STATUT FUNDACJI LEX NOSTRA

tekst jednolity (obowiązuje od 28.05.2018 r.)

§ 1

 1. Stawający, zwany dalej „Fundatorem”, oświadcza iż ustanawiają fundację pod nazwą „FUNDACJA PROMOCJI MEDIACJI I EDUKACJI PRAWNEJ LEX NOSTRA”. Fundacja może używać skrótu nazwy: „Fundacja LEX NOSTRA”.
 2. Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.

§ 2

 1. Fundacja prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Fundacja może powoływać organy terenowe, biura i przedstawicielstwa oraz przystępować do innych fundacji o zbliżonych lub tożsamych celach statutowych.
 4. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
 5. Cały dochód Fundacji z wszystkich źródeł zostanie przeznaczony wyłącznie na działalność pożytku publicznego określoną w rozdziale „Cel i formy działania” w punkcie II.

§ 3

Fundacja prowadzi działalność na podstawie ustawy o fundacjach oraz niniejszego statutu.

§ 4

Fundacja zostaje ustanowiona na czas nieokreślony.

§ 5

Cel i formy działania

 

 1. Celem działania fundacji jest:
  1. Udzielanie pomocy prawnej i porad prawnych i psychologicznych.
  1. Pomoc osobom pokrzywdzonym i ich rodzinom w wyniku przestępstwa.
  1. Promowanie mediacji jako sposobu na zmianę postrzegania roli instytucji stosowania prawa i roli samych prawników we współczesnych społeczeństwach a przez to odciążenie sadownictwa i pozytywne przeobrażenie kultury prawnej
  1. Podejmowanie inicjatyw na rzecz promocji mediacji jako trwałego sposobu poza sądowego rozwiązywania sporów zwłaszcza na gruncie prawa cywilnego.
  1. Promowanie międzynarodowych standardów regulacji mediacji przez seminaria, konferencje, szkolenia i inne formy edukacji.
  1. Podejmowanie inicjatyw na rzecz tworzenia ośrodków mediacyjnych.
  1. Promowanie umów o mediację jako komplementarnego z postępowaniem cywilnym przed sądami powszechnymi a nie alternatywnego sposobu rozwiązywania sporów.
  1. Podjęcie współpracy z sądami na rzecz wspierania mediacji prowadzonej na podstawie skierowania sądu.
  1. Promowanie i podejmowanie inicjatyw w zakresie prowadzenia mediacji.
  1. Promowanie działań w zakresie praktycznego stosowania mediacji umownej przez poszukiwanie osób godnych pełnienia funkcji mediatora, szkoleń mediatorów, badania skuteczności stosowania mediacji umownej i zlecanej przez sąd.
  1. Podejmowanie inicjatyw na rzecz zmiany prawa w zakresie mediacji tak by stało się bardziej skuteczne.
  1. Wspieranie działań edukacyjnych w zakresie mediacji jako tańszego , szybszego i komplementarnego sposobu rozwiązywana sporów.
  1. Promocja mediacji w środowiskach biznesu jako wygodniejszego, tańszego i skuteczniejszego rozwiązywania sporów i zaspakajania roszczeń bez konieczności pozywania do sądu ale nie zamykającego drogi sądowej.
  1. Promocja wszystkich form mediacji w środkach masowego przekazu.
  1. Podejmowanie inicjatyw edukacyjnych i badawczych w zakresie problematyki przestrzegania prawa przez organy i instytucje publiczne na obszarze Rzeczypospolitej
   Polskiej.
  1. Podejmowanie inicjatyw edukacyjnych i badawczych w zakresie problematyki nadużywania prawa przez organy i instytucje publiczne na obszarze Rzeczypospolitej
   Polskiej.
  1. Podejmowanie inicjatyw edukacyjnych i badawczych w zakresie problematyki zwalczania nadużywania prawa oraz przeciwdziałania nadużywania prawa przez organy i instytucje publiczne na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
  1. Podejmowanie inicjatyw edukacyjnych i badawczych w zakresie problematyki działania przez zakłady ubezpieczeń, firmy ubezpieczeniowe oraz agentów i pośredników ubezpieczeniowych na szkodę ubezpieczonych.
  1.  Propagowanie powszechnej znajomości prawa i uprawnień z niego wynikających wśród obywateli.
  1. Wzmacnianie w społeczeństwie poszanowania dla godności ludzkiej i poszanowania praw innych obywateli.
  1.  Działanie na rzecz ochrony osób pokrzywdzonych przez aparat państwowy oraz organy i instytucje publiczne, oraz osób niepełnosprawnych.
  1. Podejmowanie inicjatyw edukacyjnych i badawczych w zakresie prawnych gwarancji ochrony zdrowia obywateli.
  1.  Działanie na rzecz ochrony praw osób pokrzywdzonych przez publiczny system ochrony zdrowia.
  1. Działanie na rzecz ochrony praw osób fizycznych i innych podmiotów pokrzywdzonych przez zakłady ubezpieczeń, firmy ubezpieczeniowe oraz agentów i pośredników ubezpieczeniowych.
  1.  Podejmowanie inicjatyw edukacyjnych i badawczych w zakresie prawnych gwarancji przestrzegania i ochrony praw człowieka na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
  1.  Podejmowanie inicjatyw edukacyjnych i badawczych w zakresie prawnych gwarancji przestrzegania i ochrony praw przedsiębiorców i przedsiębiorstw na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
  1.  Działanie na rzecz ochrony praw osób fizycznych i innych podmiotów pokrzywdzonych przez zakłady ubezpieczeń, firmy ubezpieczeniowe oraz agentów i pośredników ubezpieczeniowych.
  1.  Pomoc społeczna umożliwiająca osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
  1. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
  1. Działalność charytatywna.
  1. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
  2. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.
  1. Ochrona i promocja zdrowia.
  1. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
  1. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
  1. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
  1. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
  1. Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.
