Warszawa, 13.06.2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE – Rozeznanie rynku

NR 4/2017/9.1.5

dotyczące świadczenia usługi wynajmu pomieszczeń na prowadzenie kursów zawodowych

(CPV 70220000-9)

 

Postępowanie przeprowadzane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 10.04.2015r.

Zamawiający – FUNDACJA PROMOCJI MEDIACJI I EDUKACJI PRAWNEJ LEX NOSTRA, 00-121 Warszawa ul. Sienna 45/5 zaprasza do złożenia Oferty na następujący przedmiot zamówienia:

Świadczenie usługi wynajmu pomieszczeń na prowadzenie kursów zawodowych w Projekcie „Integracja i zatrudnienie” (nr WND-RPSL.09.01.05-24-0612/16-002) realizowanym w ramach Poddziałania 9.1.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO
 2. Przedmiotem niniejszego Zapytania ofertowego jest świadczenie usługi wynajmu pomieszczeń na prowadzenie kursów zawodowych dla 70 uczestników projektu (mieszkańcy województwa śląskiego, osoby nieaktywne zawodowo, niezarejestrowane jako bezrobotne, objęte pomocą społeczną bądź kwalifikujące się do objęcia pomocą społeczną, z wykształceniem co najwyżej ponadgimnazjalnym, w tym min. 7 osób niepełnosprawnych i min. 35 osób opuszczających zakłady karne)
 3. Wymagania dotyczące wynajmowanych pomieszczeń:

– ilość kursów: 7

– długość 1 kursu: 120 godzin, z czego dziennie: max. 8 godzin

– godziny odbywania kursu; poniedziałek – niedziela w godz. 8.00 – 20.00

– standard pomieszczeń: minimum 12 miejsc siedzących plus stoły dla uczestników kursów, wyposażenie w rzutnik i ekran, dostęp do wody, prądu, ogrzewania, oświetlenia, toalety, wielkość okien – minimum 4 m2.

– w sytuacji kursu, którego uczestnikiem jest co najmniej jedna osoba niepełnosprawna – niezdolna do przemieszczania się po schodach – pomieszczenie na parterze, lub na wyższej kondygnacji jeśli obiekt posiada windę, każdorazowo w obiekcie posiadającym podjazd dla osób niepełnosprawnych lub w przypadku niespełnienia powyższych warunków zapewnienie na koszt  Wykonawcy przeniesienia osoby niepełnosprawnej – niezdolnej do przemieszczania się po schodach – od wejścia do obiektu do sali wykładowej i z powrotem.

– lokalizacje podstawowe: Katowice -2 pomieszczenia, Bielsko-Biała -2 pomieszczenia, – każdorazowo maksimum 2 km od głównego dworca kolejowego .

–  lokalizacje rezerwowe: Zabrze, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Czechowice-Dziedzice – po 1 pomieszczeniu, każdorazowo maksimum 2 km od głównego dworca kolejowego

– Zamawiający w trakcie realizacji usługi zastrzega sobie prawo dodania dodatkowej lokalizacji (miasto na terenie woj. śląskiego, maks. 2 km od głównego dworca kolejowego) – z 7-dniowym wyprzedzeniem

 1. Termin realizacji usługi 25.06.2017 – 15.12.2017.

Szczegółowy harmonogram realizacji usługi będzie ustalany na bieżąco z wybranym Wykonawcą po podpisaniu Umowy i będzie dostosowany do indywidualnych możliwości Uczestników Projektu oraz harmonogramu realizacji kursów zawodowych określonego przez Lidera Projektu – OŚWIATA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Mickiewicza 28/7

 1. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Uczestników Projektu o współfinansowaniu usługi ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w formie informacji pisemnej wywieszonej w pomieszczeniach związanych z realizacją usługi.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

– zmiany liczby kursów i godzin objętych usługą, np. w przypadku zmniejszenia/zwiększenia się liczby Uczestników Projektu (Wykonawca otrzyma należność za faktyczną liczbę godzin wynajmu pomieszczeń)

– przesunięcia okresów realizacji usługi, np. w przypadku problemów z rekrutacją Uczestników.

