Warszawa 29.03.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

NR 2/2017

 

dotyczące sprzedaży bonów podarunkowych na zakup żywności w ramach współpracy Fundacji Promocji Mediacji i Edukacji Prawnej Lex Nostra z Ministerstwem Sprawiedliwości, realizowanego z  Programu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej z zakresu pomocy pokrzywdzonym dla jednostek niezaliczanych  do sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku, w tym Stowarzyszeń ,Fundacji i Instytucji w województwie mazowieckim na rok 2017.

 

 

 • Postępowanie przeprowadzane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach  Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej której dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości.
 • Zamawiający – FUNDACJA PROMOCJI MEDIACJI I EDUKACJI PRAWNEJ LEX NOSTRA, 00-121 Warszawa ul. Sienna 45/5   zaprasza do złożenia Oferty na następujący przedmiot zamówienia:
 • Świadczenie usługi dotyczące sprzedaży bonów podarunkowych na zakup  żywności w ramach współpracy Fundacji Promocji Mediacji i Edukacji Prawnej Lex Nostra z Ministerstwem Sprawiedliwości, realizowanego z  programu pomocy osobom pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej z zakresu pomocy pokrzywdzonym dla jednostek niezaliczanych  do sektora finansów publicznych, nie działających w celu osiągnięcia zysku, w tym Stowarzyszeń ,Fundacji i Instytucji w województwie mazowieckim na rok 2017.

 

 • Projekt jest finansowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

 1. Przedmiotem niniejszego Zapytania ofertowego jest sprzedaż bonów żywnościowe na zakup żywności w liczbie 1200 o wartości zakupowej 50 zł ,które otrzymają osoby potrzebujące dożywiania ,w ramach współpracy Fundacji Promocji Mediacji i Edukacji Prawnej Lex Nostra z Ministerstwem Sprawiedliwości, realizowanego z programu pomocy osobom pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej z zakresu pomocy pokrzywdzonym dla jednostek niezaliczanych  do sektora finansów publicznych, nie działających w celu osiągnięcia zysku, w tym Stowarzyszeń ,Fundacji i Instytucji w województwie mazowieckim na rok 2017
 1. Rodzaj przedsięwzięć realizowanych w ramach zadania.

Umowa kupna sprzedaży bonów żywnościowych w liczbie 1200 ,opiewające na możliwość zakupu żywności ,o wartości zakupowej 50 zł

 1. Warunki dotyczące realizacji zadania:
 1. Przewidywane potrzeby w zakresie dożywiania – 1200 bonów podarunkowych na zakupy żywności ,o wartości 50 zł każdy.
 2. Dotacja zostanie przekazana po zawarciu umowy, w ciągu 14 dni ,na wskazany w ofercie rachunek bankowy.
 3. Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i standardami, w szczególności zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz aktami wykonawczymi do niej, a także wszelkimi aktami prawnymi dotyczącymi bezdomnych, w tym normującymi obowiązki zapewnienia im bezpieczeństwa. Zamawiający odpowiada także za poszanowanie reżimu prawnego ochrony danych osobowych co do wszelkich danych pozyskanych i utrwalonych w jakiejkolwiek formie w związku z wykonywaniem umowy. Oferent zobowiązuje się nadto zwolnić Zamawiającego z obowiązku świadczenia na rzecz osoby trzeciej w przypadku, gdyby osoba trzecia wystąpiła wobec Zamawiającego z roszczeniem, dla którego podstawę stanowi jakiekolwiek zdarzenie pozostające w związku z umową oraz odpowiedzialny jest za to, że osoby trzecie nie będą żądały od Zamawiającego jakiegokolwiek świadczenia.

 

 1. Termin realizacji usługi IV 2017 – XII.2017
 2. Miejsce realizacji usługi: wskazane przez Zamawiającego
 3. Oferent zobowiązany jest w momencie zawarcia umowy wszystkich dokumentów potwierdzających realizację usługi

WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY

 

 1. O wykonanie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
 2. Dysponują możliwościami do wykonania zamówienia,
 3. Nie wszczęto wobec nich postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono upadłości oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie usługi stanowiącej przedmiot zamówienia.