  1. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
  1. Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie.
  1. Wypoczynek dzieci i młodzieży.
  1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
  1. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.
  1. Turystyka i krajoznawstwo.
  1. Porządek i bezpieczeństwo publiczne.
  1. Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
  1. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a tak-że działań wspomagających rozwój demokracji;
  1. Ratownictwo i ochrona ludności.
  1. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.
  1. Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów.
  1. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
  1. Promocja i organizacja wolontariatu.
  1. Pomoc Polonii i Polakom za granicą.
  1. Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych.
  1. Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.
  1. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
  1. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
  1. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej.
  1. Uczestnictwo w wykonywaniu kar, środków karnych, zabezpieczających i zapobiegawczych, w szczególności związanych z pozbawieniem wolności.
  1. Organizowanie i finansowanie poradnictwa prawnego, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej.
  1. Organizowanie i finansowanie programów podnoszących kompetencje społeczne, mających na celu przeciwdziałanie czynnikom kryminogennym, a zwłaszcza agresji i przemocy, w tym przemocy w rodzinie, oraz problemom uzależnień.
  2. Pomoc w społecznej readaptacji skazanych.
 2. Cel statutowy fundacji będzie realizowany poprzez:
 1. Prowadzenie i finansowanie działań edukacyjnych i badawczych w zakresie problematyki przestrzegania prawa przez organy i instytucje publiczne na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Prowadzenie i finansowanie działań edukacyjnych i badawczych w zakresie problematyki nadużywania prawa przez organy i instytucje publiczne na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Prowadzenie i finansowanie działań edukacyjnych i badawczych w zakresie problematyki zwalczania nadużywania prawa oraz przeciwdziałania nadużywania prawa przez organy i instytucje publiczne na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Prowadzenie i finansowanie działań edukacyjnych i badawczych w zakresie problematyki działania przez zakłady ubezpieczeniowe, firmy ubezpieczeniowe oraz agentów i pośredników ubezpieczeniowych na szkodę ubezpieczonych.
 5. Udzielanie pomocy prawnej osobom pokrzywdzonym przez aparat państwowy oraz organy i instytucje publiczne, oraz osobom niepełnosprawnym.
 6. Udzielanie pomocy prawnej osobom pokrzywdzonym przez publiczny system ochrony zdrowia.
 7. Udzielanie pomocy prawnej osobom fizycznym i innym podmiotom pokrzywdzonym przez zakłady ubezpieczeń, firmy ubezpieczeniowe oraz agentów i pośredników ubezpieczeniowych.
 8. Współpracę z instytucjami publicznymi i zagranicznymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji.
 9. Organizowanie lub finansowanie następujących rodzajów przedsięwzięć:
 1. naukowych, poprzez organizowanie akcji zmierzających do promowania rozwoju wiedzy, a także poprzez przekazywanie darowizn dla ośrodków naukowych, programów badawczych i funduszy stypendialnych;
 2. oświatowych, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na upowszechnianie wykształcenia i kultury w społeczeństwie, przygotowujących je do życia w warunkach wspólnoty europejskiej, jak również poprzez organizowanie różnych form kształcenia oraz krajowych i międzynarodowych warsztatów, szkoleń, spotkań i konferencji;
 3. kulturalnych, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na rozwój dziedzictwa kulturowego, czyli darowizn na prace konserwatorskie, dla muzeów, bibliotek, wystaw, galerii oraz na stypendia artystyczne lub poprzez organizowanie, wspieranie lub finansowanie różnego rodzaju imprez kulturalnych;
 4. dobroczynności, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych dla osób i instytucji zajmujących się wspieraniem osób będących w niedostatku i potrzebujących pomocy;
 5. ochrony zdrowia, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych dla ośrodków zdrowia, szpitali, zakładów rehabilitacyjnych, hospicjów, umożliwiających korzystanie z opieki lekarskiej oraz zakup lekarstw;
 6. pomocy społecznej, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwiania im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, doprowadzania do życiowego usamodzielniania osób i rodzin na poziomie standardów europejskich;
 7. rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na zatrudnienie i rehabilitację osób niepełnosprawnych oraz poprzez organizowanie turnusów i zajęć rehabilitacyjnych;
 8. w zakresie ochrony środowiska, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na cele wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 prawo ochrony środowiska, jak również organizowanie akcji lub imprez na rzecz realizacji powyższych celów;
 9. kultu religijnego, poprzez przekazywanie środków dla kościołów, związków religijnych i kościelnych osób prawnych;
 10. w zakresie kultury fizycznej i sportu, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na podnoszenie i nabywanie sprawności fizycznej, czyli darowizny dla klubów sportowych, stypendia sportowe, wspomaganie zawodów sportowych, w tym zawodów osób niepełnosprawnych, jak również organizowanie lub finansowanie różnego rodzaju imprez sportowych, kolonii i wycieczek dla dzieci i młodzieży.

