Warszawa, 10.02.2020

WYNIK ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego nr 1/2020 dotyczącego sprzedaży bonów podarunkowych na zakup żywności w ramach realizacji przez Fundację Promocji Mediacji i Edukacji Prawnej LEX NOSTRA zadania ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2019-2021 złożono jedną ofertę.

Na podstawie kryterium najniższej ceny wybrano ofertę SODEXO BENEFITS AND REWARDS SERVICES POLSKA Sp. z o.o., ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa, z ceną brutto 60 000 zł.

Warszawa 22.01.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

NR 1/2020

Zapytanie ofertowe dotyczące sprzedaży bonów podarunkowych na zakup żywności w ramach realizacji przez Fundację Promocji Mediacji i Edukacji Prawnej LEX NOSTRA zadania ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2019-2021

Postępowanie przeprowadzane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Przykładowym wzorze procedury wydatkowania środków pochodzących z dotacji dla podmiotów, które nie są zobligowane do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.”

Zamawiający – FUNDACJA PROMOCJI MEDIACJI I EDUKACJI PRAWNEJ LEX NOSTRA, 00-121 Warszawa ul. Sienna 45/5  zaprasza do złożenia Oferty na następujący przedmiot zamówienia:

Świadczenie usługi dotyczące sprzedaży bonów podarunkowych na zakup  żywności w ramach realizacji przez Fundację Promocji Mediacji i Edukacji Prawnej LEX NOSTRA zadania ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2019-2021.

Wydatkowane środki pochodzą z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest
Minister Sprawiedliwości.

OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Przedmiotem niniejszego Zapytania ofertowego jest sprzedaż bonów podarunkowych na zakup żywności w liczbie 1200 o wartości zakupowej 50 zł, które przekazywane będą w ramach realizacji przez Fundację Promocji Mediacji i Edukacji Prawnej LEX NOSTRA zadania ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2019-2021.

 1. Rodzaj przedsięwzięć realizowanych w ramach zadania:

Umowa sprzedaży bonów podarunkowych na zakup żywności w liczbie 1200,
o wartości zakupowej 50 zł każdy.

Warunki dotyczące realizacji zadania:

 1. Przewidywane potrzeby w zakresie realizacji zadania – 1200 bonów podarunkowych na zakup żywności o wartości 50 zł każdy.
 2. Dotacja zostanie przekazana po zawarciu umowy, w ciągu 14 dni, na wskazany w ofercie rachunek bankowy.
 3. Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i standardami.
 4. Termin realizacji usługi: I 2020 – XII 2020 r.
 5. Miejsce realizacji usługi: wskazane przez Zamawiającego.
 6. Oferent zobowiązany jest w momencie zawarcia umowy wszystkich dokumentów potwierdzających realizację usługi.

WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY

O wykonanie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 1. Dysponują możliwościami do wykonania zamówienia,
 2. Nie wszczęto wobec nich postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono upadłości oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie usługi stanowiącej przedmiot zamówienia.
 3. Nie zalegają z uiszczaniem podatków oraz opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami.
 4. Zobowiążą się do udostępnienia do wglądu dokumentów Oferenta związanych z realizowanym Projektem, w tym dokumentów finansowych oraz do przedłożenia ww. dokumentów na wezwanie Zamawiającego. Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku, ponieważ Wykonawca podpisując Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego jednocześnie poświadcza spełnienie tego warunku.
 5. Okres realizacji bonów musi wynosić minimum 18 miesięcy, liczony od dnia ich przekazania Zamawiającemu, a termin ważności bonów powinien być widocznie wydrukowany na każdym bonie.

KRYTERIA OCENY

Oferty złożone przez Oferentów spełniających wszystkie określone powyżej wymagania poddane zostaną ocenie zgodnie z kryteriami:

Cena – 100% (maksymalnie 100 punktów)

W kryterium cena oferent uzyskać może maksymalną liczbę 100 punktów, czyli 100% otrzyma Oferta, która zawiera najniższą cenę.

Cenę za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawia w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.

W przypadku rozbieżności co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.

Cena oferty musi być podana w PLN i musi być ceną brutto (zawierać podatek VAT jeśli dotyczy).

Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu Oferty.

Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją usługi świadczonej w terminie i na warunkach określonych w Zapytaniu ofertowym.

Liczbę zrealizowanych usług ww. wymienionych bądź równoważnych Oferent przedstawia w Oświadczeniu, dołączonym do Formularza ofertowego stanowiący do Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Ważna oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą.

Oferent, którego oferta zostanie wybrana zostanie zaproszony do podpisania Umowy. Umowa zostanie zawarta we wskazanym przez Zamawiającego terminie.