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku, ponieważ Wykonawca podpisując Formularz ofertowy,  stanowiący załącznik nr1 do niniejszego Zapytania ofertowego, jednocześnie poświadcza spełnienie tego warunku.

 1. Nie zalegają z uiszczaniem podatków oraz opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne
  i zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami.

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku, ponieważ Oferent podpisując Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego, jednocześnie poświadcza spełnienie tego warunku.

 1. Zobowiążą się do udostępnienia do wglądu dokumentów Oferenta związanych
  z realizowanym Projektem, w tym dokumentów finansowych oraz do przedłożenia ww. dokumentów na wezwanie Zamawiającego. Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku, ponieważ Wykonawca podpisując Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego, jednocześnie poświadcza spełnienie tego warunku.

 

KRYTERIA OCENY

 

Oferty złożone przez Oferentów spełniających wszystkie określone powyżej wymagania poddane zostaną ocenie zgodnie z kryteriami:

 

 1. Cena – 70% (maksymalnie 70 punktów)

W kryterium Cena maksymalną ilość 70 punktów, czyli 70% otrzyma Oferta, która zawiera najniższą cenę; natomiast pozostałe oferty będą oceniane zgodnie ze wzorem:

 

Liczba punktów = Najniższa cena brutto ze wszystkich złożonych ofert x maksymalna ilość punktów
Cena brutto badanej oferty

 

Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Cenę za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawia w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.

W przypadku rozbieżności, co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.

Cena oferty musi być podana w PLN i musi być ceną brutto (zawierać podatek VAT jeśli dotyczy).

Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu Oferty.

Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją usługi świadczonej w terminie i na warunkach określonych
w Zapytaniu ofertowym.

 1. Doświadczenie – 30% (maksymalnie 30 punktów)

W kryterium Doświadczenie 30 punktów, czyli 30% otrzyma Oferta, która zawiera największą liczbę godzin zrealizowanego świadczenia ww. usług lub usług równoważnych w okresie trzech lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy – w tym okresie; natomiast pozostałe oferty będą oceniane zgodnie ze wzorem:

 

Liczba punktów = Liczba godzin badanej oferty x maksymalna ilość punktów
Najwyższa liczba godzin ze wszystkich
złożonych ofert

 

Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Liczbę zrealizowanych usług ww wymienionych bądź równoważnych Oferent przedstawia w Oświadczeniu, dołączonego do Formularza ofertowego stanowiący do Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Ważna oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (suma kryteriów: 1 Cena + 2 Doświadczenie) uznana zostanie za najkorzystniejszą.

Oferent, którego oferta zostanie wybrana zostanie zaproszony do podpisania Umowy. Umowa zostanie zawarta we wskazanym przez Zamawiającego terminie.

W przypadku, gdy Oferent odstąpi od podpisania Umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie Umowy z kolejnym Oferentem, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

 

PRZYGOTOWANIE OFERTY

 

 1. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, która powinna mieć formę pisemną oraz zawierać własnoręczny podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.
 3. Oferent, który spełnia wymagania Zamawiającego i jest zainteresowany realizacją Zamówienia powinien przygotować i złożyć u Zamawiającego ofertę zgodnie z Formularzem ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Do Formularza ofertowego należy załączyć:

 • Oświadczenie dot. liczby zrealizowanych usług ww wymienionych bądź równoważnych, który Oferent przedstawia w Oświadczeniu, dołączonego do Formularza ofertowego stanowiący do Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego ;
 • .
 1. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić napis „Oferta dot. postępowania 2/2017 – Otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzinom na terenie województwa mazowieckiego”.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

 

 1. Oferta powinna zostać złożona lub przesłana w nieprzekraczalnym terminie do 12.04.2015 roku do godz. 8:00 ,w zaklejonej i opisanej kopercie na adres: Fundacja Lex Nostra ul. Sienna 45 lok. 5,00-121 Warszawa;, z adnotacją „Oferta dot. postępowania 1/2017 – Otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzinom na terenie województwa mazowieckiego”. Nie otwierać przed 12.04.2015r,, godzina 8:00”. Oferta powinna zostać złożona w 2 egzemplarzach – z rozróżnieniem oryginału (oferta wraz z załącznikami) oraz kopia (oferta
  (II piętro).
 2. W przypadku składania Oferty drogą pocztową lub za pośrednictwem kuriera decyduje data
  i godzina wpływu oferty do Biura Fundacji Lex Nostra.
 3. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie zostaną rozpatrzone.
 4. Wykonawca może wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. Wycofanie oferty wymaga zachowania formy pisemnej.

