Beztroska samowola radomskiego komornika

Było tak: 15-go kwietnia 2013 roku do siedziby MP-Company Maciej Paszkowski wkroczył Komornik Sądowy Paweł Podeszwa, oczywiście – w celu odzyskania długu. Tyle tylko, że dłużnikiem nie jest wspomniana firma, lecz PS Group Sp. z o.o., której p. Maciej Paszkowski jest współwłaścicielem.

Kierując się jednak wskazaniem radomskiego adwokata Jacka Ch., będącego przyjacielem Jacka S. – wierzyciela spółki PS Group – dokonał zajęcia majątku ruchomego, który zastał w MP-Company. Komornik pominął przy tym całkowicie fakt zeznania przez Jacka S. pod przysięgą, że ten posiada aktualnie mienie należące do PS Group Sp. z o.o. i traktuje je jako zabezpieczenie na poczet długu. Mówiąc zatem „po ludzku”: aby odzyskać dług, komornik zajął mienie, które nie jest własnością dłużnika – tylko dlatego, że ktoś mu je wskazał!

Co ciekawe, w przekazanym przez komornika protokole widnieje informacja, że właścicielem zajętych rzeczy jest firma MP-Company, nie zaś właściwy dłużnik. Mimo tego, właściciel został poinformowany, że zaniechanie zajęcia jest możliwe dopiero po przesłaniu oświadczenia o prawie własności, popartego kopiami odpowiednich faktur! Oczywiście dokumenty te zostały przesłane, to jednak jeszcze nie koniec historii.

Otóż 5-go sierpnia 2013 roku do PS Group Sp. z o.o. wpłynęło obwieszczenie komornicze o… zaplanowanej na 21 sierpnia licytacji zajętych ruchomości. Ruchomości, które przecież do dłużnika nie należą! Jakby tego było mało, komornik wyznaczył wadium w wysokości 10% wartości oszacowanego majątku, a więc wielokrotności wartości pojedynczych rzeczy wchodzących w skład zajętego mienia. Rodzi to uzasadnione podejrzenie, że osoba (lub firma), która ma przejąć zlicytowany majątek jest już znana…

W całej tej sprawie ważne są również inne fakty. Przede wszystkim, Komornik Sądowy Paweł Podeszwa zaniechał obowiązku pouczenia pokrzywdzonego (czyli MP-Company Maciej Paszkowski – firmy, której majątek został bezprawnie przejęty) zarówno o prawie do złożenia skargi na czynności komornika, jak i o uprawnieniach wynikających z art. 841 KPC i innych, pozbawiając go tym samym całkowicie możliwości jakiejkolwiek obrony swoich praw. O tych samych uprawnieniach nie został pouczony zresztą także prawdziwy dłużnik, a więc spółka PS Group Sp. z o.o.!

Dociekliwi mogą w tym momencie zadać pytanie: „co w takim razie łączy MP-Company i PS Group sp. z o.o.”?

Odpowiedź jest prosta – to dwa osobne podmioty gospodarcze: „MP Company” to osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – Maciej Paszkowski, a „PS Group” sp. z o.o. – to spółka, której współwłaścicielem jest Maciej Paszkowski, jednak ten fakt kompletnie nie uprawnia komornika do takiego zachowania. Lokal, w którym doszło do zajęcia do 1-go lipca 2010 roku był wynajmowany przez dłużnika, od tego dnia jednak jego wyłącznym najemcą jest MP-Company, zaś PS Group sp. z o.o korzysta jedynie nieodpłatnie z niewielkiej jego części – o czym Paweł Podeszwa został oczywiście poinformowany.

Całą tę sytuację można przedstawić nieco bardziej obrazowo, posiłkując się – wprawdzie wymyślonym, ale całkowicie prawdopodobnym – przykładem. Wyobraźmy sobie, że w 2010 roku student wynajmujący mieszkanie zaciąga pożyczkę, której nie spłaca. Wyprowadza się z lokalu, a jego miejsce zajmuje zupełnie obca rodzina. Trzy lata później komornik puka do jej drzwi, zostaje wpuszczony do środka, a następnie – na poczet zaspokojenia długu studenta – zabiera telewizor i parę innych sprzętów. Trudno dopatrzeć się w tym logiki, a tym bardziej działania zgodnego z prawem.

Zachowanie Komornika Sądowego Pawła Podeszwy jest naruszeniem rzetelności w postępowaniu egzekucyjnym oraz świadomym działaniem na szkodę „osoby trzeciej” – MP-Company Maciej Paszkowski. Dlatego Fundacja LEX NOSTRA postanowiła zgłosić ujawnione uchybienia do Ministra Sprawiedliwości oraz Krajowej Rady Komorniczej.

Wierzymy, że dzięki temu w przyszłości żaden z obywateli nie będzie narażony na szkody materialne w związku z nieetycznym wykonywaniem zawodu Komornika Sądowego.

 

Maciej Lisowski

Dyrektor Fundacji LEX NOSTRA