Prawo do odszkodowań medycznych

Każdy pacjent, który poniósł szkodę na skutek nieprawidłowego działania lekarza, może skorzystać z kilku dróg prawnych dochodzenia przysługujących mu roszczeń.

Pierwszą jest złożenie zawiadomienia do prokuratury o możliwości popełnienia przez lekarza przestępstwa spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub innego uszkodzenia ciała. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy rozstrój zdrowia trwał nie dłużej niż 7 dni. Wówczas niezbędne jest złożenie prywatnego aktu oskarżenia. Należy przy tym podkreślić, w procesie karnym, możliwe jest dochodzenie również odszkodowania lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Najpowszechniejszą drogą dochodzenia roszczeń wynikających z błędów medycznych jest wytoczenie powództwa w postępowaniu cywilnym.W tym celu należy złożyć do sądu pozew, którego najważniejszymi elementami są: wskazanie szkody, działania lekarza, które ją spowodowało oraz związku przyczynowego między działaniem a szkodą. W tego typu sprawach sąd niejednokrotnie zwraca się o wydanie opinii do biegłego specjalisty. Przed złożeniem pozwu warto jednak skierować do ośrodka medycznego, którego pracownik wyrządził nam szkodę, wezwanie do zapłaty odszkodowania lub wezwanie do ugodowego rozwiązania sprawy.

Trzecią możliwością jest złożenie wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego do Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, działającej przy Urzędzie Wojewódzkim. Komisje takie, w przypadku stwierdzenia zdarzenia medycznego, mogą przyznać odszkodowanie do 100 tys. zł, a w przypadku śmierci pacjenta do 300 tys. zł. Należy podkreślić, że komisje rozpatrują tylko przypadki szkód powstałych w szpitalach.

W tym miejscu należy wskazać, iż istnieje również możliwość wniesienia skargi na lekarza, który popełnił przewinienie zawodowe do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Wspomniany Rzecznik jest organem Okręgowych Izb Lekarskich, które to znajdują się w miastach wojewódzkich. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej w przypadku uznania, że zgromadzony przez niego materiał wskazuje na fakt popełnienia przewinienia zawodowego, skieruje wniosek o ukaranie do właściwego Sądu Lekarskiego. Należy wskazać, że Sądy Lekarskie mogą ukarać lekarza nawet karą pozbawienia prawa do wykonywania zawodu – nie są jednak uprawnione do przyznawania odszkodowań dla poszkodowanego pacjenta.

Warto również pamiętać o instytucji Rzecznika Praw Pacjenta – jej ustawowym obowiązkiem jest pomoc pacjentom, których zagwarantowane ustawowo prawa, zostały naruszone.

Jak widać, możliwości dochodzenia odszkodowania jest wiele, dlatego też nie obawiajmy się żądać odpowiedniego odszkodowania i zadośćuczynienia za doznane krzywdy.

Paweł Minkiewicz, aplikant adwokacki, Kancelaria LEX NOSTRA