Fundacja LEX NOSTRA wnioskuje o odwołanie Dyrektora Departamentu w w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej!

Szanowni Państwo,

poniżej prezentujemy treść wniosku (a także jego wersję w języku angielskim) o odwołanie Dyrektora Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który Fundacja LEX NOSTRA skierowała do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej (wniosek otrzymali również  prof. Piotr Gliński, wicepremier i minister kultury i dziedzictwa narodowego, oraz Beata Kempa, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów). Wniosek Fundacji jest konsekwencją bulwersujących szczegółów kontroli podjętych przez Ministerstwo w Fundacji LEX NOSTRA (sprawę opisywaliśmy już wcześniej: https://fundacja.lexnostra.pl/kontrola-czy-groteska-najazd-na-fundacje-lex-nostra/), a także pokłosiem zadziwiającej odpowiedzi Dyrektora Departamentu Pożytku Publicznego na petycję podpisaną przez kilkaset osób popierających działania Fundacji i zaniepokojonych sposobem dokonywania w niej kontroli. Przypominamy, że sprawa kontroli spotkała się z zainteresowaniem medialnym, czego przykładem są zamieszczone na naszej stronie materiały: https://fundacja.lexnostra.pl/dyrektor-fundacji-lex-nostra-obszerny-wywiad-w-niezalezna-tv/ oraz https://fundacja.lexnostra.pl/redaktor-jerzy-jachowicz-o-kontroli-w-fundacji-lex-nostra/.

Warszawa, dnia 04.12.2015 r.

Fundacja Promocji Mediacji

i Edukacji Prawnej LEX NOSTRA

z siedzibą w Warszawie

 1. Sienna 45 lok. 5

00-121 Warszawa

KRS: 0000365293

 

Szanowna Pani                                                                                                           

Elżbieta Rafalska

Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

ul. Nowogrodzka 1/3/5

00‐513 Warszawa

 

Wniosek o odwołanie Dyrektora Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

W imieniu Fundacji Promocji Mediacji i Edukacji Prawnej LEX NOSTRA składam wniosek i prośbę o odwołanie z funkcji Dyrektora Departamentu Pożytku Publicznego Pana Krzysztofa Więckiewicza z uwagi na naruszenie przez niego dóbr osobistych Fundacji Promocji Mediacji i Edukacji Prawnej LEX NOSTRA w trakcie wykonywania przez niego obowiązków służbowych oraz liczne błędy merytoryczne znajdujące się w piśmie ww. kierowanym do fundacji oraz osób składających petycję popierającą działania fundacji.

Uzasadnienie

W dniu 2 grudnia 2015 r. Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego Pana Krzysztof Więckiewicz skierował pismo m.in. do Fundacji Promocji Mediacji i Edukacji Prawnej LEX NOSTRA oraz do wszystkich, kilkuset osób, którzy podpisali się pod petycją kierowaną do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczącą uchybień w prowadzonej przez Ministerstwo kontroli organizacji pożytku publicznego.

Wystosowane przez Pana Dyrektora pismo zawierało szereg błędów merytorycznych oraz stwierdzeń niezgodnych z stanem faktycznym kontroli, a więc skierowanie go do wszystkich osób podpisujących petycję stanowiło naruszenie dóbr osobistych Fundacji Promocji Mediacji i Edukacji Prawnej LEX NOSTRA takich jak cześć, dobre imię, tajemnica przedsiębiorstwa – odpowiednia stosowana do fundacji oraz naruszenie wizerunku fundacji. Ponadto przesłanie przez Dyrektora Departamentu Pożytku Publicznego Pana Krzysztofa Więckiewicza listu z dnia 2 grudnia 2015 r. do osób podpisujących petycję stanowiło złamanie tajemnicy przebiegu przeprowadzanej kontroli, która na chwilę obecną nie została jeszcze zakończona.

