieży Uzależnionej, Regionalnych Ośrodkach Psychiatrii Sądowej etc. Współpracowała między innymi z Instytutem Treningu Motywacyjnego w Warszawie oraz z Fundacją Pomocy Rodzinie „SOWA” jako psycholog, szkoleniowiec oraz pedagog. Autorka wielu publikacji naukowych traktujących w następujących obszarach: psychologii klinicznej, psychologii społecznej, pedagogiki, pedagogiki specjalnej, kryminologii i pedagogiki resocjalizacyjnej. W 2005 roku popełniła autorską monografię w Wydawnictwie IMPULS. Zainteresowania naukowe obejmują psychologię sądową- w szczególności profilowanie sprawców morderstw oraz seryjnych sprawców zabójstw na tle seksualnym jak również psychologię kliniczną- głównie: zaburzenia osobowości – antyspołeczność, Psychopatia, Narcyzm oraz osobowość Borderline oraz zaburzenia psychiczne ze spektrum Schizofrenii i stanów psychotycznych. Ponadto planuje szkolić się w  kierowaniu terapią w nurcie psychodynamicznym oraz poznawczo – behawioralnym.