Jak uzyskać wpis do rejestru działalności gospodarczej

Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców. Przedsiębiorca będący osobą fizyczną może podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Niniejsze opracowanie będzie dotyczyło wpisu przedsiębiorcy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Ewidencję działalności gospodarczej prowadzi gmina właściwa dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy. Miejscem zamieszkania jest miejscowość, w której przebywa przedsiębiorca z zamiarem stałego pobytu. Ewidencja działalności gospodarczej jest jawna i dane osobowe w niej zawarte nie podlegają przepisom ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Następujące dokumenty są wymagane przy złożeniu wniosku:

1) zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
2) dokument stwierdzający tożsamość zgłaszającego (do wglądu),
3) dowód uiszczenia opłaty.

Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej podlega opłacie skarbowej w wysokości 100 zł.

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną może podjąć działalność gospodarczą już w dniu złożenia wniosku o wpis do CEIDG. Niezłożenie takiego wniosku wyłącza możliwość podjęcia działalności gospodarczej. Przedsiębiorca ma prawo we wniosku o wpis do CEIDG określić późniejszy dzień podjęcia działalności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku. Przedsiębiorca ma prawo samodzielnie określić moment, od którego będzie wykonywał działalność gospodarczą.

Podsumowując możemy wyróżnić trzy momenty podjęcia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę:

1) dzień złożenia wniosku o wpis do CEIDG;
2) po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w KRS (dotyczy przedsiębiorców niebędących osobami fizycznymi);
3) dowolny dzień wskazany przez przedsiębiorcę we wniosku o wpis do CEIDG, który jednak jest późniejszy niż dzień złożenia wniosku.

Organ ewidencyjny doręcza z urzędu przedsiębiorcy zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.
Organ wydaje i doręcza zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, bądź wydaje decyzji o odmowie wpisu.

Wydanie decyzji o odmowie wpisu następuje, jeżeli:

1) zgłoszenie dotyczy działalności gospodarczej nieobjętej przepisami ustawy,
2) zgłoszenie zawiera braki formalne, które mimo wezwania nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie,
3) prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania określonej w zgłoszeniu działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę.

Osoba, której odmówiono wpisu może złożyć odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu dokonującego wpis. Odwołanie składa się w siedzibie organu lub nadaje listem poleconym w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.