List z 2 grudnia 2015 r. podpisany przez Dyrektora Departamentu Pożytku Publicznego Pana Krzysztofa Więckiewicza w główce pisma zawiera adres mailowy do jednego z pracowników kontrolujących fundację, co wywołuje uzasadnione podejrzenie, iż treść listu nie została przygotowana przez Dyrektora Departamentu Pożytku Publicznego, a przez osobę kontrolującą podmiot składający petycję.

Niewątpliwie do rozpoznania pisma kontrolowanej Fundacji oraz dołączonej petycji nie był właściwy pracownik Ministerstwa, którego pismo, albowiem petycja dotyczyła i wskazywała na uchybienia i przekroczenie uprawnień właśnie przez tego pracownika, dokonane w trakcie prowadzonej kontroli. Powyższe jednoznacznie wskazuje na iluzoryczność kontroli Dyrektora Departamentu Pożytku Publicznego nad podległymi mu pracownikami oraz wywołuje uzasadniony sprzeciw wobec tego typu praktyk. Wobec powyższego można zając stanowisko, iż Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego nie zapoznał się z treścią petycji, a wiec do chwili obecnej nie została ona prawidłowo rozpoznana co jednoznacznie wskazuje na opieszałość działań ww. Dyrektora.

Przechodząc do treści merytorycznej listu z dnia 2 grudnia 2015 r. wskazane zostało w nim, że kontrolowana fundacja nie składała wniosku o zmianę terminu kontroli wyznaczonej w dniu 16 września 2015 r. co jest nie zgodne z prawdą i świadczy o braku zapoznania się z aktami kontroli przed sporządzeniem listu.

Należy wskazać, Fundacja Promocji Mediacji i Edukacji Prawnej LEX NOSTRA wystąpiła pisemnie o zmianę terminu kontroli z uwagi na nieobecność Prezesa Zarządu kontrolowanej fundacji związaną z przebywanie na zwolnieniu lekarskim oraz na ograniczone możliwości informacyjno- kadrowe. Ponadto Pełnomocnik Fundacji kontaktował się z pracownikiem, który miał dokonać kontroli – Panią Anną Mania, a wobec jej wyjątkowo aroganckiej postawy – następnie z Rzecznikiem Prasowym Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z prośbą i wnioskiem o przesunięcie o kilka dni terminu kontroli. Bezspornym jest, iż zarówno wniosek pisemny jak i rozmowy telefoniczne nie przyniosły pożądanego skutku i kontrola została przeprowadzona w z góry narzuconym czasie.

Ponadto zawarte w liście wskazanie jakoby podmiot kontrolowany odmawiał przekazania dokumentów do kontroli i nie przekazał kontrolującym żądanej dokumentacji stanowią kolejne niezgodne z prawdą twierdzenie. Zaznaczam, iż wszelkie żądane przez pracowników Ministerstwa dokumenty zostały udostępnione osobom kontrolującym Fundacje, które pokwitowały udostępnienie, im tych dokumentów, na dowód czego niniejszym załączam dokumenty zawierające oświadczenia kontrolujących o udostępnieniu im żądanych dokumentów.

Kolejnym merytorycznym błędem listu, które w tym wypadku można określić wprowadzeniem odbiorców w błąd stanowi wskazanie, iż twierdzenia kontrolowanej fundacji, że brak jest podstaw prawnych do żądania przez kontrolujących wydania im kopii dokumentów wskazywanych przez nich w pismach w celu, ich wyniesienie poza siedzibę podmiotu kontrolowanego nie znajdują uzasadnienia prawnego. Autor listu z dnia 2 grudnia 2015 r. wskazuje, iż osoby kontrolujące mogą żądać wydania im dokumentów celem dołączenia, ich do protokołu kontroli wskazując, iż uprawnienie to wynika z ogólnie rozumianego brzmienia § 7 i 8 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przeprowadzania kontroli organizacji pożytku publicznego z dnia 14 września 2010 r.

Jednocześnie osoba sporządzająca list z dnia 2 grudnia 2015 r. całkowicie pomija jakże istotny do pełnego rozpoznania zagadnienia możliwości wyniesienia dokumentów podmiotu kontrolowanego poza jego siedzibę § 9 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przeprowadzania kontroli organizacji pożytku publicznego z dnia 14 września 2010 r., który wyraźnie wskazuję: „Zebrane w toku postępowania kontrolnego dowody kontrolujący zabezpiecza przez:

1) oddanie na przechowanie, za pokwitowaniem, członkowi organu zarządzającego lub osobie przez niego upoważnionej;

2) przechowanie w kontrolowanej organizacji pożytku publicznego lub jej jednostce organizacyjnej, jeżeli ta organizacja zapewni możliwość przechowania dowodów w oddzielnym i zamkniętym pomieszczeniu.”

Powyżej zacytowany przepis wyraźnie wskazuje, iż osoby kontrolujące organizację pożytku publicznego nie mają prawa do wynoszenia poza siedzibę podmiotu kontrolowanego zebranych w trakcie kontroli dowodów czyli m.in. dokumentów i rzeczy.

Opisane wprowadzenie w błąd przez osobę sporządzającą list z 2 grudnia 2015 r. może świadczyć o braku znajomości przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Powyższe szczególnie budzi uzasadnione zaniepokojenie i sprzeciw, gdyż dotyczy to nieznajomości zapisów Rozporządzenia na podstawie przecież, którego podległy Dyrektorowi Krzysztofowi Więckiewiczowi, Departamentu Pożytku Publicznego ma funkcjonować i podejmować przewidziane prawem czynności.

Powyżej wskazane uchybienia dokonane przez Dyrektora Departamentu Pożytku Publicznego Pana Krzysztofa Więckiewicza w trakcie wykonywania obowiązków służbowych uzasadniają odwołanie go z pełnionej funkcji.

Maciej Lisowski

Pełnomocnik Fundacji Promocji Mediacji i Edukacji Prawnej LEX NOSTRA

 

Załączniki:

 1. List z 2 grudnia 2015 r.
 2. Wniosek o zmianę terminu kontroli
 3. Kopia pisma z dnia 15.09.2015 r. – pismo 1.

4.Kopia pisma z dnia 15.09.2015 r. – pismo 2.

5.Kopia pisma z dnia 15.09.2015 r. – pismo 3.

6.Kopia pisma z dnia 15.09.2015 r. – pismo 4.

7.Informacja o faktycznie prowadzonej działalności.

8.Informacja o numerze licencji programu księgowego.

9.Kopia dokumentu z dnia 17.09.2015 r. potwierdzającego zapoznanie się kontrolujących z żądaną dokumentacją.

10.Kopia dokumentu z dnia 17.09.2015 r. poświadczającego przedłożenie kontrolującym żądanych dokumentów i wyjaśnień.

11.Kopia dokumentu z dnia 17.09.2015 r. poświadczającego przedłożenie kontrolującym żądanych dokumentów i wyjaśnień.

12.Kopia dokumentu z dnia 17.09.2015 r. poświadczającego przedłożenie kontrolującym żądanych dokumentów i wyjaśnień.

13.Kopia dokumentu z dnia 17.09.2015 r. poświadczającego przedłożenie kontrolującym żądanych dokumentów i wyjaśnień.

14.Kopia dokumentu z dnia 17.09.2015 r. poświadczającego przedłożenie kontrolującym żądanych dokumentów i wyjaśnień.

15.Kopia dokumentu z dnia 17.09.2015 r. poświadczającego przedłożenie kontrolującym żądanych dokumentów i wyjaśnień.

16.Kopia dokumentu z dnia 17.09.2015 r. poświadczającego przedłożenie kontrolującym żądanych dokumentów i wyjaśnień.

17.Kopia dokumentu z dnia 18.09.2015 r. poświadczającego przedłożenie kontrolującym żądanych dokumentów i wyjaśnień.

18.Kopia dokumentu z dnia 18.09.2015 r. poświadczającego przedłożenie kontrolującym żądanych dokumentów i wyjaśnień.