Działalność prowadzona będzie jako działalność nieodpłatna.

§ 6

Majątek Fundacji

 

 1. Majątek Fundacji stanowią: fundusz założycielski w wysokości 6.000,00 zł. ( sześć tysięcy złotych ), rzeczy ruchome i nieruchomości oraz środki finansowe pozyskane przez Fundację w trakcie prowadzenia przez nią działalności.
 1. Środki na realizację celu statutowego pochodzą z:
 1. Rzeczowych i gotówkowych darowizn, zapisów, spadków, subwencji, grantów i dotacji krajowych i zagranicznych osób fizycznych i prawnych.
 2. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych.
 3. Dotacji z budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
 1. Środki finansowe gromadzone i przechowywane są na rachunkach bankowych.
 1. Koszty własne Fundacji nie mogą przekroczyć środków finansowych będących w dyspozycji fundacji.
 1. Każdemu darczyńcy przysługuje prawo do otrzymania pisemnego potwierdzenia dokonania darowizny oraz do uzyskania informacji od zarządu Fundacji o przeznaczeniu przekazanych przez niego środków.
 1. Osoba fizyczna, która przekazała fundacji jednorazowo kwotę 10.000,00 ( dziesięć tysięcy złotych ) złotych lub jej równowartość oraz osoba prawna i jednostka organizacyjna, które przekazały na rzecz Fundacji jednorazowo kwotę 50.000,00 ( pięćdziesiąt tysięcy złotych ), mogą ubiegać się o nadanie im tytułu „Sponsor Fundacji”.

§ 7

 1. Dochody pochodzące z subwencji, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 1. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 1. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 8

Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:

 1. Udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w stosunku małżeńskim, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”.
 2. Przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie Lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Wykorzystanie majątku na rzecz członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych Fundacji.
 4. Zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów / pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 9

Władze Fundacji.

 1. Władzami fundacji są:
 1. Rada Fundacji,
 2. Zarząd Fundacji.

 

Członkowie Rady Fundacji pełnią funkcje społecznie, przysługuje im jednak prawo   zwrotu udokumentowanych wydatków poniesionych  zakresie  pełnionej funkcji w tym kosztów podróży a za posiedzenia otrzymują dietę.

 

Rada Fundacji.