W przypadku, gdy Oferent odstąpi od podpisania Umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie Umowy z kolejnym Oferentem, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

PRZYGOTOWANIE OFERTY

 1. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, która powinna mieć formę pisemną oraz zawierać własnoręczny podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.
 3. Oferent, który spełnia wymagania Zamawiającego i jest zainteresowany realizacją Zamówienia powinien przygotować i złożyć u Zamawiającego ofertę zgodnie z Formularzem ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić napis „Oferta dot. postępowania 1/2020 – zadanie finansowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2019-2021.”

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta powinna zostać złożona lub przesłana w nieprzekraczalnym terminie do 05.02.2020 r., w zaklejonej i opisanej kopercie na adres: Fundacja Lex Nostra ul. Sienna 45 lok. 5,
  00-121 Warszawa; z adnotacją „Oferta dot. postępowania 1/2020 – zadanie finansowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2019-2021.” Nie otwierać przed 06.02.2020r”.

Oferta powinna zostać złożona w 2 egzemplarzach – z rozróżnieniem oryginału (oferta wraz z załącznikami) oraz kopii.

 1. W przypadku składania Oferty drogą pocztową lub za pośrednictwem kuriera decyduje data wpływu oferty do Biura Fundacji Lex Nostra.
 2. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie zostaną rozpatrzone.
 3. Wykonawca może wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. Wycofanie oferty wymaga zachowania formy pisemnej.
 4. Wyniki zapytania opublikowane zostaną w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych po upływie terminu naboru ofert.

KONTAKT

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Panią Karoliną Kempa (od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00): telefon +48 22 412 70 02 lub komórkowy 799 070 658 fax +48 22 412 70 03; e-mail : karolina.kempa@lexnostra.pl

INFORMACJE DODATKOWE

 1. Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych.
 2. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.
 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia umocowania do reprezentowania Oferenta przez osobę/osoby występującą/występujące w postępowaniu po stronie Wykonawcy oraz podpisującą/podpisujące Umowę poprzez żądanie przedłożenia odpowiednich pełnomocnictw i dokumentów.
 4. Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów związanych z przygotowaniem i dostarczeniem ofert przez Oferentów.
 5. Postępowanie może być w każdym czasie (na każdym etapie) odwołane przez Zamawiającego bez podania przyczyn.
 6. Zamawiający informuje, iż w Umowie dotyczącej realizacji zamówienia znajdzie się zapis:

Termin zapłaty za wykonaną usługę będzie uwarunkowany napływem transz dofinansowania i z tytułu ewentualnego opóźnienia w płatnościach Oferent nie będzie sobie rościł prawa do naliczania odsetek ustawowych za zwłokę.

 1. Zamawiający informuje, iż w Umowie dotyczącej realizacji zamówienia znajdą się zapisy dotyczące kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, np. z tytułu opóźnień z winy Oferenta, nieprawidłowej realizacji zamówienia, niekompletnego wykonania zamówienia.
 2. Informacja o wyniku zapytania zostanie umieszczona na stronie internetowej Fundacji: http://fundacja.lexnostra.pl/

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

 

Warszawa, 03.10.2019

WYNIK ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego nr 2/2019 dotyczącego sprzedaży bonów podarunkowych na zakup żywności w ramach realizacji przez Fundację Promocji Mediacji i Edukacji Prawnej LEX NOSTRA zadania ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym złożono jedną ofertę.

Na podstawie kryterium najniższej ceny wybrano ofertę SODEXO BENEFITS AND REWARDS SERVICES POLSKA Sp. z o.o., ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa, z ceną brutto 14 400 zł.

 

Warszawa 20.09.2019

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

NR 2/2019

dotyczące sprzedaży bonów podarunkowych na zakup żywności oraz bonów podarunkowych na zakup towarów w ramach realizacji przez Fundację Promocji Mediacji i Edukacji Prawnej LEX NOSTRA zadania ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym

Postępowanie przeprowadzane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Przykładowym wzorze procedury wydatkowania środków pochodzących z dotacji dla podmiotów, które nie są zobligowane do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.”

Zamawiający – FUNDACJA PROMOCJI MEDIACJI I EDUKACJI PRAWNEJ LEX NOSTRA, 00-121 Warszawa ul. Sienna 45/5  zaprasza do złożenia Oferty na następujący przedmiot zamówienia:

Świadczenie usługi dotyczące sprzedaży bonów podarunkowych na zakup żywności oraz bonów podarunkowych na zakup towarów w ramach realizacji przez Fundację Promocji Mediacji i Edukacji Prawnej LEX NOSTRA zadania ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym

Wydatowane środki pochodzą z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest
Minister Sprawiedliwości.

OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Przedmiotem niniejszego Zapytania ofertowego jest sprzedaż bonów podarunkowych na zakup żywności w liczbie 200 o wartości zakupowej 50 zł oraz bonów podarunkowych na zakup towarów w liczbie 88 o wartości zakupowej 50 zł, które przekazywane będą w ramach realizacji przez Fundację Promocji Mediacji i Edukacji Prawnej LEX NOSTRA zadania ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym.

 1. Rodzaj przedsięwzięć realizowanych w ramach zadania:

Umowa sprzedaży bonów podarunkowych na zakup żywności w liczbie 200, o wartości zakupowej 50 zł każdy oraz bonów podarunkowych na zakup towarów w liczbie 88 o wartości zakupowej 50 zł.

Warunki dotyczące realizacji zadania:

 1. Przewidywane potrzeby w zakresie realizacji zadania – 200 bonów podarunkowych na zakup żywności o wartości 50 zł każdy oraz 88 bonów podarunkowych na zakup towarów o wartości 50 zł każdy.
 2. Dotacja zostanie przekazana po zawarciu umowy, w ciągu 14 dni, na wskazany w ofercie rachunek bankowy.
 3. Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i standardami.
 4. Termin realizacji usługi :10.2019 – 31.12.2019
 5. Miejsce realizacji usługi: wskazane przez Zamawiającego
 6. Oferent zobowiązany jest w momencie zawarcia umowy wszystkich dokumentów potwierdzających realizację usługi.

WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY

O wykonanie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 1. Dysponują możliwościami do wykonania zamówienia,
 2. Nie wszczęto wobec nich postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono upadłości oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie usługi stanowiącej przedmiot zamówienia.
 3. Nie zalegają z uiszczaniem podatków oraz opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami.
 4. Zobowiążą się do udostępnienia do wglądu dokumentów Oferenta związanych z realizowanym Projektem, w tym dokumentów finansowych oraz do przedłożenia ww. dokumentów na wezwanie Zamawiającego. Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku, ponieważ Wykonawca podpisując Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego jednocześnie poświadcza spełnienie tego warunku.
 5. Okres realizacji bonów musi wynosić minimum 6 miesięcy, liczony od dnia ich przekazania Zamawiającemu, a termin ważności bonów powinien być widocznie wydrukowany na każdym bonie.

KRYTERIA OCENY

Oferty złożone przez Oferentów spełniających wszystkie określone powyżej wymagania poddane zostaną ocenie zgodnie z kryteriami:

Cena – 100% (maksymalnie 100 punktów)

W kryterium cena oferent uzyskać może maksymalną liczbę 100 punktów, czyli 100% otrzyma Oferta, która zawiera najniższą cenę.

Cenę za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawia w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.

W przypadku rozbieżności co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.

Cena oferty musi być podana w PLN i musi być ceną brutto (zawierać podatek VAT jeśli dotyczy).

Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu Oferty.

Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją usługi świadczonej w terminie i na warunkach określonych w Zapytaniu ofertowym.

Liczbę zrealizowanych usług ww. wymienionych bądź równoważnych Oferent przedstawia w Oświadczeniu, dołączonym do Formularza ofertowego stanowiący do Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Ważna oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą.

Oferent, którego oferta zostanie wybrana zostanie zaproszony do podpisania Umowy. Umowa zostanie zawarta we wskazanym przez Zamawiającego terminie.

W przypadku, gdy Oferent odstąpi od podpisania Umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie Umowy z kolejnym Oferentem, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

PRZYGOTOWANIE OFERTY

 1. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, która powinna mieć formę pisemną oraz zawierać własnoręczny podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani ofert wariantowych. Oferent, który spełnia wymagania Zamawiającego i jest zainteresowany realizacją Zamówienia powinien przygotować i złożyć u Zamawiającego ofertę zgodnie z Formularzem ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić napis „Oferta dot. postępowania 2/2019 – zadanie finansowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym.”

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna zostać złożona lub przesłana w nieprzekraczalnym terminie do 30.09.2019r.,
w zaklejonej i opisanej kopercie na adres: Fundacja Lex Nostra ul. Sienna 45 lok. 5, 00-121 Warszawa; z adnotacją „Oferta dot. postępowania 2/2019 – zadanie finansowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym. Nie otwierać przed 30.09.2019r”.

Oferta powinna zostać złożona w 2 egzemplarzach – z rozróżnieniem oryginału (oferta wraz z załącznikami) oraz kopii.

