Co wchodzi w całkowity koszt kredytu?

Przez całkowity koszt kredytu rozumiemy wszelkie koszty, jakie biorący kredyt musi ponieśc w związku z zawarciem umowy kredytowej. W dzisiejszym artykule skoncentrujemy się wyłącznie na sprawach związanych z kredytem konsumenckim.

Do całkowitych kosztów kredytu w przypadku kredytu konsumenckiego zaliczamy przede wszystkim odsetki, opłaty, prowizje, podatki i marże (jeżeli są znane kredytodawcy) oraz koszty usług dodatkowych w przypadku gdy ich poniesienie jest niezbędne do uzyskania kredytu (np. koszty składek ubezpieczeniowych).

Łączna wartość wszystkich opłat, prowizji oraz innych kosztów związanych z zawarciem umowy o kredyt konsumencki nie może przekroczyć 5% kwoty udzielonego kredytu konsumenckiego. Przy ustalaniu tej kwoty nie bierze się pod uwagę udokumentowanych lub wynikających z innych przepisów prawa kosztów związanych z ustanowieniem, zmianą lub wygaśnięciem zabezpieczeń i ubezpieczeń, w tym kosztów ubezpieczenia spłaty kredytu.

Przy określaniu całkowitego kosztu kredytu posługujemy się konstrukcją rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania (RRSO)to całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta wyrażony nie jako wartość kwotowa, ale procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym (np. 33,35%). RRSO musi zostać podana nie tylko w umowie kredytu, lecz także w reklamach.

Do kosztów kredytu nie zalicza się m.in.:

  • Kosztów wynikających ze zmiany kursów walut.
  • Kosztów, które konsument ponosi w związku z niewykonaniem swoich obowiązków (np. odsetki za zwłokę w spłacie)
  • kosztów ustanowienia zabezpieczenia i ubezpieczenia na wypadek śmierci, inwalidztwa, choroby lub utraty pracy
  • kosztów prowadzenia rachunku, z którego realizowane są spłaty

Podstawa prawna:

ustawa z dnia z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. nr 100, poz. 1081 z późn. zm.).