Zmiany w elektronicznym postępowaniu upominawczym

 

 

Wczoraj (7 lipca) weszły w życie ważne zmiany Kodeksu postępowania cywilnego. Mają one ograniczyć liczbę komorniczych egzekucji prowadzonych przeciwko osobom, które wcale dłużnikami nie są lub już za nich uważane być nie powinny, gdyż ich istniejące w przeszłości zobowiązanie się przedawniło.

E-sąd, który wydaje wyroki w oparciu wyłącznie o przedstawione przez wierzyciela dowody (a więc bez udziału dłużnika, który mógłby zakwestionować prawdziwość czy zasadność faktur czy umów), jest zasypywany pozwami przez firmy windykacyjne, które niemal hurtowo przesyłają wszystkie sprawy, które zgłosili do nich wierzyciele, np. firmy telekomunikacyjne. Równie hurtowo e-sąd wydaje wyroki i nakazuje dłużnikowi dokonać zapłaty. O obowiązku tym dłużnik często dowiaduje się dopiero od komornika, gdy ten wszczął już egzekucję. Wiele firm windykacyjnych stosuje bowiem bardzo nieuczciwe praktyki, polegające na tym, że żądają zapłaty za nieistniejące w rzeczywistości usługi lub próbują egzekwować zapłatę od osoby, która dłużnikiem nie jest, ale nazywa się podobnie jak dłużnik. Ze względu na przyjętą w e-sądzie procedurę, nie jest on praktycznie w stanie wychwycić takich nieścisłości – dopiero rzekomy dłużnik musi udowadniać, że zaszła ogromna pomyłka.

Plagą było wysyłanie przez windykatorów wezwań do zapłaty na nieaktualny lub całkowicie fikcyjny adres dłużnika. Nieodebrane w ciągu tygodnia pismo uprawomocnia się po 14 dniach od zwrócenia pisma do adresata. Wierzyciel mógł następnie bez komlikacji otrzymać sądowy nakaz zapłąty, w oparciu o który komornik mógł wszcząć postępowanie egzekucyjne.

W nowym stanie prawnym takie sytuacje powinny zostać ograniczone. Przyjrzyjmy się najważniejszym założeniom nowelizacji:

  1. Wierzyciel w pozwie będzie musiał wskazać PESEL dłużnika (jeśli nie jest nim osoba fizyczna, należy wskazać NIP dłużnika). To ma zapobiec pomyłkom przy wskazaniu dłużnika i w efekcie zapobiec sytuacjom, w których postępowanie egzekucyjne jest prowadzone przeciwko osobie, która w rzeczywistości żadnego długu względem danego wierzyciela nie posiada.

    Sąd będzie mógł ukarać grzywną powoda, który w sposób umyślny podaje nieprawdziwe dane dłużnika.

    Obowiązek podania PESEL/NIP będzie aktualny wyłącznie w przypadku postępowania elektronicznego. W razie wniesienia pozwu o wydanie nakazu zapłaty w sposób tradycyjny, obowiązek taki nie będzie na powodzie spoczywał.

  2. W uproszczonym postępowaniu elektronicznym będą mogły być dochodzone wyłącznie te roszczenia, które stały się wymagalne w okresie trzech lat przed dniem wniesienia pozwu. Datę wymagalności należy obowiązkowo wskazać w pozwie wnoszonym do e-sądu.

  3. Na wniosek pozwanego sąd wyda zaświadczenie o tym, że nakaz zapłaty bądź wyrok został uznany za doręczony na adres oznaczony w trybie doręczenia zastępczego (niepodjęta przesyłka przez adresata bez adnotacji listonosza, że ten nie zamieszkuje pod podanym adresem).