 

KONTAKT

 

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Panią Kają Szyndel (od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 15:00): telefon +48 22 412 70 02; fax +48 22/412 70 03; e-mail : k.szyndel@lexnostra.pl

 

INFORMACJE DODATKOWE

 

 1. Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych.
 2. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.

Dodatkowo Oferenci, którzy złożyli oferty zostaną poinformowani o wyniku postępowania (ewentualnie o jego unieważnieniu) drogą elektroniczną (poprzez e-mail wysłany na adres podany w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego).

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia umocowania do reprezentowania Oferenta przez osobę/osoby występującą/występujące w postępowaniu po stronie Wykonawcy oraz podpisującą/podpisujące Umowę poprzez żądanie przedłożenia odpowiednich pełnomocnictw i dokumentów.
 2. Zamawiający. nie ponosi żadnych kosztów związanych z przygotowaniem i dostarczeniem ofert przez Oferentów.
 3. Postępowanie może być w każdym czasie (na każdym etapie) odwołane przez Zamawiającego bez podania przyczyn.
 4. Zamawiający informuje, iż w Umowie dotyczącej realizacji zamówienia znajdzie się zapis:

Termin zapłaty za wykonaną usługę będzie uwarunkowany napływem transz dofinansowania
i z tytułu ewentualnego opóźnienia w płatnościach Oferent nie będzie sobie rościł prawa do naliczania odsetek ustawowych za zwłokę.

 1. Zamawiający informuje, iż w Umowie dotyczącej realizacji zamówienia znajdą się zapisy dotyczące kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, np. z tytułu opóźnień z winy Oferenta, nieprawidłowej realizacji zamówienia, niekompletnego wykonania zamówienia.
 2. Informacja o wyniku zapytania zostanie umieszczona na stronie internetowej Fundacji: https://fundacja.lexnostra.pl/

 

 

formularz zgłoszeniowy                                                                                                                                                                                                          Prezes Zarządu

Janina Lisowska

 

Warszawa 04.04.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

NR 1/2017

 

dotyczące sprzedaży bonów podarunkowych w ramach współpracy Fundacji Promocji Mediacji i Edukacji Prawnej Lex Nostra z Ministerstwem Sprawiedliwości, realizowanego z  Programu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej z zakresu pomocy pokrzywdzonym dla jednostek niezaliczanych  do sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku, w tym Stowarzyszeń ,Fundacji i Instytucji w województwie mazowieckim na rok 2017.

 

 

 • Postępowanie przeprowadzane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 10.04.2015r.
 • Zamawiający – FUNDACJA PROMOCJI MEDIACJI I EDUKACJI PRAWNEJ LEX NOSTRA, 00-121 Warszawa ul. Sienna 45/5   zaprasza do złożenia Oferty na następujący przedmiot zamówienia:
 • Świadczenie usługi dotyczące sprzedaży bonów podarunkowych w ramach współpracy Fundacji Promocji Mediacji i Edukacji Prawnej Lex Nostra z Ministerstwem Sprawiedliwości, realizowanego z  programu pomocy osobom pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej z zakresu pomocy pokrzywdzonym dla jednostek niezaliczanych  do sektora finansów publicznych, nie działających w celu osiągnięcia zysku, w tym Stowarzyszeń ,Fundacji i Instytucji w województwie mazowieckim na rok 2017.

 

 • Projekt jest finansowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

 1. Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest sprzedaż bonów podarunkowych w liczbie 150 o wartości zakupowej 100 zł ,które otrzymają osoby potrzebując, w ramach współpracy Fundacji Promocji Mediacji i Edukacji Prawnej Lex Nostra z Ministerstwem Sprawiedliwości, realizowanego z programu pomocy osobom pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej z zakresu pomocy pokrzywdzonym dla jednostek niezaliczanych  do sektora finansów publicznych, nie działających w celu osiągnięcia zysku, w tym Stowarzyszeń ,Fundacji i Instytucji w województwie mazowieckim na rok 2017
 1. Rodzaj przedsięwzięć realizowanych w ramach zadania.

