Zachowek pozostaje w rodzinie

Trybunał uznał, że przepisy o zachowku są konstytucyjne i nie wymagają zmian.

Choć w polskim prawie obowiązuje zasada swobody testowania, zachowek postrzegany jest w kategoriach pewnego ograniczenia tej zasady – nie pozwala na na swobodne decydowanie o przeznaczeniu majątku i przekazaniu go członkom rodziny albo osobom obcym. W ocenie jednego z wnioskodawców, Sądu Okręgowego w Warszawie, przepisy o zachowku naruszają konstytucyjne zasady własności i prawa do dziedziczenia.

Czym jest zachowek

Zachowek służy zabezpieczeniu interesów osób najbliższych, by miały one pewność, że po śmierci spadkodawcy będą w jakiś sposób uczestniczyły w dziedziczeniu. To prawo przysługujące najbliższym krewnym spadkodawcy, którzy zostali pominięci w testamencie lub przy dokonywania darowizny. Uprawnienie do zachowku powstaje, gdy spadkodawca sporządził testament i powołał do dziedziczenia osoby spoza kręgu najbliższych krewnych, tak że najbliżsi krewni w ogóle nie są spadkobiercami, lub jeżeli udział spadkowy członka najbliższej rodziny nie pokrywa należnego mu zachowku.

Zachowek przysługuje wyłącznie :

  • zstępnym (dzieciom, wnukom),

  • małżonkowi oraz

  • rodzicom spadkodawcy.

Osobie uprawnionej należy się połowa tego, co otrzymałaby, gdyby spadkodawca nie sporządził testamentu, a więc gdyby w grę wchodziło dziedziczenie ustawowe. Jeśli uprawniony do zachowku jest niezdolny do pracy, należy mu się 2/3 tego udziału. Taki sam ułamek należy się uprawnionemu zstępnemu, który jest małoletni.

Zachowek jest konstytucyjny

Trybunał orzekł, że obowiązujące przepisy nie naruszają ustawy zasadniczej, więc będą funkcjonowały w istniejącej formie. Taki wyrok cieszy m.in. prokuratora generalnego, który przekonywał Trybunał, by ten umorzył postępowanie – bo w razie uznania zachowku za niekonstytucyjny pojawiłyby się bardzo poważne problemy praktyczne. Ustawodawca musiałby zastanowić się, co miałoby się stać z już wypłaconymi zachowkami, albo tymi, które spadkobiercy już zgodzili się wypłacić.


Martyna Kośka