19.Kopia pisma z dnia 27.09.2015 r. przy którym załączono wszelkie dokumenty, których nie zdążyliśmy okazać kontrolującym podczas ich pobytu w siedzibie Fundacji LEX NOSTRA.

 

Do wiadomości:

 1. P. prof. Piotr Gliński – Wicepremier Rzeczpospolitej Polskiej, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 2. P. Beata Kempa – Minister – członek Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

 

Warsaw, 04.12.2015

Mediation Promotion and Legal Education LEX NOSTRA Foundation

with its headquarters in Warsaw

45 Sienna Street, flat 5

00-121 Warsaw

National Court Register: 0000365293

 

To,

Respected Madam

Elżbieta Rafalska

Labour and Social Policy Minister

1/3/5 Nowogrodzka Street

00‐513 Warsaw

A letter of request for removal of Director of Community Service Department in Ministry of Labour and Social Policy

On behalf of Mediation Promotion and Legal Education Lex Nostra Foundation I hereby submit the request for removal of the Director of Community Service Department Mr. Krzysztof Więckiewicz, in view of his violation of the rights of Mediation Promotion and Legal Education LEX NOSTRA Foundation during his duty in the organization and numerous factual errors present in the letter addressed to the foundation and to the people who took part in a petition supporting actions of the foundation.

Justification

On 2nd of December 2015, the Director of Community Service Department Mr. Krzysztof Więckiewicz addressed a letter to Mediation Promotion and Legal Education LEX NOSTRA Foundation and to all those hundreds of people who had signed the petition targeted to Ministry of Labour and Social Policy concerning the breach in controlling community service organizations.

The letter submitted by the Director had numerous factual errors and statements that were not true according to the actual control. Submission of such a letter to everybody who had signed the petition was a violation of the rights of Mediation Promotion and Legal Education LEX NOSTRA Foundation, such as honor, reputation, the secret of the organization and infringement of the public relations. Moreover, the fact that the letter has been sent by the Director of Community Service Department Mr. Krzysztof Więckiewicz on 2nd December 2015 to all the people who had signed the petition was a violation of the confidentiality of the monitoring process, which, as for now, has not yet been completed.

The header of the letter sent on 2nd December 2015 and signed by the Director of Community Service department Mr. Krzysztof Więckiewicz, contained an e-mail address of one of the employees controlling the foundation, which evokes justified suspicion that the content of the letter was not prepared by the Director of Community Service Department himself, but by the person controlling the entity responsible for submitting the petition.               

There is no doubt that the wrong employee of the Ministry was to identify the letter of controlled Foundation and the attached petition, since the petition was concerning and pointing the violations and exceeding the rights of the above mentioned employee during the control.

The above statement indicates the illusory character of the control conducted by the Director of Community Service Department over the subordinate employees and arise great opposition against such practice. On account of that, it can be stated that the Director of Community Service Department was not familiar with the content of the petition and till this time it has not been well recognized, which unambiguously indicates his lassitude.

Taking into consideration the factual content of the letter from 2nd December 2015, it has been indicated that the controlled foundation did not submit the request of changing the date of the control that has been set on 16th September 2015, which is true and is a sign of lack of knowledge of the control records before producing the letter.

It is worth pointing out that Mediation Promotion and Legal Education LEX NOSTRA Foundation had applied for the change of the control date considering an absence of the chairman of the controlled foundation due to being on a sick leave and having limited information and HR abilities. Moreover, the agent of the foundation had been in touch with the employee who was to conduct the control – Ms. Anna Mania, and later, having encountered her arrogant attitude, with a spokesman of the Ministry of Labour and Social Policy requesting to postpone the control for a few days. The undisputed fact is that the letter of request as well as the telephonic conversations did not have a desired effect and the control took place on the previously established date.

Moreover, the indication included in the letter that the controlled entity has denied submission of the documents and has not handed over requested documentation for the control is again a false statement. Please note that all the documents requested by Ministry employees had been presented to those who controlled the foundation and they had signed the receiving of the documents, which are hereby attached as a proof.

