Obowiązkowe szczepienia ochronne

 

images-sejm-114x78

 

Proponowane zmiany prawa – Fundacja LEX NOSTRA

 

Obowiązkowe szczepienia ochronne – propozycje zmian

 

Szanowni Państwo

 

Przedstawiamy Państwu Apel do Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej oraz propozycje zmian legislacyjnych rozpatrywanego przez Senat projektu ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

 

Wystosowaliśmy ten apel, ponieważ poruszyła nas sprawa  obowiązkowych szczepień ochronnych osób  nieznajdujących się w grupie podwyższonego ryzyka zarażenia się chorobą zakaźną, w tym również osób dorosłych.

 

Boli nas także, że noworodki  poddawane są szczepieniom, których nie powinno się im podawać z uwagi na naturalną odporność, z którą przychodzą na świat.  Noworodki  szczepione są preparatami zawierającymi rtęć i inne szkodliwe dla zdrowia składniki.  

 

Do grupy osób szczególnie chronionych przez Państwo powinny znaleźć się niemowlęta, kobiety w ciąży, a  także studenci  oraz osoby zawodowo narażone na kontakt z chorobą zakaźną. A właśnie ta grupa podlega obowiązkowym szczepieniom bez możliwości wyboru szczepionki czystej, bez zanieczyszczeń wywołujących bardziej niebezpieczne choroby niż zwalczana choroba zakaźna.

 

Zapraszamy do zapoznania się z tym materiałem.

 

Maciej Lisowski
Dyrektor Fundacji LEX NOSTRA

 

Przymus szczepień a prawo obywateli

do decydowania o swoim zdrowiu

 

Maciej Lisowski

Dyrektor Fundacji LEX NOSTRA

 

OBOWIĄZKOWE SZCZEPIENIA DLA WSZYSTKICH W POLSCE JUŻ WKRÓTCE – wersja PDF

 

 

 

Wywiad Macieja Lisowskiego

dla SuperStacji w sprawie przymusowych szczepionek

 

 

Apel do Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej

Przyszłość obywateli narodowości polskiej leży w Państwa rękach, albowiem Senat Rzeczypospolitej Polskiej rozstrzygnie wkrótce o losach Narodu Polskiego.

W najbliższym czasie będzie rozpatrywany przez Senat projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

 

Zasadniczym celem ustawy jest ochrona społeczeństwa przed chorobami zakaźnymi stanowiącymi zagrożenie dla zdrowia publicznego, określenie zasad rozpoznawania i monitorowania sytuacji epidemiologicznej.

Istota szczepienia ochronnego polega na sztucznym uodpornieniu na chorobę zakaźną i na niewywoływaniu powikłań poszczepiennych. Tymczasem ustawa zezwala, przez nieprawidłowe zdefiniowanie tej materii, na stosowanie szczepionek w składzie których znajdują się niedopuszczalne związki np. rtęć, powodujące zgony lub trwałe kalectwo (art. 2 pkt 26 ustawy).  

 

To rozwiązanie narusza konstytucyjną zasadę ochrony zdrowia i życia !

 

Projekt ustawy zakłada, że każda choroba zakaźna niestanowiąca zagrożenia zdrowia publicznego, wywołana przez biologiczny czynnik chorobotwórczy może być zwalczana przez umieszczenie jej na liście obowiązkowych szczepień ochronnych.

 

My, obywatele Polski, zostaliśmy przekazani firmom, jako materiał do doświadczeń. Stosowanie szczepionek bez zachowania ustawowego wymogu ich najwyższej jakości i czystości wskazywać może na umyślne działanie.

 

My, Naród Polski, jesteśmy taktowani jak materiał doświadczalny, na którym testuje się szczepionki wywołujące komplikacje poszczepienne z narażeniem utraty życia, znacznie groźniejsze niż sama choroba zakaźna. Jesteśmy karani za odmowę szczepienia tymi skażonymi szczepionkami noworodków, niemowląt, kobiet w ciąży, studentów itd.

 

My, Naród Polski, który tylko „przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” (określenie użyte w ustawie), i którego życie jest mniej warte niż życie królika doświadczalnego, nie chcemy być tak traktowani !

 

My, Naród Polski, jesteśmy materiałem doświadczalnym na którym testuje się skutki spożywania soli drogowej – trucizny świadomie i przez wiele lat bezkarnie wprowadzanej do obrotu spożywczego. Stosowanie przez wiele lat tej metody odbywało się bezkarnie i otworzyło drogę do podejmowania na skalę masową działań legislacyjnych zagrażających zdrowiu i życiu. Tworzenie ustaw w takim celu jest niedopuszczalne w państwie prawa.

 

W związku z tym apelujemy o:

– nieuchwalanie ustawy w tym brzmieniu i przyjęciu rozwiązań obowiązujących w obywatelskich państwach Unii Europejskiej
– podanie do publicznej wiadomości dokładnej ścieżki legislacyjnej (ze wskazaniem pomysłodawców tych rozwiązań) i podanie nazwisk osób odnoszących korzyści z uchwalenia ustawy, w tym niekonstytucyjnym oraz korupcjogennym brzmieniu!