Umowa kupna sprzedaży bonów podarunkowych w liczbie 150 o wartości zakupowej 150 zł

 1. Warunki dotyczące realizacji zadania:
 1. Dotacja zostanie przekazana po zawarciu umowy, w ciągu 14 dni ,na wskazany w ofercie rachunek bankowy.
 2. Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i standardami, w szczególności zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz aktami wykonawczymi do niej, a także wszelkimi aktami prawnymi dotyczącymi bezdomnych, w tym normującymi obowiązki zapewnienia im bezpieczeństwa. Zamawiający odpowiada także za poszanowanie reżimu prawnego ochrony danych osobowych co do wszelkich danych pozyskanych i utrwalonych w jakiejkolwiek formie w związku z wykonywaniem umowy. Oferent zobowiązuje się nadto zwolnić Zamawiającego z obowiązku świadczenia na rzecz osoby trzeciej w przypadku, gdyby osoba trzecia wystąpiła wobec Zamawiającego z roszczeniem, dla którego podstawę stanowi jakiekolwiek zdarzenie pozostające w związku z umową oraz odpowiedzialny jest za to, że osoby trzecie nie będą żądały od Zamawiającego jakiegokolwiek świadczenia.

 

 1. Termin realizacji usługi 2017 – XII.2017
 2. Miejsce realizacji usługi: wskazane przez Zamawiającego
 3. Oferent zobowiązany jest w momencie zawarcia umowy wszystkich dokumentów potwierdzających realizację usługi

WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY

 

 1. O wykonanie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
 2. Dysponują możliwościami do wykonania zamówienia,
 3. Nie wszczęto wobec nich postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono upadłości oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie usługi stanowiącej przedmiot zamówienia.

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku, ponieważ Wykonawca podpisując Formularz ofertowy,  stanowiący załącznik nr1 do niniejszego Zapytania ofertowego, jednocześnie poświadcza spełnienie tego warunku.

 1. Nie zalegają z uiszczaniem podatków oraz opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne
  i zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami.

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku, ponieważ Oferent podpisując Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego, jednocześnie poświadcza spełnienie tego warunku.

 1. Zobowiążą się do udostępnienia do wglądu dokumentów Oferenta związanych
  z realizowanym Projektem, w tym dokumentów finansowych oraz do przedłożenia ww. dokumentów na wezwanie Zamawiającego. Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku, ponieważ Wykonawca podpisując Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego, jednocześnie poświadcza spełnienie tego warunku.

 

KRYTERIA OCENY

 

Oferty złożone przez Oferentów spełniających wszystkie określone powyżej wymagania poddane zostaną ocenie zgodnie z kryteriami:

 

 1. Cena – 70% (maksymalnie 70 punktów)

W kryterium Cena maksymalną ilość 70 punktów, czyli 70% otrzyma Oferta, która zawiera najniższą cenę; natomiast pozostałe oferty będą oceniane zgodnie ze wzorem:

 

Liczba punktów = Najniższa cena brutto ze wszystkich złożonych ofert x maksymalna ilość punktów
Cena brutto badanej oferty

 

Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Cenę za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawia w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.

W przypadku rozbieżności, co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.

Cena oferty musi być podana w PLN i musi być ceną brutto (zawierać podatek VAT jeśli dotyczy).

Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu Oferty.

Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją usługi świadczonej w terminie i na warunkach określonych
w Zapytaniu ofertowym.

 1. Doświadczenie – 30% (maksymalnie 30 punktów)

W kryterium Doświadczenie 30 punktów, czyli 30% otrzyma Oferta, która zawiera największą liczbę godzin zrealizowanego świadczenia ww. usług lub usług równoważnych w okresie trzech lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy – w tym okresie; natomiast pozostałe oferty będą oceniane zgodnie ze wzorem:

 

Liczba punktów = Liczba godzin badanej oferty x maksymalna ilość punktów
Najwyższa liczba godzin ze wszystkich
złożonych ofert

 

Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Liczbę zrealizowanych usług ww wymienionych bądź równoważnych Oferent przedstawia w Oświadczeniu, dołączonego do Formularza ofertowego stanowiący do Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Ważna oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (suma kryteriów: 1 Cena + 2 Doświadczenie) uznana zostanie za najkorzystniejszą.

