Dzieci zostają przy ojcu – skuteczna interwencja Ministerstwa Sprawiedliwości!

Po podjętej w pilnym trybie interwencji Ministerstwa Sprawiedliwości kurator sądowy odstąpił od odebrania sześciorga dzieci p. Wojciechowi z Łodzi. Rodzeństwo zostaje przy ojcu, ale ostateczna decyzja należy do sądu. Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro polecił przystąpienie prokuratora z okręgu łódzkiego do postępowania opiekuńczego toczącego się przed sądem rodzinnym w sprawie p. Wojciecha.

Zdaniem kuratora

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że 12 września 2016 r. Sąd Rejonowy w Łodzi – Wydział Rodzinny i Nieletnich wydał postanowienie o umieszczeniu sześciorga dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Decyzję podjęto na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez kuratora sądowego. Wedle tej relacji, w mieszkaniu, gdzie przebywa rodzeństwo, nie ma odpowiednich warunków,  m.in. dzieci nie posiadają wydzielonego miejsca do nauki. Zdaniem kuratora, podczas jego wizyty dzieci były zaniedbane. Stwierdził też, że sytuacja finansowa rodziny jest bardzo trudna.  Ojcu dzieci zarzucił, że jest agresywny i nie potrafi  wyjaśnić kto będzie zajmował się rodzeństwem, gdy on pójdzie do pracy.

Dobry opiekun

Od ocen kuratora, na których wyłącznie oparł się sąd, zdecydowanie odbiega opinia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. MOPS poświadcza, że p. Wojciech – po tym, jak rodzina została opuszczona przez matkę dzieci – przejął całkowicie na siebie obowiązki rodzicielskie. We współpracy z MOPS podjął wiele działań zmierzających do poprawy sytuacji bytowej, materialnej i opiekuńczo-wychowawczej nad dziećmi.  W celu zapewnienia środków finansowych rodzinie, oprócz prowadzonej działalności gospodarczej, podjął  dodatkową pracę. Remontował też swoje małe mieszkanie. MOPS zaznacza, że p. Wojciech jest bardzo emocjonalnie związany z dziećmi, a te są mocno przywiązanie do ojca. Wzorową opinię wystawiła p. Wojciechowi również szkoła, do której uczęszczają jego dzieci. Dyrektor placówki potwierdza, że p. Wojciech jest w stałych kontakcie z pedagogami, a dzieci przychodzą do szkoły zadbane i przygotowane do lekcji.

Działania ministerstwa

Niestety, sąd nie uwzględnił pozytywnych dla p. Wojciecha opinii MOPS i szkoły, opierając się jedynie na zdaniu kuratora. Interwencję w tej sprawie zlecił w  pilnym w trybie Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro. Z polecenia ministra zajęli się nią Sekretarz Stanu Patryk Jaki i Podsekretarz Stanu Łukasz Piebiak. Do Łodzi przyjechał dyrektor ministerialnego Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich. Spotkał się z ojcem dzieci i pomógł jego pełnomocnikowi złożyć wniosek o zmianę decyzji sądu. Wiceminister Patryk Jaki wystąpił  do Prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi, by niezwłocznie zbadał prawidłowość postępowania służb kuratorskich.  Według przedstawionego w odpowiedzi stanowiska Kuratora Okręgowego, nie doszło do naruszenia przepisów. Prezes Sądu Okręgowego w Łodzi objął jednak postępowanie nadzorem. Zlecił również lustrację innych spraw, w których doszło do odebrania dzieci rodzicom.

Dzieci przy ojcu

W wyniku podjętych przez Ministerstwo Sprawiedliwości działań, kurator, który pierwotnie przeprowadzał wywiad środowiskowy dotyczący rodziny p. Wojciecha, odstąpił od odebrania mu dzieci.  Wyznaczono innego kuratora. Spotkał się on z ojcem dzieci, by uzupełnić wywiad środowiskowy.  Z nowego wywiadu, który wpłynął już do sądu, wynika, że p. Wojciech otrzymuje  obecnie pomoc finansową w postaci zasiłku okresowego,  a dzieci mają opłacone obiady w szkole i przedszkolu. Sprawę bada też przedstawiciel  Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Lokalne władze samorządowe obiecały przydzielenie rodzinie p. Wojciecha większego mieszkania zastępczego.

Ministerstwo Sprawiedliwości przypomina, że dzieci nie mogą być odbierane rodzicom tylko i wyłącznie z powodu biedy.

Źródło: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości