Wolontariat a status bezrobotnego

Czy osoba bezrobotna, która zdecyduje się działać w wolontariacie, może utracić status bezrobotnego?

Nie, nie ma takiego niebezpieczeństwa. Przyszły wolontariusz musi pamiętać o podpisaniu porozumienia o wykonywaniu świadczeń jako wolontariusz, a które jest zawierane na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.).

Z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 2. ust. 2 pkt  1) wynika, że wykonywanie przez wolontariuszy świadczeń odpowiadających świadczeniu pracy na zasadach określonych w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeżeli wolontariusz przedstawi właściwemu powiatowemu urzędowi pracy porozumienie z korzystającym, nie stanowi przeszkody do nabycia oraz posiadania statusu bezrobotnego.

W ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie przeczytamy, że zasady w niej określone dotyczą wykonywania świadczeń przez wolontariuszy na rzecz:

  • organizacji pozarządowych, a więc na rzecz niebędących jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia

  • niedziałających w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczających całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nieprzeznaczających zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego

  • stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego niedziałających w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczających całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nieprzeznaczających zysku do podziału między swoich członków i pracowników

  • spółdzielni socjalnych niedziałających w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczających całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nieprzeznaczających zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników

  • spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubów sportowych będących spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników

  • organów administracji publicznej, z wyłączeniem prowadzonej przez nie działalności gospodarczej

  • jednostek organizacyjnych podległych organom administracji publicznej lub nadzorowanych przez te organy, z wyłączeniem prowadzonej przez te jednostki działalności gospodarczej,

  • podmiotów leczniczych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej w zakresie wykonywanej przez nie działalności leczniczej

  • organizacji międzynarodowych

Wolontariat nie zwalnia bezrobotnych z obowiązku zgłaszania się do właściwego urzędu pracy w wyznaczonych terminach w celu potwierdzenia swojej gotowości do podjęcia pracy i uzyskania informacji o możliwościach zatrudnienia lub szkolenia.

 

Martyna Kośka