 

 1. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY
 2. O wykonanie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
 3. a) Nie wszczęto wobec Wykonawcy postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono upadłości oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie usługi stanowiącej przedmiot zamówienia.

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku, ponieważ Wykonawca podpisując Formularz ofertowy, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego, jednocześnie poświadcza spełnienie tego warunku.

 1. b) Nie zalega z uiszczaniem podatków oraz opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami.

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku, ponieważ Wykonawca podpisując Formularz ofertowy, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego, jednocześnie poświadcza spełnienie tego warunku.

 1. c) Zobowiążą się do udostępnienia do wglądu dokumentów Wykonawcy związanych z realizowanym Projektem, w tym dokumentów finansowych oraz do przedłożenia ww. dokumentów na wezwanie Zarządu Województwa Śląskiego pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku, ponieważ Wykonawca podpisując Formularz ofertowy, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego, jednocześnie poświadcza spełnienie tego warunku.

 1. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego dostarczenia, na każde żądanie Zamawiającego, odpowiednich dokumentów potwierdzających prawdziwość każdej z kwestii zawartych w podpunktach a – c punktu 1.
 2. O wykonanie zamówienia nie mogą ubiegać się osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę u Zamawiającego lub w OŚWIATA sp. z o.o. i podmioty powiązane z Zamawiającym oraz OŚWIATA Spółką z o.o. (lider Projektu) osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym oraz OŚWIATA Sp. z o.o. lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego oraz OŚWIATA Sp. z o.o.., polegające w szczególności na:

– uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

– posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

– pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

– pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

III. KRYTERIA OCENY

Oferty złożone przez Wykonawców spełniających wszystkie określone powyżej wymagania poddane zostaną ocenie zgodnie z kryteriami:

Cena – 100 %

Ważna oferta z najniższą ceną uznana zostanie za najkorzystniejszą.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie zaproszony do podpisania Umowy.

 1. PRZYGOTOWANIE OFERTY
 2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Oferta powinna mieć formę pisemną oraz zawierać własnoręczny podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy.
 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.
 4. Wykonawca, który spełnia wymagania Zamawiającego i jest zainteresowany realizacją Zamówienia powinien przygotować i złożyć u Zamawiającego ofertę zgodnie z Formularzem ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
 5. Ofertę należy przesłać na adres email: k.szyndel@lexnostra.pl
 1. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
 2. Oferta powinna zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie do 20 czerwca 2017 r. do godz. 12.00
 3. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie zostaną rozpatrzone.
 4. Wykonawca może wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. Wycofanie oferty wymaga zachowania formy pisemnej.
 1. INFORMACJE DODATKOWE
 2. Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych.
 3. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.
 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia umocowania do reprezentowania Wykonawcy przez osobę/osoby występującą/występujące w postępowaniu po stronie Wykonawcy oraz podpisującą/podpisujące Umowę poprzez żądanie przedłożenia odpowiednich pełnomocnictw i dokumentów.
 5. Zamawiający oraz OŚWIATA Sp. z o.o. nie ponosi żadnych kosztów związanych z przygotowaniem i dostarczeniem ofert przez Wykonawców.
 6. Postępowanie może być w każdym czasie (na każdym etapie) odwołane przez Zamawiającego bez podania przyczyn.
 7. Zamawiający informuje, iż w Umowie dotyczącej realizacji zamówienia znajdzie się zapis: Termin zapłaty za wykonaną usługę będzie uwarunkowany napływem transz dofinansowania i z tytułu ewentualnego opóźnienia w płatnościach Wykonawca nie będzie sobie rościł prawa do naliczania odsetek ustawowych za zwłokę.
 8. Zamawiający informuje, iż w Umowie dotyczącej realizacji zamówienia znajdą się zapisy przewidujące możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień Umowy w zakresie:
 9. a) okresów realizacji usługi – w przypadku problemów z rekrutacją Uczestników lub z innych przyczyn, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w momencie podpisania Umowy;
 10. b) liczby osób objętych usługą – w przypadku zmniejszenia lub zwiększenia się liczby Uczestników
 11. Zamawiający informuje, iż w Umowie dotyczącej realizacji zamówienia znajdą się zapisy dotyczące kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, np. z tytułu opóźnień z winy Wykonawcy, nieprawidłowej realizacji zamówienia, niekompletnego wykonania zamówienia.
 12. Umowa zostanie zawarta we wskazanym przez Zamawiającego terminie w siedzibie Zamawiającego – Warszawa ul. Sienna 45/5. 5. W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od podpisania Umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie Umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Zapytania ofertowego nr 4/2017/9.1.5