Według prawników Fundacji LEX NOSTRA w projekcie ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej należy wprowadzić następujące zmiany:

 

W art. 1 w:

1)    w pkt 1 projektu, w art. 2 projektu :

a)    pkt 3  – należy skreślić, gdyż jest sprzeczny z art. 1 pkt 1 ustawy.
b)   pkt 26 otrzymuje brzmienie:
„26)  szczepienie ochronne –uodpornienie przez podanie szczepionki przeciw chorobie zakaźnej, niezawierającej składników szkodliwych dla życia i zdrowia ludzkiego oraz niewywołującej powikłań;

 

Uzasadnienie

 

Treść obowiązującej definicji uzasadnia konieczność obowiązkowego szczepienia. Wykreślenie wyrazów „które ze względu na charakter i sposób szerzenia się stanowią zagrożenie dla zdrowia publicznego”, spowoduje zakwalifikowanie każdej choroby, wywołanej przez biologiczny czynnik chorobotwórczy, do obowiązkowego szczepienia. Wydatki z tym związane będą w znaczny sposób obciążać budżet państwa.  

 

Stanowi to jednocześnie naruszenie wartości konstytucyjnych w zakresie ograniczenia swobód obywatelskich,  wolności decydowania o potrzebie zaszczepienia przez obywatela, a przede wszystkimi stanowi poważne zagrożenie dla całej populacji ludzkiej mieszkającej lub przebywającej na terytorium Polski. Takie stanowisko uzasadnia fakt szczepienia noworodków i dzieci zanieczyszczonymi szczepionkami zawierającymi rtęć i w dawkach przekraczających dopuszczalne normy.

 

2)    w pkt 3 projektu ustawy,  w art. 5 ustawy:

a)    w ust. 1 wyrazy „osoby przebywające” zastąpić wyrazami „zamieszkałe na terenie Rzeczpospolitej Polskiej”

          
Uzasadnienie

 

Zdanie wstępne nakłada obowiązek na osoby przebywające na terytorium Polski do poddania się czynnościom podanym w tym przepisie i w trybie określonym w ustawie. Wyraz „przebywanie” dotyczy zamiaru przebywania na danym terytorium. Należy uznać, że to rozwiązanie nie dotyczy osób zameldowanych w Polsce i mieszkających w niej na stałe. Jeżeli jednak  przepis skierowany jest do obywateli polskich stale mieszkających w Polsce, to należy zmienić jego redakcję. Ma to istotne znaczenie, gdyż zgodnie z zasadami poprawnej legislacji, nakładanie obowiązków, nakazów lub zakazów jest materią ustawową i musi być uregulowane w ustawie.

Bezwzględnie należy przestrzegać wartości konstytucyjnych przy tworzeniu norm prawnych, w szczególności reguł zezwalających na ograniczanie wolności, naruszenie konstytucyjnie chronionego zdrowia, sprawiedliwości, czy też równości.

b)    pkt 3)  należy skreślić

 

Uzasadnienie

 

Przepis ten nakłada obowiązek stosowania się do nakazów i zakazów organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej Z uwagi na to, że nakładanie nakazów lub zakazów jest materią ustawową należy je więc określić w ustawie. W obecnym brzmieniu przepis ten narusza zasady państwa prawa określone w art. 2 Konstytucji RP.

3)    w pkt 11 projektu ustawy, w art. 17 ust. 2  i 2b otrzymują brzmienie:

(tłustym drukiem podane są fragmenty dodane do obowiązującego brzmienia)

 

 „2. Wykonanie obowiązkowego szczepienia ochronnego jest poprzedzone lekarskim badaniem kwalifikacyjnym w celu wykluczenia przeciwwskazań do wykonania obowiązkowego szczepienia ochronnego. W przypadku stwierdzenia przeciwwskazania do wykonania obowiązkowego szczepienia ochronnego lekarz,

z urzędu lub na wniosek osoby sprawującej prawną pieczę nad osobą małoletnią lub bezradną albo opiekuna faktycznego w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, zleca szczepienia preparatem niezawierającym szkodliwych dla zdrowia pacjenta składników wywołujących inne poważne dolegliwości niezwiązane z celem szczepienia.”

2b. W przypadku wystąpienia powikłań po szczepieniu obowiązkowym, niezwłocznie zapewnia się stałą specjalistyczną opiekę w podmiocie leczniczym najbliższym dla miejsca pobytu osoby sprawującej prawną pieczę nad osobą małoletnią lub bezradną, albo opiekuna faktycznego w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 

Uzasadnienie

 

Zmiana ta nie spowoduje skutków finansowych w budżecie państwa, ponieważ  niewłaściwa i szkodliwa dla zdrowia pacjenta szczepionka  zostanie zastąpiona drugą, nie powodującą skutków ubocznych. W szczególności należy chronić noworodki i dzieci przed szczepieniami zawierającymi szkodliwe dla ich zdrowia składniki. Ograniczenie władzy rodzicielskiej lub opieki sprawowanej przez innego opiekuna prawnego może nastąpić tylko po wyczerpaniu drogi sądowej.

Szczepienie dzieci w ramach obowiązkowych szczepień ochronnych może nastąpić tylko szczepionkami nie budzącymi żadnych wątpliwości co do składu szczepionki i skutków, które ona wywoła.

 

Apel do Senatorów Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie rozpatrywanego przez Senat projektu ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi wraz z komentrzem – wersja PDF