Zawieszenie działalności gospodarczej

Prawo do czasowego zawieszenia działalności gospodarczej jest dla przedsiębiorcy bardzo korzystną regulacją prawną. Korzyści, jakie dla interesów przedsiębiorcy wynikają z zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej dotyczą zwolnienia z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia oraz odprowadzania zaliczek na podatki i składki ubezpieczeniowe oraz prowadzenia księgowości zgodnie z ustawą z 29.9.1994 r. o rachunkowości.

Przedsiębiorca nie zawsze może prowadzić działalność gospodarczą przez cały rok, a zawieszenie może pomóc w poprawie sytuacji materialnej takiego przedsiębiorstwa.

Prawo do zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przysługuje wyłącznie przedsiębiorcom, którzy nie zatrudniają pracowników.

Przedsiębiorca może zawiesić działalność gospodarczą na okres od 1 do 24 miesięcy (z możliwością przedłużenia).

Zarówno zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, jak i jej wznowienie następuje na wniosek przedsiębiorcy. Przedsiębiorca powinien złożyć wniosek o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności do właściwego organu, którym w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną jest organ ewidencyjny gminy, a w odniesieniu do pozostałych przedsiębiorców właściwy, na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, sąd rejestrowy.

Ważne jest, że przedsiębiorca może zawiesić działalność z jakiejkolwiek przyczyny gdy nie może czasowo jej wykonywać. Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej oznacza zaprzestanie je wykonywania na pewien czas nazywany okresem zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej. Oznacza zatem obowiązek zawieszenia tych czynności (działań) przez przedsiębiorcę, które są z tą działalnością i jej prowadzeniem związane.

Przedsiębiorca może przez pewien ustawowy okres zaprzestać wykonywania działalności gospodarczej bez potrzeby decydowania o jej zakończeniu. Oczywiście okres zawieszenia może również przesądzić o podjęciu decyzji o zakończeniu działalności gospodarczej.

W czasie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca jest zwolniony z obowiązków związanych z jej prowadzeniem pomimo zachowania pewnych praw.

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może faktycznie prowadzić tej działalności. W związku z tym, że zawieszenie dotyczy tej sfery aktywności przedsiębiorcy jaką jest działalność gospodarcza, to w tym czasie ulega zaprzestaniu zarobkowe wykonywanie przez przedsiębiorcę określonego rodzaju działalności (wytwórczej, budowlanej, hand­lowej, usługowej).

Przedsiębiorca w okresie zawieszenia nie może rzeczywiście wykonywać działalności gospodarczej oraz osiągać przychodów wynikających z jej prowadzenia. W okresie zawieszenia przedsiębiorca może jednak uzyskać dochody z działalności, którą prowadził przed zawieszeniem (np. zapłata za zaległe faktury). W tej sytuacji nie stoi to w sprzeczności z istotą zawieszenia i jest w pełni uprawniony do ich otrzymania. Ustawodawca wyraźnie bowiem wskazuje, że w okresie zawieszenia wykonywania działalności przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej ma prawo do:
1) podejmowania działań w celu zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów (w szczególności może dochodzić należności pieniężnych w postępowaniu sądowym, egzekucyjnym, ugodowym),
2) przyjmowania należności lub regulowania zobowiązań, powstałych przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
3) dysponowania własnym majątkiem,
4) uczestniczenia w postępowaniach związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej,
5) wykonywania wszelkich obowiązków nakazanych przepisami prawa, może w szczególności zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą,
6) osiągania przychodów finansowych, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej.

Skuteczność zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców, którymi są wspólnicy spółki cywilnej ustawodawca uzależnia od jej zawieszenia przez wszystkich wspólników. Bowiem przedsiębiorcą nie jest spółka cywilna, lecz jej wspólnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą. W związku z tym, prawnie skuteczne zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej wymaga jej zawieszenia przez wszystkich wspólników spółki cywilnej.