Fatalny błąd notariusza

FATALNY BŁĄD NOTARIUSZA 

Do naszej fundacji z prośbą o interwencję zgłosił się pan Jakub. Wskazał, że został on w wyniku pomyłki notariusza pozbawiony środków pieniężnych oraz praw do lokalu mieszkalnego.

POCZĄTEK FATALNEGO CIĄGU WYDARZEŃ

Fatalny ciąg wydarzeń rozpoczął się od działań Genowefy G., która to w wyniku różnych sytuacji życiowych wpadła w spiralę zadłużenia. Będąc już pod ścianą zdecydowała się na krok ostateczny – zawarła umowę pożyczki oraz umowę przeniesienia własności należącego do niej lokalu w celu zabezpieczenia jej spłaty, a także oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Pożyczkodawca udzielił pani Genowefie G. pożyczkę w kwocie 115.000 zł, a Genowefa G. zobowiązała się ją zwrócić do 7 maja 2017 roku.

Genowefa G. nie zdołała jednak we wskazanym w umowie czasie spłacić pożyczki. Zdecydowała się na kolejny krok, a mianowicie postanowiła znaleźć kupca na mieszkanie w cenie rynkowej, który spłaci jej dług u pożyczkodawcy, a resztę pieniędzy pozostałych z transakcji przekaże do jej rąk. Tym kupcem okazał się być pan Jakub. Mieszkanie należące do Genowefy G. było w atrakcyjnej dla niego lokalizacji.

Strony w celu uproszczenia i obniżenia kosztów notarialnych postanowiły zawrzeć jednocześnie umowę zwrotnego przeniesienia własności lokalu i umowę sprzedaży. W określonym dniu stawiły się w kancelarii notarialnej, gdzie sfinalizowały umowę. Pożyczkodawca przekazał zwrotnie na rzecz Genowefy G. prawa do lokalu mieszkalnego, a następnie Genowefa G. dokonała sprzedaży tego lokalu panu Jakubowi, który to zapłacił na rzecz pożyczkodawcy Genowefy G. kwotę 100.000 zł, a resztę przekazał jej do rąk własnych.

DO CZASU

Wszystko wydawało się przebiec zgodnie z planem do czasu, gdy pan Jakub otrzymał od Sądu Rejonowego postanowienie o oddaleniu jego wniosku o wpis do księgi wieczystej lokalu bedącego przedmiotem transakcji. Sąd w postanowieniu wskazał, że w księdze wieczystej nadal jako uprawniony widnieje pożyczkodawca, a nie Genowefa G. W związku z powyższym w wyniku nieujawnienia Genowefy G. w księdze wieczystej lokalu, nie nastąpiło skuteczne nabycie przez nią prawa do lokalu mieszkalnego i jego właścicielem pozostaje nadal pożyczkodawca, a co za tym idzie Genowefa G. nie mogła skutecznie sprzedać lokalu mieszkalnego na rzecz pana Jakuba, albowiem nie mogła sprzedać lokalu, którego sama nie nabyła.

W prawie polskim obowiązuje bowiem zasada jawności ksiąg wieczystych. Oznacza to m.in. taki skutek, że jeżeli w księdze wieczystej zostało wpisane ograniczone prawo rzeczowe, to złożenie zgodnych oświadczeń woli stron o przeniesieniu takiego prawa na nabywcę nie wywoła skutku prawnego, dopóki czynność ta nie zostanie wpisana do księgi wieczystej. Wpis do księgi wieczystej, w której ograniczone prawo jest ujawnione stanowi bowiem przesłankę ważności przeniesienia tego prawa. W sytuacji pana Jakuba mógłby on nabyć od Genowefy G. lokal mieszkalny, dopiero po ujawnieniu w księdze wieczystej zmiany właściciela – z pożyczkodawcy na Genowefę G.  Wtedy to Genowefa G. jako ujawniona w księdze wieczystej lokalu mogłaby w dalszej kolejności przenieść własność lokalu na pana Jakuba. Tak się jednak nie stało w wyniku błędu notariusza sporządzającego umowę zwrotnego przekazania oraz sprzedaży lokalu.

Pan Jakub po otrzymaniu tego postanowienia skierował do Genowefy G. pismo, w którym wezwał ją do realizacji przeniesienia na jego rzecz prawa do lokalu mieszkalnego, gdyż umowa sprzedaży zawarta przed notariuszem zawiera błąd i nie jest wykonalna. Genowefa G. nie ustosunkowała się do ww. wezwania.

W wyniku błędu notariusza pan Jakub stracił blisko 160 000 zł. Jego wezwanie do uregulowania sytuacji prawnej wynikłej z ww. błędu pozostało bez odpowiedzi. Formalnie nadal nie jest właścicielem sprzedanego mu lokalu. Fundacja Lex Nostra zdecydowała się interweniować w jego sprawie.

*Imiona oraz daty są przypadkowe – zostały zmienione na prośbę bohatera artykułu.

FUNDACJA LEX NOSTRA

Rozlicz z nami PIT i przekaż 1,5% podatku

Prosimy o wsparcie działalności Fundacji LEX NOSTRA.

SANTANDER BANK POLSKA konto nr. 98 1090 1030 0000 0001 1662 5224

SWIFT (BIC code) Santander Bank: WBKPPLPP

IBAN: PL98 1090 1030 0000 0001 1662 5224