Proponowane zmiany w ustawie o komornikach

Prawdopodobnie już wkrótce zwiększona zostanie liczba etatów komorniczych – pojawi się nawet 200 nowych kancelarii. Decyzję o tym Ministerstwo Sprawiedliwości argumentuje stale zwiększającą się liczbą wpływających do komorników spraw.

Obecnie jeden komornik przypada na 35 tysięcy mieszkańców. Już wkrótce miałby przypadać na 30 tysięcy mieszkańców.

Krajowa Rada Komornicza (KRK) nie podziela entuzjazmu Ministerstwa i poddaje pod wątpliwość, czy utworzenie nowych etatów przyśpieszy postępowania egzekucyjne. W opinii jej przedstawicieli komornicy prawidłowo radzą sobie z faktycznie coraz większą liczbą spływających do nich spraw.

Niedługo nowelizacji poddana zostanie ustawa o komornikach sądowych i egzekucji oraz inne ustawy. W nowym jej brzmieniu prawdopodobnie inaczej określona zostanie częstotliwość sprawowania obowiązkowych kontroli kancelarii komorniczych przez prezesa sądu rejonowego. Dziś prezes sądu rejonowego dokonuje takiej kontroli co najmniej raz do roku. Poprawka zakłada przeprowadzanie kontroli w razie potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz na cztery lata.

Rozważane jest także przyjęcie odmiennych zasad dotyczących wynagrodzenia komorników – miałoby ono zależeć od nakładu pracy. Impuls do zmian dała opinia Sądu Najwyższego, zgodnie z którą właściwe byłoby wskazanie takiego kryterium ustalenia wysokości opłat, które byłoby adekwatne do stopnia nakładu pracy komornika z uwzględnieniem poniesionych przez niego wydatków (opinia SN BSA 1-021 -500/12). Obecnie wynagrodzenie zależy przede wszystkim od wartości przedmiotu sporu (choć są też inne czynniki, które nań wpływają). Niekiedy uzyskanie bardzo wysokiego wynagrodzenia nie jest połączone z żadnym większym wysiłkiem i następuje bardzo szybko – tak jest np. w razie zajęcia rachunków szpitala na poczet kilkumilionowych długów. Komornik pobiera wysoką prowizję, nie musząc jednocześnie przeprowadzać licytacji sprzętu, gdyż oczywistym jest, że jeśli szpital nie ma środków na natychmiastową spłatę, dokona jej skarb państwa. Rachunek szpitala musi pozostać bowiem drożny.

Nie ma zgody KRK dla takiej zmiany.

Jednocześnie ze zwiększeniem etatów i zmianą zasad wynagrodzenia powinno pójść zwiększenie konkurencyjności. Ustawodawca dostrzega nieprawidłowość polegającą na tym, że komornicy więcej uwagi poświęcają na sprawy, na których mogą więcej zarobić, a drobne sprawy osób fizycznych spychane są na dalszy plan.

Wreszcie, Ministerstwo chce, aby można było kierować do komorników pisma w postaci elektronicznej.