Fundacja LEX NOSTRA partnerem programu aktywizującego osoby bezrobotne i byłych więźniów w województwie śląskim!

Fundacja Promocji Mediacji i Edukacji Prawnej LEX NOSTRA jako partner projektu, od początku lutego 2017 na terenie województwa śląskiego prowadzi nabór kandydatów do projekt pn. „Integracja i zatrudnienie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa śląskiego dla poddziałania: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia 70 osób z woj. śląskiego, które korzystają ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikują się do objęcia taką pomocą, a które są bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w PUP, w tym 35 osób, które opuściły zakład karny. Jak pokazują dane statystyczne, osoby opuszczające zakład karny potrzebują pomocy w procesie adaptacji do społeczeństwa – w 2015 r. w woj. śląskim udzielono pomocy z powodu trudności w przystosowaniu się do życia po wyjściu z zakładu karnego 3.185 osobom w 1.887 rodzinach.

Uczestnicy projektu będą mogli w ramach indywidualnej ścieżki reintegracji podnieść swoje umiejętności/kwalifikacje, uczestniczyć w kursach zawodowych oraz zdobyć doświadczenie zawodowe przez udział w stażach.

Uczestnicy mogą  też otrzymać bezpłatne wsparcie prawnika i psychologa!

Obecnie wciąż trwa nabór osób chętnych do uczestnictwa w projekcie!

Zachęcamy do kontaktu i udziału w programie. Osoby odpowiedzialne za rekrutację:

Adam Matusiewicz – tel. 530 409 526, 1adam.matusiewicz@gmail.com

Daniel Kleszcz – tel. 881 938 085, daniel.kleszcz@o2.pl

Zespół Fundacji LEX NOSTRA