Oferent, którego oferta zostanie wybrana zostanie zaproszony do podpisania Umowy. Umowa zostanie zawarta we wskazanym przez Zamawiającego terminie.

W przypadku, gdy Oferent odstąpi od podpisania Umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie Umowy z kolejnym Oferentem, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

 

PRZYGOTOWANIE OFERTY

 

 1. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, która powinna mieć formę pisemną oraz zawierać własnoręczny podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.
 3. Oferent, który spełnia wymagania Zamawiającego i jest zainteresowany realizacją Zamówienia powinien przygotować i złożyć u Zamawiającego ofertę zgodnie z Formularzem ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Do Formularza ofertowego należy załączyć:

 • Oświadczenie dot. liczby zrealizowanych usług ww wymienionych bądź równoważnych, który Oferent przedstawia w Oświadczeniu, dołączonego do Formularza ofertowego stanowiący do Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego ;
 1. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić napis „Oferta dot. postępowania 1/2017 – Otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzinom na terenie województwa mazowieckiego”.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

 

 1. Oferta powinna zostać złożona lub przesłana w nieprzekraczalnym terminie do 18.04.2015 roku do godz. 8:00 ,w zaklejonej i opisanej kopercie na adres: Fundacja Lex Nostra ul. Sienna 45 lok. 5,00-121 Warszawa;, z adnotacją „Oferta dot. postępowania 1/2017 – Otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzinom na terenie województwa mazowieckiego”. Nie otwierać przed 18.04.2015r,, godzina 8:00”. Oferta powinna zostać złożona w 2 egzemplarzach – z rozróżnieniem oryginału (oferta wraz z załącznikami) oraz kopia (oferta
  (II piętro).
 2. W przypadku składania Oferty drogą pocztową lub za pośrednictwem kuriera decyduje data
  i godzina wpływu oferty do Biura Fundacji Lex Nostra.
 3. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie zostaną rozpatrzone.
 4. Wykonawca może wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. Wycofanie oferty wymaga zachowania formy pisemnej.

 

KONTAKT

 

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Panią Kają Szyndel (od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 15:00): telefon +48 22 412 70 02; fax +48 22/412 70 03; e-mail : k.szyndel@lexnostra.pl

 

INFORMACJE DODATKOWE

 

 1. Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych.
 2. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.

Dodatkowo Oferenci, którzy złożyli oferty zostaną poinformowani o wyniku postępowania (ewentualnie o jego unieważnieniu) drogą elektroniczną (poprzez e-mail wysłany na adres podany w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego).

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia umocowania do reprezentowania Oferenta przez osobę/osoby występującą/występujące w postępowaniu po stronie Wykonawcy oraz podpisującą/podpisujące Umowę poprzez żądanie przedłożenia odpowiednich pełnomocnictw i dokumentów.
 2. Zamawiający. nie ponosi żadnych kosztów związanych z przygotowaniem i dostarczeniem ofert przez Oferentów.
 3. Postępowanie może być w każdym czasie (na każdym etapie) odwołane przez Zamawiającego bez podania przyczyn.
 4. Zamawiający informuje, iż w Umowie dotyczącej realizacji zamówienia znajdzie się zapis:

Termin zapłaty za wykonaną usługę będzie uwarunkowany napływem transz dofinansowania
i z tytułu ewentualnego opóźnienia w płatnościach Oferent nie będzie sobie rościł prawa do naliczania odsetek ustawowych za zwłokę.

 1. Zamawiający informuje, iż w Umowie dotyczącej realizacji zamówienia znajdą się zapisy dotyczące kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, np. z tytułu opóźnień z winy Oferenta, nieprawidłowej realizacji zamówienia, niekompletnego wykonania zamówienia.
 2. Informacja o wyniku zapytania zostanie umieszczona na stronie internetowej Fundacji: https://fundacja.lexnostra.pl/

 

 

Prezes Zarządu

Janina Lisowska

Pobierz formularz zgłoszeniowy