Prezydent podpisał nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Pomysł nowelizacji pojawił się w trakcie prac nad zmiana wieku emerytalnego. Inicjatorzy zmiany uznali, że pozytywnie wpłynie ona na sytuację kobiet, które ze względu na przerwę w pracy związaną z opieką nad dzieckiem mają z reguły niższe emerytury, niż mężczyźni.

Dotychczas na opłacenie składek emerytalnych i rentowych w trakcie przerwy zawodowej spowodowanej opieką nad dzieckiem mogły liczyć wyłącznie osoby przebywające na urlopie wychowawczym. Prawo do skorzystania z takiego urlopu przysługuje praktycznie tylko osobom zatrudnionym w oparciu o umowę o pracę, wobec czego składki nie były opłacane za zleceniobiorców i przedsiębiorców, którzy z powodu opieki nad dzieckiem zaprzestali działalności.

Krąg osób, które będą mogły liczyć na to, że budżet państwa opłaci za nie składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne został rozszerzony m.in. o prowadzących działalność gospodarczą i osoby wykonujące obowiązki w oparciu o umowę zlecenia, pod warunkiem, że przed rozpoczęciem opieki miały one co najmniej 6-miesięczny staż ubezpieczeniowy.

Osoby nieubezpieczone oraz te, które mogą wykazać się krótszym stażem, będą mogły liczyć wyłącznie na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne.