Oświadczenie – w nawiązaniu do nierzetelnego reportażu z dnia 7.09.2022 r. pod tytułem „Kwestia zaufania”,

oswiadczenie

Oświadczenie

W nawiązaniu do nierzetelnego reportażu z dnia 7.09.2022 r. pod tytułem „Kwestia zaufania”,
który opublikowany został przez stację TVN w magazynie „Czarno na białym” oświadczamy,
iż .:

– w całości kwestionujemy rzetelność i obiektywność ww. reportażu;
– wypowiedzi dyrektora Fundacji Lex Nostra zostały przytoczone w sposób wyrwany
z kontekstu, niepełny oraz zawierają odpowiedzi na inne niż faktycznie zadane pytania;
– dokumenty, oraz materiały którymi posłużono się w wskazanym reportażu, mogły zostać
pozyskane w sposób nielegalny, a ich posiadanie i wykorzystanie może stanowić naruszenie
tajemnic prawnie chronionych;
– cytowane fragmenty wyjaśnień dyrektora Fundacji Lex Nostra, udzielane podczas kontroli
NIK, zostały pozyskane i utrwalone przez kontrolerów w sposób niezgodny z prawem;
– Fundacja Lex Nostra działa i działała w sposób w pełni transparentny, zgodny z przepisami
prawa oraz wypełnia w sposób należyty wszelkie swoje zobowiązania wynikające z
zawartych przez nią umów;
– działania Fundacji Lex Nostra w zakresie wykonywania przez nią wszelkich umów
zawartych z Ministerstwem Sprawiedliwości, w reportażu błędnie określanych m.in.
„grantami” i „dotacjami” były w całości zgodne z zapisami zawartych umów oraz z
przepisami powszechnie obowiązującego prawa, co potwierdziło chociażby samo
Ministerstwo Sprawiedliwości podczas kontroli realizacji zawartej z nim umowy przez
Fundację Lex Nostra;
– Fundacja Lex Nostra pozostaje w sporze sądowym z Ministerstwem Sprawiedliwości
w zakresie realizacji umowy dotyczącej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem
oraz osobom im najbliższym oraz udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym, i
na dzień dzisiejszy Sąd Okręgowy w Warszawie nakazał Ministerstwu Sprawiedliwości
zapłatę na rzecz Fundacji Lex Nostra kwoty 367 249,52 zł tytułem wynagrodzenia za
realizacje zawartej w tym zakresie umowy;
– wszelkie relacje pomiędzy Fundacją Lex Nostra, Kancelarią Lex Nostra sp. z o.o., oraz
Biurem Poselskim Posła Lecha Kołakowskiego pozostają w całości w zgodzie z prawem i
dobrymi obyczajami.

Zarząd Fundacji LEX NOSTRA

Poniżej publikujemy dokumenty potwierdzające twierdzenia zawarte w niniejszym
oświadczeniu.

Na działania dziennikarzy TVN24 Artura Warcholińskiego i Roberta Zielińskiego zostały złożone skargi, w których informujemy, iż m.in.:

„…wypowiedzi Dyrektora Fundacji LEX NOSTRA zostały przytoczone w sposób wyrwany z kontekstu, niepełny oraz zawierają odpowiedzi na inne niż faktycznie zadane przez dziennikarza pytania.”
„…dokumenty, oraz materiały którymi posłużono się w wskazanym reportażu, mogły zostać pozyskane w sposób nielegalny, a ich posiadanie i wykorzystanie może stanowić naruszenie tajemnic prawnie chronionych – m.in. dokumenty dotyczące funkcjonowania Biura Poselskiego i jego działalności …”

Cytowane fragmenty moich wyjaśnień jako Dyrektora Fundacji LEX NOSTRA, udzielane podczas kontroli NIK, zostały pozyskane i utrwalone przez kontrolerów NIK w sposób niezgodny z prawem, a tym samym wykorzystanie ich przez dziennikarzy w przedmiotowym reportażu było bezprawne m.in. z powodu braku mojej zgody na ich nagrywanie jak również publikację.

Maciej Lisowski

Dyrektor / Członek Zarządu Fundacji LEX NOSTRA