 1. W przypadku składania Oferty drogą pocztową lub za pośrednictwem kuriera decyduje data wpływu oferty do Biura Fundacji Lex Nostra.
 2. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie zostaną rozpatrzone.
 3. Wykonawca może wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. Wycofanie oferty wymaga zachowania formy pisemnej.

KONTAKT

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Panią Karoliną Kempa (od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00): telefon +48 22 412 70 02 lub komórkowy 799 070 658 fax +48 22 412 70 03; e-mail: karolina.kempa@lexnostra.pl

INFORMACJE DODATKOWE

 1. Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych.
 2. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.
 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia umocowania do reprezentowania Oferenta przez osobę/osoby występującą/występujące w postępowaniu po stronie Wykonawcy oraz podpisującą/podpisujące Umowę poprzez żądanie przedłożenia odpowiednich pełnomocnictw i dokumentów.
 4. Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów związanych z przygotowaniem i dostarczeniem ofert przez Oferentów. Postępowanie może być w każdym czasie (na każdym etapie) odwołane przez Zamawiającego bez podania przyczyn.
 5. Zamawiający informuje, iż w Umowie dotyczącej realizacji zamówienia znajdzie się zapis:

Termin zapłaty za wykonaną usługę będzie uwarunkowany napływem transz dofinansowania i z tytułu ewentualnego opóźnienia w płatnościach Oferent nie będzie sobie rościł prawa do naliczania odsetek ustawowych za zwłokę.

 1. Zamawiający informuje, iż w Umowie dotyczącej realizacji zamówienia znajdą się zapisy dotyczące kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, np. z tytułu opóźnień z winy Oferenta, nieprawidłowej realizacji zamówienia, niekompletnego wykonania zamówienia.
 2. Informacja o wyniku zapytania zostanie umieszczona na stronie internetowej Fundacji: http://fundacja.lexnostra.pl/
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

Warszawa, 01.08.2019

WYNIK ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego nr 1/2019 dotyczącego sprzedaży bonów podarunkowych na zakup żywności w ramach realizacji przez Fundację Promocji Mediacji i Edukacji Prawnej LEX NOSTRA zadania ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2019-2021 złożono jedną ofertę.

Na podstawie kryterium najniższej ceny wybrano ofertę SODEXO BENEFITS AND REWARDS SERVICES POLSKA Sp. z o.o., ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa, z ceną brutto 60 000 zł.

 

Warszawa 17.07.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

NR 1/2019

dotyczące sprzedaży bonów podarunkowych na zakup żywności w ramach realizacji przez Fundację Promocji Mediacji i Edukacji Prawnej LEX NOSTRA zadania ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2019-2021.

Postępowanie przeprowadzane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Przykładowym wzorze procedury wydatkowania środków pochodzących z dotacji dla podmiotów, które nie są zobligowane do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.”Zamawiający – FUNDACJA PROMOCJI MEDIACJI I EDUKACJI PRAWNEJ LEX NOSTRA, 00-121 Warszawa ul. Sienna 45/5  zaprasza do złożenia Oferty na następujący przedmiot zamówienia:Świadczenie usługi dotyczące sprzedaży bonów podarunkowych na zakup  żywności w ramach realizacji przez Fundację Promocji Mediacji i Edukacji Prawnej LEX NOSTRA zadania ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2019-2021.

Wydatkowane środki pochodzą z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest
Minister Sprawiedliwości.

OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Przedmiotem niniejszego Zapytania ofertowego jest sprzedaż bonów podarunkowych na zakup żywności w liczbie 1200 o wartości zakupowej 50 zł, które przekazywane będą w ramach realizacji przez Fundację Promocji Mediacji i Edukacji Prawnej LEX NOSTRA zadania ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2019-2021.

1. Rodzaj przedsięwzięć realizowanych w ramach zadania:

Umowa sprzedaży bonów podarunkowych na zakup żywności w liczbie 1200, o wartości zakupowej 50 zł każdy.

Warunki dotyczące realizacji zadania:

1. Przewidywane potrzeby w zakresie realizacji zadania – 1200 bonów podarunkowych na zakup żywności o wartości 50 zł każdy.
2. Dotacja zostanie przekazana po zawarciu umowy, w ciągu 14 dni, na wskazany w ofercie rachunek bankowy.
3. Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i standardami.
4. Termin realizacji usługi : VII 2019 – XII 2019 R.
5. Miejsce realizacji usługi: wskazane przez Zamawiającego.
6. Oferent zobowiązany jest w momencie zawarcia umowy wszystkich dokumentów potwierdzających realizację usługi.

WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY

O wykonanie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

1. Dysponują możliwościami do wykonania zamówienia,
2. Nie wszczęto wobec nich postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono upadłości oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie usługi stanowiącej przedmiot zamówienia.
3. Nie zalegają z uiszczaniem podatków oraz opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami.
4. Zobowiążą się do udostępnienia do wglądu dokumentów Oferenta związanych z realizowanym Projektem, w tym dokumentów finansowych oraz do przedłożenia ww. dokumentów na wezwanie Zamawiającego. Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku, ponieważ Wykonawca podpisując Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego jednocześnie poświadcza spełnienie tego warunku.
5. Okres realizacji bonów musi wynosić minimum 6 miesięcy, liczony od dnia ich przekazania Zamawiającemu, a termin ważności bonów powinien być widocznie wydrukowany na każdym bonie.

KRYTERIA OCENY

Oferty złożone przez Oferentów spełniających wszystkie określone powyżej wymagania poddane zostaną ocenie zgodnie z kryteriami:

Cena – 100% (maksymalnie 100 punktów)

W kryterium cena oferent uzyskać może maksymalną liczbę 100 punktów, czyli 100% otrzyma Oferta, która zawiera najniższą cenę.

Cenę za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawia w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.

W przypadku rozbieżności co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.

Cena oferty musi być podana w PLN i musi być ceną brutto (zawierać podatek VAT jeśli dotyczy).

Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu Oferty.

Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją usługi świadczonej w terminie i na warunkach określonych w Zapytaniu ofertowym.

Liczbę zrealizowanych usług ww. wymienionych bądź równoważnych Oferent przedstawia w Oświadczeniu, dołączonym do Formularza ofertowego stanowiący do Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego. Ważna oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zostanie zaproszony do podpisania Umowy. Umowa zostanie zawarta we wskazanym przez Zamawiającego terminie. W przypadku, gdy Oferent odstąpi od podpisania Umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie Umowy z kolejnym Oferentem, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

PRZYGOTOWANIE OFERTY

1. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, która powinna mieć formę pisemną oraz zawierać własnoręczny podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.
3. Oferent, który spełnia wymagania Zamawiającego i jest zainteresowany realizacją Zamówienia powinien przygotować i złożyć u Zamawiającego ofertę zgodnie z Formularzem ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić napis „Oferta dot. postępowania 1/2019 – zadanie finansowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2019-2021.”

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna zostać złożona lub przesłana w nieprzekraczalnym terminie do 31.07.2019r., w zaklejonej i opisanej kopercie na adres: Fundacja Lex Nostra ul. Sienna 45 lok. 5, 00-121 Warszawa; z adnotacją „Oferta dot. postępowania 1/2019 – zadanie finansowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2019-2021.” Nie otwierać przed 31.07.2019r”.

Oferta powinna zostać złożona w 2 egzemplarzach – z rozróżnieniem oryginału (oferta wraz z załącznikami) oraz kopii.

2. W przypadku składania Oferty drogą pocztową lub za pośrednictwem kuriera decyduje data wpływu oferty do Biura Fundacji Lex Nostra.
3. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie zostaną rozpatrzone.
4. Wykonawca może wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. Wycofanie oferty wymaga zachowania formy pisemnej.

KONTAKT

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Panią Karoliną Kempa (od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00): telefon +48 22 412 70 02 lub komórkowy 799 070 658 fax +48 22 412 70 03; e-mail : karolina.kempa@lexnostra.pl

INFORMACJE DODATKOWE

 1. Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych.
 2. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.
 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia umocowania do reprezentowania Oferenta przez osobę/osoby występującą/występujące w postępowaniu po stronie Wykonawcy oraz podpisującą/podpisujące Umowę poprzez żądanie przedłożenia odpowiednich pełnomocnictw i dokumentów.
 4. Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów związanych z przygotowaniem i dostarczeniem ofert przez Oferentów.
 5. Postępowanie może być w każdym czasie (na każdym etapie) odwołane przez Zamawiającego bez podania przyczyn.
 6. Zamawiający informuje, iż w Umowie dotyczącej realizacji zamówienia znajdzie się zapis:

Termin zapłaty za wykonaną usługę będzie uwarunkowany napływem transz dofinansowania i z tytułu ewentualnego opóźnienia w płatnościach Oferent nie będzie sobie rościł prawa do naliczania odsetek ustawowych za zwłokę.

7. Zamawiający informuje, iż w Umowie dotyczącej realizacji zamówienia znajdą się zapisy dotyczące kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, np. z tytułu opóźnień z winy Oferenta, nieprawidłowej realizacji zamówienia, niekompletnego wykonania zamówienia.
8. Informacja o wyniku zapytania zostanie umieszczona na stronie internetowej Fundacji: http://fundacja.lexnostra.pl/

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO