Będzie czystka w Polskiej Organizacji Turystycznej?

Od ponad 15 lat Polska Organizacja Turystyczna zajmuje się promocją Polski w kraju i za granicą. Jej zadaniem jest przedstawianie naszej Ojczyzny jako miejsca atrakcyjnego turystycznie oraz budowa i wzmacnianie jej pozytywnego wizerunku na niwie międzynarodowej. Czy odpowiadają za to właściwi ludzie?

Polska Organizacja Turystyczna działa od 1999 roku i podlega Ministrowi Sportu i Turystyki. Ma promować Polskę jako kraj nowoczesny, powstały na gruncie bogatego dziedzictwa kulturowego i wyrazisty pod względem narodowej tożsamości. Ma przyciągać turystów i stymulować rozwój „produktu turystycznego”. Ma wreszcie budować jak najlepszy wizerunek kraju na arenie światowej.

Żeby te cele skutecznie realizować, potrzebne jest zaangażowanie i ciężka praca specjalistów, ze szczególnym uwzględnieniem młodych ekspertów, doskonale zorientowanych przede wszystkim we współczesnych trendach marketingowych i turystycznych. Przez ostatnie lata w Radzie POT zasiadali między innymi emerytowani partyjni aktywiści z czasów PRL-u, na dodatek – jak wieść gminna głosi – niektórzy z nich powiązani byli też z PRL-owskimi służbami bezpieczeństwa.

W związku z tym poprosiliśmy o komentarz Ministra Sportu i Turystyki, pana Andrzeja Biernata. Jego odpowiedzi przekazała nam Anna Mytko, Rzecznik Prasowy Ministerstwa.

Maciej Lisowski: Jak Pan Minister ocenia prace poprzednich członków Rady POT?

Anna Mytko (w imieniu Ministra): Działalność Rady POT V kadencji to czas ogromnego rozwoju polskiej aktywności promocyjnej w dziedzinie turystyki. Polska zaistniała na wielu rynkach zagranicznych, wykorzystywała wielkie wydarzenia sportowe dla promocji Polski i podejmowała szereg kampanii mających na celu wzrost zainteresowania Polską na światowym rynku turystycznym. Jestem przekonany, że efekty działalności promocyjnej realizowanej przez POT miały wpływ na osiągnięcie przez Polskę udziału turystyki w PKB na poziomie 6,4%.

Wszystkie te pozytywne dane i efekty są również zasługą Rady POT, która w trakcie swojej kadencji zgłaszała szereg konstruktywnych opinii i wniosków w sprawach dotyczących działalności Polskiej Organizacji Turystycznej.

ML: Jakie są brane pod uwagę kryteria przy dobrze członków Rady POT?

AM: Kryteria zapisane są w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 roku o Polskiej Organizacji Turystycznej. Art. 7 ust. 1 w/w ustawy stanowi, iż w skład Rady POT wchodzi 12-18 członków powoływanych przez właściwego ministra spośród kandydatów, przedstawionych przez:

1) administrację rządową,

2) jednostki lub ogólnopolskie reprezentacje samorządu terytorialnego,

3) samorząd gospodarczy i samorząd zawodowy oraz stowarzyszenia działające w dziedzinie turystyki, a także przewoźników.

Podmioty wymienione w pkt. 1-3 są reprezentowane w Radzie Polskie Organizacji Turystycznej w równych proporcjach. W odniesieniu do członków Rady POT, reprezentujących administrację publiczną (rządową i samorządową) – Minister Sportu i Turystyki wystosował pisma do resortów oraz do ogólnopolskich organizacji samorządu terytorialnego z prośbą o zgłoszenie kandydatów do Rady POT.

W odniesieniu do członków Rady POT, reprezentujących branżę turystyczną i przewoźników nabór kandydatów do Rady POT VI kadencji ogłoszono w Biuletynie Informacji Publicznej MSiT, określając jakie organizacje mogą zgłaszać kandydatury:

1) ogólnopolskie zarejestrowane organizacje turystycznego samorządu gospodarczego, zawodowego, a także zarejestrowane w Polsce ogólnopolskie stowarzyszenia, których działalność w sferze turystyki jest jednym z głównych celów statutowych,

2) ogólnopolskie zarejestrowane organizacje zrzeszające przewoźników turystycznych.

Minister Sportu i Turystyki powoła spośród zgłoszonych kandydatów sześciu członków Rady POT, biorąc pod uwagę ich kompetencje i doświadczenie w zakresie turystyki i promocji turystyki oraz dotychczasowe zaangażowanie w działalność promocyjną na rzecz turystyki na szczeblu ogólnopolskim lub międzynarodowym.

ML: Jakie są realne kompetencje członków Rady POT?

AM: Kompetencje członków Rady POT określone zostały w art. 6 ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej. Należą do nich:

1) przyjmowanie przedstawionych przez Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej projektów rocznych planów finansowych,

2) przyjmowanie rocznych i wieloletnich programów działania Polskiej Organizacji Turystycznej,

3) zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Polskiej Organizacji Turystycznej,

4) przyjmowanie rocznych sprawozdań finansowych Polskiej Organizacji Turystycznej,

5) opiniowanie kandydatów na stanowisko Prezesa i wiceprezesów Polskiej Organizacji Turystycznej,

6) określanie zasad wynagradzania pracowników Polskiej Organizacji Turystycznej i wymagań kwalifikacyjnych wobec tych pracowników.

Rada Polskiej Organizacji Turystycznej jest uprawniona do przedstawiania opinii lub wniosków we wszystkich sprawach dotyczących działalności Polskiej Organizacji Turystycznej. Przedstawiciel Ministerstwa Sportu i Turystyki bierze udział w pracach Rady POT. Opinie i wnioski zgłaszane przez poszczególnych członków Rady POT są przez nas wnikliwie analizowane.

ML: Turystyka to sektor wymagający znajomość języków obcych, wiedzy oraz reagowania na zachodzące zmiany w gospodarce. W poprzedniej kadencji Rady POT niektórzy członkowie przekroczyli już dawno wiek emerytalny i nic nie wnieśli do prac w Radzie. Czy także w nowej kadencji będą akceptowani niekompetentni emeryci? Według powszechnej opinii branży turystycznej zresztą – niektórzy członkowie poprzedniej Rady POT to partyjni aktywiści z czasów PRL-u, którzy byli także współpracownikami służb bezpieczeństwa. Czy w nowej kadencji POT takie osoby również będą akceptowane? Jakie są przewidziane konsekwencje dla tych członków nowej Rady POT, którym zostanie udowodniona współpraca ze służbami bezpieczeństwa PRL?

AM: Należy podkreślić, iż minister właściwy do spraw turystyki powołuje członków Rady POT spośród kandydatów, przedstawionych przez wymienione w ustawie grupy podmiotów. Tak więc to ministrowie resortów, reprezentowanych w Radzie POT, organizacje samorządu terytorialnego oraz organizacje branży turystycznej i przewoźników, zgłaszając kandydatów do Rady POT mają znaczący wpływ na określenie grupy osób, spośród których wybrani zostaną członkowie Rady POT.

ML: Czego Pan Minister spodziewa po nowej Radzie POT?

AM: Przede wszystkim spodziewam się aktywnego udziału członków Rady Polskiej Organizacji Turystycznej w posiedzeniach Rady POT oraz zaangażowania i kreatywnego podejścia przy rozwiązywaniu problemów związanych z działalnością promocyjną w zakresie właściwości Rady POT.

Spodziewam się także, że dla członków Rady POT udział w pracach Rady będzie ciekawym i ważnym doświadczeniem. Liczę na to, iż członkowie Rady będą śledzić procesy zachodzące w turystyce i będą wykorzystywać tę wiedzę do składania innowacyjnych propozycji działań, które później będą realizowane przez POT. Oczekuję, iż członkowie Rady będą ambasadorami polskiej branży turystycznej, wykorzystując swoje doświadczenie i wiedzę dla planowania i realizowania bardziej skutecznej promocji polskiej turystyki.