FORMULARZ OFERTOWY

 

DANE ZAMAWIAJĄCEGO

 

FUNDACJA PROMOCJI MEDIACJI I EDUKACJI PRAWNEJ LEX NOSTRA,

00-121 Warszawa ul. Sienna 45/5 

 

DANE WYKONAWCY

 

Osoba/Osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy ………………………….…………………………………………

Nazwa firmy: ……………………………………………….…………………………………………………………

Adres  firmy: ………………………………………………………………………………………………………………….….

REGON : ……..…………………  NIP: …………………….…..…….………

Osoba do kontaktu: ……………………………………………….………… e-mail: ………………………………..…………………………

tel.……………………………………

 

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 4/2017/9.1.5 z dnia 06.06.2017r., dotyczące świadczenia usługi wynajmu pomieszczeń na kursy zawodowe w Projekcie „Integracja i zatrudnienie” (nr WND-RPSL.09.01.05-24-0612/16-002) realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.5   Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, składam Ofertę następującej treści:

 

 1. Oferujemy świadczenie usługi będącej przedmiotem Zapytania ofertowego za cenę przedstawioną
  w poniższej tabeli:
Nazwa usługi Cena brutto
(w PLN) – obejmująca podatek VAT-  jeśli dotyczy
1 godzina wynajmu pomieszczenia na przeprowadzenie kursu zawodowego ………………………………. PLN
Słownie: …………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….

 

 1. Oświadczamy, że:
  • zapoznaliśmy się z wszystkimi zapisami zawartymi w Zapytaniu ofertowym i akceptujemy je
   w całości – dotyczy pkt. I, II, IV, V, VII Zapytania ofertowego
  • spełniamy wszystkie wymagania, jakie względem Wykonawcy określił Zamawiający,
   w szczególności:

   • nie wszczęto wobec nas postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono upadłości oraz znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie usługi stanowiącej przedmiot zamówienia;
   • nie zalegamy z uiszczaniem podatków oraz opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne
    i zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami;
   • zobowiązujemy się do udostępnienia do wglądu dokumentów naszej firmy związanych
    z realizowanym Projektem, w tym dokumentów finansowych oraz do przedłożenia ww. dokumentów na wezwanie Zarządu Województwa Śląskiego pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

–  nie jesteśmy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę u Zamawiającego i OŚWIATA sp. z o.o.

 • nie jesteśmy podmiotem powiązania z Zamawiającym i OŚWIATA Spółką z o.o. osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumiemy wzajemne powiązania między Zamawiającym i OŚWIATA Sp. z o.o. lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego i OŚWIATA Sp.
  z o.o. a naszą firmą, polegające w szczególności na:

  • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
  • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
   w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 • uważamy się za związanych niniejszą Ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia złożenia Oferty.

 

 1. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru Oferty naszej firmy na podpisanie Umowy w terminie  i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

 

 1. Świadomy odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń zaświadczam, że wszystkie informacje zamieszczone w niniejszym Formularzu ofertowym do Zapytania ofertowego są aktualne i zgodne z prawdą.

 

miejscowość i data

podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy