Gdy przeciwko pracownikowi prowadzona jest egzekucja

Karą grzywny nawet do 2 tysięcy złotych może zostać ukarany pracodawca, który nie przekaże wierzycielowi bądź komornikowi zajętego wynagrodzenia i wypłaci je pracownikowi. Grzywna może zostać nałożona na pracodawcę także w razie, gdyby nie poinformował nowego pracodawcy o zajęciu wynagrodzenia pracownika.

Obowiązki pracodawcy wynikające z toczącego się przeciwko pracownikowi postępowania egzekucyjnego regulują przepisy art. 881-886 Kodeksu postępowania cywilnego.

Obowiązki pracodawcy

Dokonując zajęcia wynagrodzenia za pracę, komornik wzywa pracodawcę, aby w ciągu tygodnia:

1)   przedstawił za okres trzech miesięcy poprzedzających zajęcie, za każdy miesiąc oddzielnie, zestawienie periodycznego wynagrodzenia dłużnika za pracę oraz oddzielnie jego dochodu z wszelkich innych tytułów;

2)   podał, w jakiej kwocie i w jakich terminach zajęte wynagrodzenie będzie przekazywane wierzycielowi;

3)   w razie istnienia przeszkód do wypłacenia wynagrodzenia za pracę złożył oświadczenie o rodzaju tych przeszkód, a w szczególności podał, czy inne osoby roszczą sobie prawa, czy i w jakim sądzie toczy się sprawa o zajęte wynagrodzenie i czy oraz o jakie roszczenia została skierowana do zajętego wynagrodzenia egzekucja przez innych wierzycieli.

Pracodawca ma obowiązek niezwłocznie poinformować komornika o każdej zmianie powyższych okoliczności.

Zmiana pracodawcy

Zmiana miejsca pracy nie ma żadnego wpływu na obowiązywanie dokonanego przez komornika zajęcia. W razie rozwiązania stosunku pracy z dłużnikiem dotychczasowy pracodawca dokonuje świadectwie pracy wzmianki o zajęciu należności, jeśli natomiast wie, kto jest nowym pracodawcą dłużnika – przesyła mu zawiadomienie komornika i dokumenty dotyczące zajęcia wynagrodzenia oraz powiadamia o tym komornika i dłużnika, swojego byłego pracownika. Wzmianka w świadectwie pracy powinna zawierać

  • oznaczenie komornika, który zajął należność

  • numer sprawy egzekucyjnej

  • wskazanie wysokości potrąconych już kwot.

W razie tak przesłanego zawiadomienie komorniczego, z chwilą jego dojścia do nowego pracodawcy powstają wszystkie skutki zajęcia należności dłużnika u nowego pracodawcy.

Nie zawsze pracownik płynnie zmienia miejsca pracy, więc nie zawsze pracodawca ma komu wysłać zawiadomienie. Jeśli nowy pracodawca dowiedział się o zajęciu ze wzmianki na świadectwie pracy, zawiadamia dotychczasowego pracodawcę o zatrudnieniu pracownika. Taką samą informację przekazuje wskazanemu we wzmiance komornikowi.

Skutki zajęcia

Art. 885: Zajęcie ma ten skutek, że w stosunku do wierzyciela egzekwującego nieważne są rozporządzenia wynagrodzeniem przekraczające część wolną od zajęcia, dokonane po jego zajęciu, a także przed zajęciem, jeżeli wymagalność wynagrodzenia następuje po zajęciu.

Zajęcie wynagrodzenia za pracę trwa do momentu pełnego zaspokojenia wierzyciela. Skutkiem zajęcia jest nieważność wszelkich czynności dłużnika polegających na rozporządzeniu tym wynagrodzeniem w części objętej zajęciem – przy czym nieważność ma znaczenie w stosunku do wierzyciela, a nie osób trzecich.

Grzywna

Do 2 maja 2012 r. za niewywiązywanie się z powyższych obowiązków pracodawca mógł być ukarany grzywną do 500 zł. Od 3 maja 2012 r niedopełnienie przez pracodawcę tych obowiązków może skutkować nałożeniem na niego kary grzywny w wysokości do 2 tys. zł.

 

Martyna Kośka

 

współpraca

Maciej Lisowski