§ 10

 1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się z trzech do dziewięciu członków.
 3. W skład Rady Fundacji z mocy statutu może wejść Fundator, na mocy swojej decyzji.
 4. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Fundator. Fundator swą decyzją odwołuje członków Rady.
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundator nie może być w ten sposób pozbawiony członkostwa w Radzie Fundacji.
 6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
 7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji.
 8. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
 9. Fundator wybiera Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

§ 11

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz na rok kalendarzowy. Zebrania mogą odbywać się również przy pomocy środków komunikacji telefonicznej lub informatycznej.
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 12

Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
 2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
 3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
 4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
 5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
 6. Nadzór nad działalnością Fundacji.
 7. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

§ 13

Rada Fundacji działa na podstawie Regulaminu Rady Fundacji a w celu wykonania swych zadań jest w szczególności uprawniona do:

 • żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
 • dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

§ 14

Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji

 1. W skład Zarządu Fundacji wchodzi do 3 członków, w tym Prezes Zarządu Fundacji i jeśli został powołany – Dyrektor Fundacji. Kadencja Zarządu Fundacji wynosi 5 lat.
 2. Funkcję Członka Zarządu Fundacji można pełnić więcej niż jedną kadencję.
 3. Strukturę organizacyjną i formy działania Zarządu Fundacji określa Regulamin Zarządu Fundacji zatwierdzany przez Radę Fundacji.

 

§ 15

 

 • Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 • Do zadań Zarządu Fundacji należy w szczególności:
 • Opracowywanie projektów głównych kierunków działalności Fundacji, rocznych i wieloletnich planów działania i rocznych planów finansowych oraz przedstawianie ich Radzie Fundacji do zatwierdzenia.
 • Podejmowanie decyzji o tworzeniu i likwidacji oddziałów, zakładów, filii, spółek i przystępowaniu do spółek istniejących, o członkostwie Fundacji w podmiotach zrzeszających podmioty, w tym fundacje, o celach statutowych zbieżnych bądź tożsamych z celem działania Fundacji
 • Składanie Fundatorowi sprawozdań z działalności Fundacji oraz działalności Zarządu Fundacji.
 • Przyjmowanie darowizn, spadków, subwencji i zapisów.
 • Inne sprawy przypisane niniejszym statutem lub ustawą do kompetencji Zarządu Fundacji.
 • Podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Fundatora.
 • Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach zwołanych przez Prezesa Zarządu Fundacji lub zastępującego go członka Zarządu Fundacji. Decyzje podejmowane są w formie uchwał zapadających zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Fundacji lub zastępującego go członka Zarządu Fundacji.
 • Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.
 • Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 • Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd Fundacji może powoływać konsultantów oraz ich zespoły spośród naukowców i praktyków i zlecać im wykonywanie odpowiednich opracowań.

§ 16

 

 1. Członkowie Zarządu Fundacji mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
 1. Wysokość wynagrodzenia członków Zarządu Fundacji ustala Rada Fundacji.

Sposób reprezentacji

 

§ 17

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają:

 

 1. W przypadku Zarządu Fundacji jednoosobowego – Prezes Zarządu Fundacji samodzielnie.
 2. W przypadku Zarządu Fundacji wieloosobowego – każdy Członek Zarządu samodzielnie.

 

Postanowienia końcowe

 

§ 18

 

Fundacja może używać okrągłej i podłużnej pieczęci z nazwą Fundacji.

 

§ 19

 

Ministrem właściwym w rozumieniu ustawy o fundacjach jest Minister Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej. Treść statutu może zmienić swoją decyzją Fundator.

§ 20

 

Fundacja może ustanawiać i nadawać medale honorowe, odznaczenia i inne wyróżnienia oraz przekazywać je osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla realizacji celu statutowego Fundacji.

 

§ 21

 

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie podjęcia przez Fundatora uchwały stwierdzającej wypełnienie celu, dla których Fundacja została powołana, lub w sytuacji wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
 1. Jeżeli Fundator w uchwale o likwidacji Fundacji nie powoła likwidatora to likwidatorem Fundacji będzie Zarząd Fundacji.
 1. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie przekazany działającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej organizacjom pożytku publicznego, których cele statutowe są zbliżone do celów Fundacji

 

§ 22

 

Statut Niniejszy wchodzi w życie w dniu zarejestrowania Fundacji przez Sąd.