Another factual error of the letter, which can be defined as deliberately mistaking the receivers, is a statement of the controlled foundation that there were no legal basis to demand the copies of the documents described by the controllers in order to take them out of the premises of the controlled entity and have no legal justification. The Author of the letter dated 2nd December 2015 indicates that the controllers can demand copies of the documents in order to attach them to a control protocol and supports his statement with § 7th and 8th Ordinance of Labour and Community Service Minister dated 14th September 2010, about conducting the control of community service organizations.

At the same time, the person who wrote the letter dated 2nd December 2015 ignores a crucial fact, that the possibility of taking the documents of the controlled entity out of their premises is regulated by the § 9 Ordinance of Labour and Community Service Minister dated 14th September 2010, about conducting the control of community service organizations, which clearly indicates: ‘’All the evidence collected during the control are secured by the controller in the following ways:

 1. By giving it for storing to one of the governing body members or any person authorized by him. A proper receipt must be issued.
 2. By storing them in the controlled community service organization or its organization unit only if this entity is able to store them in a separate room. ‘’

The regulation cited above clearly indicates that people controlling the community service organization have no right to take the evidence collected during the control, such as documents and items, out of the premises of the controlled entity.

The above situation of misleading that was described by the person who wrote the letter dated 2nd December 2015 may indicate the lack of knowledge of current laws and regulations. It causes a distress and objection as it relates to ignorance of the decree’s content based on which the Department of Community Service, led by Director Krzysztof Więckiewicz, was meant to function and take legal actions.

All the above infringements done by the Director of Community Service Department Mr. Krzysztof Więckiewicz during his duty justify his removal from the position.

Sincerely,

Maciej Lisowski

Representative of Mediation Promotion and Legal Education LEX NOSTRA Foundation

Attachments:

 1. Letter dated 2nd December 2015.
 2. Letter of request to change the date of control
 3. Copy of a request letter dated 15/09/2015 – letter 1.
 4. Copy of a request letter dated 15/09/2015 – letter 2.
 5. Copy of a request letter dated 15/09/2015 – letter 3.
 6. Copy of a request letter dated 15/09/2015 – letter 4.
 7. Information about the factual activity.
 8. Information about the license number of an accounting program.
 9. Copy of a document dated 17/09/2015 confirming the acknowledgement of documents by the controllers.
 10. Copy of a document dated 17/09/2015 certifying the submission of the documents and explanations to the controllers.
 11. Copy of a document dated 17/09/2015 certifying the submission of the documents and explanations to the controllers.
 12. Copy of a document dated 17/09/2015 certifying the submission of the documents and explanations to the controllers.
 13. Copy of a document dated 17/09/2015 certifying the submission of the documents and explanations to the controllers.
 14. Copy of a document dated 17/09/2015 certifying the submission of the documents and explanations to the controllers.
 15. Copy of a document dated 17/09/2015 certifying the submission of the documents and explanations to the controllers.
 16. Copy of a document dated 17/09/2015 certifying the submission of the documents and explanations to the controllers.
 17. Copy of a document dated 18/09/2015 certifying the submission of the documents and explanations to the controllers.
 18. Copy of a document dated 18/09/2015 certifying the submission of the documents and explanations to the controllers.
 19. Copy of a letter dated 27/09/2015 with all the attached documents that we have not been able to present to the controllers during their visit in the headquarters of LEX NOSTRA Foundation.

Attention:

 1. prof. Piotr Gliński – Deputy Prime Minister of the Republic of Poland
 2. Beata Kempa – Minister – member of The Council of Ministers, Chief of the Chancellery of the Prime Minister of Poland

A description of the way that the control has been conducted (also in English) along with the PETITION to sign is on LEX NOSTRA Foundation website:

https://fundacja.lexnostra.pl/kontrola-czy-groteska-najazd-na-fundacje-lex-nostra/