Działalność Fundacji LEX NOSTRA w 2017 roku

legisl1

Rok 2017 był dla Fundacji LEX NOSTRA czasem bardzo intensywnym. Dzięki zaangażowaniu i pracy Dyrekcji, Zespołu i Rady Fundacji udało nam się sprawnie zrealizować szereg projektów i inicjatyw.

Tegoroczna działalność Fundacji LEX NOSTRA to m.in. Program Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem i ich Rodzinom, który Fundacja realizuje we współpracy i ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości, jak i dalsza owocna współpraca z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zgodnie z przyświecającą naszej Fundacji idei, że ważne społecznie kwestie nie dzieją się jedynie w Warszawie, wzmocniliśmy działania w terenie. Dobrym przykładem jest tu województwo śląskie, gdzie jako Fundacja współrealizowaliśmy projekt „Integracja i zatrudnienie” w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Fundacja LEX NOSTRA w roku 2017 prowadziła też punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz bezpłatne certyfikowane szkolenia komputerowe i językowe (język angielski) dla mieszkańców Warszawy. Włączyliśmy się aktywnie w działania w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem i Dnia Ofiar Przestępstw.

Tradycyjnie już Fundacja LEX NOSTRA pozostała aktywna w zakresie obserwacji prac Sejmu i Senatu, uczestnictwa w obradach sejmowych komisji, przede wszystkim w zakresie wymiaru sprawiedliwości, kontroli państwowej, spraw wewnętrznych, obrony narodowej, polityki energetycznej.

Działalność bieżąca Fundacji to także m.in. dalsza pomoc setkom osób poszkodowanym przez działalność urzędników państwowych i samorządowych, prowadzenie mediacji i pomocy psychologicznej, opiniowanie projektów ustaw i aktów prawnych (także w kontekście reformy wymiaru sprawiedliwości czy, jak przedstawiamy w fotograficznym załączniku do tekstu, w ramach konsultacji projektu ustawy o jawności życia publicznego), obecność przedstawicieli Fundacji w licznych programach mediów elektronicznych i publikacjach prasowych, merytoryczny udział w panelach konferencji i kongresów gospodarczych (m.in. w Krynicy, Warszawie, Katowicach), współpraca ze szkołami wyższymi, wspomaganie inicjatyw z zakresu przejrzystości procesu wyborczego i edukacji prawnej obywateli, uczestnictwo w licznych uroczystościach kulturalnych i patriotycznych.

W kolejnym roku będziemy równie aktywni jak w dobiegającym końca roku 2017. Do tego poszerzymy działalność o nowe obszary, w innych dziedzinach (np. uczestnictwo w posiedzeniach komisji parlamentarnych) jeszcze mocniej zwiększymy naszą aktywność. Niebawem podzielimy się z Państwem nowymi pomysłami i inicjatywami.

Maciej Lisowski

Dyrektor Fundacji LEX NOSTRA